Sayfayı Yazdır | Close Window

Darbeler Ülkesi Türkiye'de Ne Değişti

Nereden Yazdırıldığı: Çankırı Araştırmaları Sitesi
Kategori: Gündem/Köşe Yazarları
Forum Adı: Ahmet GÜLŞEN
Forum Tanımlaması: [Köşe yazıları] Tuz Yürüyüşü
URL: http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=3759
Tarih: 05.07.2020 Saat 13:34
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 10.15 - http://www.webwizforums.com


Konu: Darbeler Ülkesi Türkiye'de Ne Değişti
Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Konu: Darbeler Ülkesi Türkiye'de Ne Değişti
Mesaj Tarihi: 16.01.2012 Saat 01:05

Darbeler Ülkesi Türkiye’de Ne Değişti

Cumhuriyetle Yaşıt  http://cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=145&title=ankr-tarihine-tank-nurettin-ok" rel="nofollow - Nurettin OK  ve Darbeli Demokrasi Serüveni


Ahmet GÜLŞEN

Şu günlerde elimize bir gazete aldığımızda, haber bültenlerini izlediğimizde sürekli muhatap olduğumuz bir konu mevcuttur; moderni- post moderni, internetlisi andıçlısı ile her çeşidinden darbe. Türkiye Cumhuriyeti devlet vasfıyla genç bir yaşa sahiptir. Olgunlaşıp müesseseleriyle bir bütün içinde ve tercih ettiği demokrasi kuralları dahilinde sorunsuz yaşayabilmesi için öncelikle yasa koyucuların “demokrasi” kavramını kendi muhayyilelerinde tekamüle ulaştırıp inanmaları gerekmektedir. Yeni anayasa yazılmasının arefesinde yasama görevlileri, yani Milletvekilleri artık dönülmez bir yolda neticeye ulaşmalıdırlar, kanaatimiz ve emelimiz budur.

 

Kısa zaman önce Çankırı Eski Milletvekillerinden sayın  http://cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=145&title=ankr-tarihine-tank-nurettin-ok" rel="nofollow - Nurettin OK ’u ziyaret etmiştik.  Bir kısım hatıralarını ve demokrasi mücadelesini yeniden dinledik. Cumhuriyetin kuruluşundan 5 yıl sonra doğan neredeyse Cumhuriyetle yaşıt sayın OK’un demokrasi mücadelesini incelemek sanki Muhtasar Türkiye Siyasi Tarihi kitabı yazmak gibidir. Nurettin OK, tek parti iktidarından sonra halkın tercihlerinin kısmen iktidara taşınabildiği ilk demokrasi deneyimlerinin yaşandığı dönemlerde Çankırı’da tam bir ittifakla Demokrat Parti adayı gösterilmişti. Takvimler 20 Ekim 1955’i gösterirken Çankırı Belediye Başkanıdır. Fakat Belediye başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesi ile elinden alınır.

1962 yılında yeni partilerin kurulması ve normalleşme yolunda Türkiye’de sayın OK Cumhuriyetçi Köylü Millet partisinden Çankırı’da oyların %55’ini alarak TBMM’ye girer. Aynı yıl TBMM Başkan Vekilliğine seçilir, 1965 yılında ise Türkiye genelinde  %55 ile iktidar olan Adalet partisinde yer alır. Konumunu muhafaza eder.  Fırtınalı genel kurulları hep O yönetir, tarih o sahnede cereyan eder.

12 Mart 1971 günü Mecliste AP adına Vatan şairi Mehmet Akif günü için konuşma yaparken meşhur 12 Mart muhtırasının verildiğini öğrenir. Kapatılan partiler, kurulan ve kısa ömürlü teknokrat hükümetleri ve nihayetinde 1973 yılında Milli Birlik Komitesinin kurdurduğu Senato Başkanı Suat HAYRİ bey kabinesinde Bayındırlık Bakanlığı tevdi edilir. Biryandan İstanbul’da Boğaz köprüsü, Yeşilköy Havalimanı inşatları için çalışırken bir yandan da Çankırı’nın bağlantı yolları için gayret gösterir.  

Demokrasi yeniden yola koyulur Adalet Partisi tekrar iktidar olur. Bu kez Demirel hükümetinde (1975) imar ve iskan bakanıdır.  Ecevit hükümeti kurulur ve 1977 yılında OK muhalefet milletvekilidir artık. 1979’da ise Ecevit istifa eder Demirel azınlık hükümeti kurar. Bu hükümete sayın OK plan ve bütçe komisyonu başkanlığına atanır. Ancak O’na, sadece 1980 yılının bütçesini yapmak nasip olacaktır. Keza aktif siyasette göreceği son darbe 12 Eylül 1980 ihtilalidir.

 

Buraya kadar siyasette Çankırı’yı en üstte ve en uzun süre temsil etmiş bir kişinin siyasi kronolojisinden Türkiye siyasi tarihine baktık. Görüldüğü üzere sayın OK’un mücadelesi demokrasinin yaşam mücadelesiyle eştir. Sayın Ok’un, 1961 yılında 33 yaşında en geç milletvekili olarak girdiği Mecliste yaptığı ilk konuşma bugün meclise girecek demokrasiye inanmış her milletvekilinin yapması gereken konuşma içeriği olarak hala güncelliğini korumaktadır.

1960 darbesinin ardından kurulmuş Mecliste darbeye ve tek parti dönemlerine özlem duyanlardan Cumhuriyet Senatosunda Milli Birlik üyesi Senator Mucip ATAKLI, CHP Zonguldak Milletvekili Kenan ESENGİN herkesi  tehdit eder konuşmalar yapmaktadır, henüz teklif dahi edilmediği halde kayseri Cezaevinde yatan Demokrat partili siyasi mahkumların aflarının istenmesinin önüne geçmek için demokrasi dışı yoları göstermektedir.

15/12/1961 22 birleşim KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Gündem dışı, arz edeceğim.

 

Sayın arkadaşlarım, çok önemli gördüğüm bir noktayı huzurunuzda aydınlatmak mecburiyetini hissediyorum: Hükümetimizin Genel Af için bâzı hazırlıklar yaptıkları duyulmakta ve beklenmektedir. ………….

 

Muhterem arkadaşlar; açık olarak şunu söyliyebilirim ki, hâdiseleri bu şekilde zorlamak yeni yeni mecburiyetlere yol açabilir. (Bir kısım sıralardan, «Meclisi tenkid mi ediyorsun» sesleri) Arkadaşlar, dinleyiniz, hakikatleri görmiyen sizin gibiler gafletierıyle nereye gittiler biliyorsunuz. (Gürültüler) Muhterem arkadaşlar, dinleyiniz de ondan sonra konuşunuz. Arkadaşlar, size bir misal vereyim: Bu tutulan yol, mahkûmların hayatını tehlikeye koyar. (Gürültüler), («Bu ne demek?» sesleri) (Gürültüler) Muhterem arkadaşlar, (dinleyiniz, size tarihten bir misal vereceğim. Çünkü tarihten ders almak lâzımdır. #

BAŞKAN — Sayın Esengin. Gündem dışında bu şekilde konuşamazsınız, sözlerinizi keseceğim.

(Gürültüler)

KENAN ESENGÎN (Devamla) — Arkadaşlar, beni dinleyiniz, sonra isterseniz siz de konuşursunuz.

Tarihten misal vereceğim: (Kerim Pur Şirazi) diye bir gazeteci vardır. («Bunlara ne lüzum var?» sesleri) (Gürültüler) Bu gazeteciyi hapisten kurtarmak istiyorlardı. Fakat bir gece ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hapsanede bu gazetecinin ağzına petrol doldurup yaktılar.

 

Demokrasi için yapılan bu tehditler karşısında OK halen güncelliğini koruyan konuşmasını yaparak “artık içinde bulunduğumuz sistemin adını koymamız lazım gelmektedir” diyor. Demokrasi içinde Meclisten güç alarak çalışacak mebuslarla başka kaynaklardan güç alıp tehditler savuranların ayrılması gerektiğini vurguluyor.

 

 

22/12/1961 25 birleşim Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Büyük Millet Meclisinin bâzı üyelerinin genel af konusiyle ilgili sözlerine dair gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun cevabı

http://cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=145&title=ankr-tarihine-tank-nurettin-ok" rel="nofollow - NURETTİN OK  (Çankırı) — Çok muhterem arkadaşlarım, huzurlarınızı gündem dışı bir konuşmayla işgal ettiğim için peşinen özür dilerim. iki ayı aşan bir süreden beri milletvekili olarak Mecliste bulunuyoruz. Memleketin ve milletin kaderini seçimle Büyük Millet Meclisine tevdi eden ve bizlerin bu sıralara oturmasına fırsat hazırlamış bulunan M. B. K. ne ve onun Hükümetine teşekkür ederim. Ancak bu iki ay içinde maalesef demokrasimizin üzerine gölge düşürebilecek mahiyette birçok olaylarla karşılaştığımızı da belirtmek mecburiyetindeyim.

 

Her geçen gün, millî iradenin temsilcileri olarak, birçok yönlerden fedakârlıklar yaptığımız kanısındayım ve zannediyorum ki, artık içinde bulunduğumuz sistemin adını koymak lâzımıgelmektedir. Eğer bu sistemin adı demokrasi ise bizim bildiğimiz, buna göre millî iradenin hakiki ve yegâne temsil edildiği yer T. B. M. Meclisi olduğu ve bu sistemde her şeyin sarih ve katî mahiyette yeni Anayasa ile tahtı emniyete alınmış bulunduğudur.

 

Bizim Meclise gelişimiz bu fikre olan güvenimize göre olmuştur. Af henüz ele alınması pek erken olan ve partizanca taktiklere alet edilmesi istenmiyen bir konu olabilir. Fakat henüz bu konu Meclise dahi gelmediği bir anda bunun karşısına dikilen tehdit fikri, millî irade üzerine düşüreceği gölge bakımından, en az onun kadar ve hattâ ondan çok tehlikeli bir mahiyet arz etmektedir.

Meclisçe ve Hükümetçe bu nokta üzerinde artık vazıh bir fikre varmak anı gelmiştir kanaatindeyim. Fakat bütün bunlara rağmen bu Mecliste bir gün bir C. H. P. li milletvekili çıkar, henüz Meclise intikal dahi etmemiş bir konu hakkında, kuvvetini ve hızını nereden aldığı bilinmedik bir cüretle, bizzat kendisinin de üyesi bulunduğu bir Meclisi tehdit eder mahiyette konuşur ve sözlerine destek olarak İran'da Musaddık devrini alır ve ağızlara benzin konularak yakıldığını misal olarak gösterir.

 

Kem söz sahibine aittir. Bu sözlere mukabele etme hususundaki arzumuzu memlekette bir huzursuzluk yaratılması endişesiyle, haysiyetlerimizden fedakârlık pahasına, içimizde boğarız.

 

Diğer bir gün bir senatör bundan daha çok ağır ve bütün Meclisi tehdit eder mahiyette verdiği bir beyanatla T. B. M. M. üzerinde âdeta bir korku, bir dehşet havası yaratır.

 

MEHMET ALİ ARIKAN .(Mardin) — Ayıp, ayıp! Böyle konuşulmaz, in aşağı! (C. H. P. Li milletvekillerinden gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

 

NURETTİN OK (Devamla) — Arkadaşlar, bu şartlar muvacehesinde içinde bulunduğumuz sistemin evvelemirde adını koymak lâzımdır. Anayasanın verdiği haklar, salâhiyetler ve vecibeler T. B. M. M. ve Hükümetçe garanti altına alınmalıdır. Ondan sonra buna göre Mecliste kalacaklar ve bu şekli kabul edecekler ile gitmiyecekler ayrılmalıdır.

 

Bir ayda alacağı 2 800 liraya şunun veya bunun fikrini şu veya bu teklife uşaklık mı yapacağız? Yoksa, Türk milletinin meşru ve dürüst seçimle gelmiş mümessilleri olarak yalnızca Anayasaya ve vicdanlarımıza göre mi hareket edeceğiz? Evvelemirde bu meselenin katî bir şekilde halli icaibetmektedir.

 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sataşmıştır.  İçtüzük sarihtir. Söz istiyorum. (Gürültüler, masa kapaklarına vurmalar)

 

Meclis her zamankinden daha kozmopolittir bugün. Bir demokrasi çağrısı yeniden ve acilen ihtiyaçtır. 
-------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/Cevaplar:
Mesajı Yazan: Ali TAŞ
Mesaj Tarihi: 16.01.2012 Saat 09:52
Sayın Ok'un gerek Çankırımızın imarına gerekse Türkiyenin imarına önemli katkılar yaptığını bilir ve övünürdük, şimdi meclis zabıtlarından anlıyoruz ki, demokrasimize de önemli katkılar yapmış, hemde çok zor günlerde. Kendisine teşekkür ediyor sağlık ve afiyetler diliyoruz.

-------------
Ali TAŞ


Mesajı Yazan: Metin YILMAZ
Mesaj Tarihi: 16.01.2012 Saat 23:51
Sayın Nurettin OK, ziyaretimizde yaptığımız sohbette "Meclise girdiği 5 Milletvekili seçiminde de ön seçimi kazanarak aday olduğunu" özellikle vurguladı.
-------------
[Memleketimde konuşan çok, "yazan" YOK!]Sayfayı Yazdır | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.15 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk