Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Çankırı Tarihine 100 Canlı Tanık
 
Çankyry Tarihine Tanyk 3: Nuri Çelik YAZICIO?LU
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 17/03/2005 :  11:45:09        
ÇANKIRI TARYHYNE TANIK : NURY ÇELYK YAZICIO?LU

Emekli ö?retmen ve Çankyry eski Milletvekili NURY ÇELYK YAZICIO?LU ile mülakat
Ankara Anadolu Kulübü 12 Mart 2005 Cumartesi
Tanyk : Nuri Çelik YAZICIO?LU
Do?um Yeri : Çankyry Ilgaz Ye?ildumlupynar
Do?um Tarihi : 10/01/1939
Mesle?i : Ö?retmen
Önemli Görevleri: Müfetti?lik, Milletvekilli?i

Mülakty Yapan: Nurettin DERELLY ve Metin YILMAZ
Foto?raf albümü Tyklayynyz

I Bölüm: Çocuklu?u ve E?itim hayaty

Nurettin Derelli
Sayyn Milletvekilim; Çankyryly hem?erilerimizi (sanal olarak) bir çaty
altynda toplamaya devam eden Cansaati.org sitesi son günlerde çok yönlü
çaly?malar yapmaktadyr. Bunlardan bir tanesi de Çankyry tarihine yüz canly tanyk
bulma ile ilgilidir. Umuyorum siz büyüklerimizin katkylary ile Çankyry Tarihine
yüz tany?y temin ederek ula?abildi?imiz tanyklaryn Çankyry ile ilgili
verecekleri bilgi kaynaklaryna göre gelecek nesillerimize Çankyry’myzyn geli?im
sürecini daha iyi tanymalary yönünde belge byrakmak arzusundayyz. Y?te bu
anlamda bulundu?unuz konumlar sonucu Çankyry’ya verebildi?iniz katkylary da
kapsayan ama daha çok sosyal içerikli geriye dönük olarak birazda sizi geçmi?e
götürme adyna bu mülakatyn sizinle payla?ylmasyna izin verdi?iniz için Cansaati
Org sitesi okuyuculary adyna te?ekkür ediyorum.



Sizinle yapaca?ymyz mülakat biliyoruz ki Çankyry’nyn geçmi?i ile gelece?i
üzerinde ?üphesiz etkili olacaktyr. Gelecek neslimizin çaly?malaryna da örnek
olacaktyr. Bu nedenle yapaca?ymyz söyle?ide lütfen hayatta olanlar ile Allah’yn
rahmetine kavu?mu? Çankyryly hem?erilerimiz var ise bunlary ayyrt ederek ve isim
ve soy isimleri ile birlikte kullanyrsanyz umuyoruz ki bu söyle?iye büyük renk
katacaktyr ve onlarla da mülakat yapma fyrsatyny Cansaati.Org okuyucularyna
kazandyracaktyr. Y?te bu yönde gelecek ku?aklarynda bilgilenmesine vesile olacak
bu görü?meyi önceden kabul etti?iniz için te?ekkür ediyorum.



Nuri Çelik YAZICIO?LU

Böyle bir giri?imi Çankyry’myz için hatta Türkiye’miz için bu bölge bölge
olur, kent kent olur, köy köy olur bir belge hazyrlamak önemli bir konudur.
Dünyada bir ermeni terörü ba?lady terörünün tipini, tipini tanymasy zorlamasy
ba?lady e?er ba?langyçta bu teknik olanaklar bulunsa da bunlar hazyrlansa idi
biz daha hazyrlykly olurduk. Bunlar ona yönelik öyle bir konu için de?il ama
oraya yönelik bir çaly?ma bile olabilir ilerde. Bu konuda bana önem verdi?iniz
için te?ekkür ederim.


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim okurlarymyzyn sizi daha iyi tanymalary yönüyle kysaca
do?umunuz ve ailenizden bahseder misiniz?




Nuri Çelik YAZICIO?LU

Herkesin bir do?um günü vardyr. Ben anama sorarym ana beni ne zaman
do?urdun, hangi ayda? O?lum biz Tepeçamy biçerken do?dun. Ak?am do?durdum
sabahleyin de be?i?i aldym tarlaya gittim derdi. ?imdi her sene Tepeçam
biçiliyor. ?imdi ekin her sene biçiliyor. Sanyyorum Devlet Demiryolu trenimizin
bizim Çankyry’dan Zonguldak’a ula?ty?y yyl 1934 de do?mu?um. Ama nüfusta 1933
onunda nedeni ?öyle nüfusta aile kaydynyn resmen yapylabilmesi için resmi
nikahyn yapylabilmesi için benim bir ya? büyük gösterilmem gerekiyormu? babam
onun için 1933 demi? oraya. Ailemle ilgili olarak anam; ilkokul biri okumamy?,
“harfleri biliyon ama çatamayom o?ul derdi.” Bir gün Ecevit’le bir tarty?mamy?
oldu bizim (Bu soruya katabilir miyim bunu) N. Derelli; Tabii efendim
buyurunuz,
-sen bizden olamazsyn dedim. Senin anan Lise mezunu benim anam
okul görmemi?, sen acydy?yndan sosyal demokratsyn. Neyse orasyny geçelim ?imdi.
Babam 12 sene imamyn dizinin dibinde okumu? daha sonra alty yyllyk ilkokulu
okumu?. (Devriye Aliye), askerli?ini jandarma eri olarak yapty. O zaman ben be?
ya?ymdaydym onun askere gidi?ini ben çok iyi hatyrlyyorum. Ramazan ayy idi
herhalde teraviye giderken ?imdi iyi hatyrlyyorum anamyn gelinli?inden kalma bir
saltasy vardy. O saltayy çykardy babam onun süslerini kopardy. N.Derelli;
salta nedir biraz açar mysynyz?
Salta dedi?imiz ?ey cepken gibi üç etek
gibi, bindally gibi ?eylerin üzerine giyilen giysi. Onu söktü babam üstüme ölçtü
kesti ve anama ben camiden gelinceye kadar bunu dikeceksin görece?im dedi. Babam
1939 da askere gitti 1943 de geldi. 53 ay askerlik yapty. 43 ay jandarma
askerli?i yapty geldi 2-3 ay kaldy ondan sonra ikinci dünya sava?y çykty tekrar
askerli?e aldylar. 1332 li babam. Çok ?anssyz bir dönemdi. Onlar gitti 13 ayda o
zaman kaldy. Ykinci dünya sava?y 1934 de 1944 ondan sonra babam askerden terhis
oldu geldi, bende 1947 de Köy Enstitüsüne gittim. M. Yylmaz – Efendim gitti?i
cephe neresiydi? Cepheye göndermek üzere de?il ihtiyat olarak aldylar. ?imdi
?öyle oldu olay; Almanlar biliyorsunuz ikinci dünya sava?ynda Hitler kysa
zamanda Avusturya’yy aldyktan sonra Ytalyan Muslini ile bir anla?ma yapty ondan
sora kendisi Avrupa’yy i?gal etmeye ba?lady 14 günde Fransa’yy aldy ben o
günleri ?eyden hatyrlyyorum. Karartma oluyordu gece lambalar sönüyordu. Ben
demek ki o yyllarda artyk babam asker ilkokul üçte(Üçüncü synyf) falan oluyorum.
Gece gaz lambasyny karartyyoruz. Dü?man görecek diye. O zaman i?te Çakmak hatty
falan kurulmu? onu tarihte okuyoruz artyk ta Edirne’ye kadar gelmi?, oradan
Rusya’ya geçecekti. Burada Fompapen diye bir Alman büyük elçisi, Almanya’nyn
Ankara Büyükelçisi, ona soruyor! Türkiye nasyl olur filan diye o diyor ki
fethetmek kolaydyr ama zaptetmek zordur. En az 67 tane tümen Türkiye’de kalacak
diyor. O zaman 67 tane ilimiz var. Yani her ile bir tümen. O da mümkün de?il
onun için Hitler oradan Rusya’ya geçmek istedi. Sonradan da ta?ytlarynyn benzini
dondu gidemedi.


Nurettin Derelli

Hayatynyzyn hangi a?amalarynda Çankyry’da bulundunuz. Yyllar itibariyle
belirtirseniz konu?manyn ilerleyen bölümlerinde hayatynyzyn aky?yny anlamamyz
kolay olacaktyr.


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Tabii ki ilk ö?renimimi kendi köyümde yaptym. 1945/1946 da ilkokul mezunuyum.
Ondan sonra Çankyry Sanat Enstitüsüne yazylan arkada?larla Çankyry’ya gittik.
Tabii köylü çocu?uyuz gidince Camgözün Hanynda yattyk. Babam o zamanyn parasyyla
bana 10 Lira verdi. Ütelde yat dedi. Ben Ütel ne bildi?im yok ki. Yahut ta
teyzene git dedi anamyn teyzesi. ?imdi oraya byrakmadylar beni. kavun, karpuz
almaya gittik. Çünkü bizim köyde kavun karpuz, üzüm olmaz. Bir ahlat olur. Yedik
içtik. ütelde yattyk.(Handa.), handan çykyp ertesi gün köyümüze giderken herkes
kavun karpuz aldy bende aldym yedi sekiz kilo karpuz götürebilecekmi?im gibi,
Göllüce istasyonundan a?a?yya inmeye ba?lady?ymyzda birbirimize satmaya ba?ladyk
satty?ymyzy kestik orada yedik. Be?er kuru?, onar kuru? aramyzda toplayarak
ondan sonra ba?yrsaklarym bozuldu eve vardym daha önce de iki kyz karde?im
dizanteriden ölmü?tü. Onlardan gördü?üm için korktum e?e?e binip tarlaya gittim
sonra babam ilçeye getirdi?i hastanede yattym. N.Derelli: rahmetlilerin
isimlerini bah?eder misiniz?
Birinin ady Gülnar birinin ady Akkyz idi sonra
Cevriye ile ikimiz kaldyk o sene ilkokula yeniden devam ettim hem de imama
gittim ak?amlary kursa Allah hepsinden razy olsun ö?renebilece?im çok ?eyleri
orada ö?renmeye çaly?tyk. O sene ben ilkokulda okurken bir ö?retmenimiz vardy.
Gönül Ta?y diye bir gezici ö?retmen o?lu yakyn zamanda Bayyndyrlyk müdür muavini
idi. Bu ö?retmen bana dedi ki seni Köy Enstitüsüne gönderece?im dedi.
N.D.te?ekkür ederim efendim o kysmy sonra anlattyraca?ym.


Nurettin Derelli

Ailenizin di?er fertleri arasynda hanginiz aile refahynyn biraz daha
düzelmi? zamanynda dünyaya geldiniz? O dönemin Çankyry’syndan bahseder misiniz.


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ailemin refah düzeyi bakymyndan huzura kavu?tu?u dönemde huzura kavu?mu?luk
de?ildi, amcamdan yeni ayrylmy?tyk zaten. Kysaca oraya anlatayym. Dedem
Çanakkale’de ?ehit. Dedem ?ehit olunca o zaman babam 5 ya?ynda imi?. Amcam
ebemin karnynda imi?. Ebemler büyütmü? sonradan babamla amcamy, amcalary ayyrmy?.
Fazla bir ?eyde vermemi? babamy bir çift öküzle bir e?ek vermi? köyden biriside
babamyn amcasyny öküzlerin iyisini vermi? diye uyarmy?. Adam ondan o öküzleri de
almy? kötü öküzleri vermi?, inek vermemi? bununla yetinmeye çaly?my?. Benim
zamanymda ota katacak un bulamadyk, un. Harmanda daha ekinlerde olu?mamy?ty.
Sonradan babam bir ev yapmy? ben onlary net hatyrlayamyyorum benden sonra do?an
kyz karde?lerim benden biraz daha farkly. Yki kyz karde?im oldu hiç olmazsa o
zaman ekme?imiz vardy katyklarymyz vardy.


Nurettin Derelli

Babanyz ve Anneniz aslen nerelidir? Babalary aslen nerelidir? Evlenmesi ne
?ekilde olmu?tur. Onlaryn anlatymlary yönüyle dü?ünleri nasyl yapylmy?tyr.
Dü?ünlerinde gelin getirme, çeyiz getirme, dünür dü?me usulleri nasylmy??



Ailenizin (soyunuzun) bir lakaby var myydy? Bunlar hakkynda bilgilendirme yapar
mysynyz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Babam sonradan ö?rendi?ime göre annemle akraba imi? ?öyle akraba imi? anamyn
anasy ile babamyn babasy amca çocuklary. Bunlar herhalde, sanyyorum babam fakir
diye babama istedi?i kyzlary vermemi?ler gibi geliyor bana köyde a?yk oldu?u bir
kyz varmy? onu da isteyememi? herhalde anamyn da ba?yna kakardym sen evde
kalmy?syn babamda fakir yetim diye seni çakmy?lar diye takylyrdym anama. Anam
güzel kadyndy öldü gitti yüzünde hiç kyry?yklyk yoktu çünkü boya sürmeyi
bilmezdi, süslenmeyi bilmezdi o yüzdende kyry?mamy?ty. Rahmetlinin.
N.Derelli: o zamanda dü?ünleri nasyl yaparlarmy? nasyl olurmu?.
?imdi
?öyle oluyormu? teyzemin dü?ününü hatyrlarym teyzem benden 10 ya? büyük teyzemin
dü?ününde gelini ata bindirdiler, boyu yeti?medi?i için atyn üzengisine aya?y
yeti?medi?i için üzengiye pala ba?ladylar teyzemin ba?yna da büyük görünsün di?e
tas geçirdiler onu da di?er süslü bezler ve boncuklarla süslediler. Dünürcü
dedikleri di?er kadynlary da atlara bindirdiler önce gelin evden çykaca?y zaman
kapy kilitleme yaptylar bah?i? alyyorlar. Onu gördüm hatyrlyyorum. Çeyizin
üzerine oturanlar var onlara para veriliyor. Gelini ata bindirip camiyi üç kez
dola?tyryyorlar dünürcülerde dahil damadyn evine geliniyor. N.Derelli : sizin
orada yerle?ik olarak ailenizin bir lakaby var myydy bunlar hakkynda bilgi
verebilir misiniz?
?imdi "yazycyo?lugil" derler. Benim askere gidinceye
kadar soyadym Çelikti babamyn soyady idi ve çokta seviyordum bu soyady da ancak
babam bir ara bir anysyny anlatyrken soyady kanunu çykty?y zaman 1934 de çykmy?
soyady konunu köycek nüfus almaya gittik fakat bizim aile kalabalyk bir ki?iye
verece?im demi?ler o?lu, gil, mil yok. Bey, zade yok Atatürk kaldyrmy? onlary
orada kim 25 kuru?u çabuk çykartyr verirse bu yazycy soyadyny ona verece?im
demi? (Nüfus memurlu?u) babam bozuk param vardy ben çykardym diyor amcam
çykartamayynca baktym ayyp olacak amcama ben götürdüm amcam soyadyny aldy ben
alamadym derdi. Ben askere giderken “körük” diye bir tahsildar vardy Kur?unlulu
dedi ki yahu hep yazyo?lu Cemil, yazycyo?lu gazi asym çykyyor bitek soyady
amcanda var babanyn amcasynda o da ölünce soyady yazycy alyyym dedim. Hakim
rahmetli “Molacy” vardy molacyya gittim o günler Cumartesi yarym gündü ö?leye
kadar mesai var yeti?tim ben hemen ?ahit bulurum dedim. Ba?katip Hasan’da
arkada?ym benim hanymyn amcasynyn o?lu vardy Lütfü Tüzüner onu aldym geldim
hakim bey geldi oturdu makamyna soyadymy de?i?tirdik.


Nurettin Derelli

Siz kendinizi tanymaya ve dolayysyyla çevrenizi tanymaya ba?lady?ynyzda,
aileniz nerede barynyyordu? Sizin ve kom?ularynyzyn ya?ady?y ortam nasyldy biraz
bundan bahseder misiniz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ben kendimi tanymaya ba?lady?ym zaman babamyn askere gitti?i yyllar, demek
ki biz köyün en ucundaki bir yerde oturuyorduk. O zaman bu evi babamla amcam
beraber yapmy?lar. O zaman bizim köyde ev yapan insanlara çok yakynlyk
gösterirlerdi ev yapan insanlar için giderler ormandan a?aç getirirler onlary
do?rarlar (Ymece) o bir ay iki ay durur ve kurur onu getirirler köye ,
hyzarcylar hyzarynan dilerler. Bizde çocuklar olarak yonga kaparyz. Ev yapanyn
yonga kapanyn diye dü?ünlü gibi yapylyrdy. Ama ?imdi öyle olmuyor N.Derelli,
peki ?imdi bunu bozan nedir?
Bunu bozan ekonomik düzen, ?ehirle?menin kötü
huylary köylere kadar da geldi. Bir gecekondunun yanyndan yol geçerken evinin
yanyndan biraz yolu daralttyn my gidip belediyeye ?ikayet ediyor veya zabytaya
?ikayet ediyor ve adam bir tuvaletini düzeltmeye kalksa bir tu?la koysa gidip
zabytaya haber veriyor. Köylerde öyle de?ildi. ?imdi köyde de öyle adam evine
bir ?ey yapmaya kalkty my gidip ilçeye ?ikayet ediyorlar. O zaman yardymla?ma
vardy, imece dedi?imiz bir ?ey vardy. Bizim evlerimiz o zaman köylüyle birlikte
yardymla?arak yapardy ve bizim evlerimizin ço?u daban evlerdi. Bizim köye çok
kar ya?ardy, kom?ularymyzdan pek bir farkymyz yoktu. Kom?ularymyzyn ismi Kürt
Kamil vardy onun anasy kuru çaydan gelme Kürt kyzy imi? ?imdi böyle iri kyyymly
hanymlara dy?aryda amazon dedikleri gibi o zaman bizde Kürt kyzy gibi derlerdi.
?imdi maalesef o ifade çok kötü noktalara gitti. Kamil a?a vardy iki evli,
Hocaahmet vardy iki evli, dayym vardy iki evli, Hazym dayy vardy iki evli, Hacy
Ahmet vardy iki evli, N.Derelli- Rahmetli babanyz buna hayyflanmaz myydy?
Yok babamyn gücü yetmezdi geliri yetmezdi.


Nurettin Derelli

Anneniz kendi anlatymy ile sizi bebeklik döneminizde ne ile beslerdi, sizi
beslemesinde kullandy?y araçlar nelerdi? Çevrenizdeki di?er insanlara göre
durumunuz nasyldy?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Çevremizle bizim hiçbir farkymyz yoktu öyle derlerdi. Senin sora?yn Ahlat
sora?y derlerdi. (Sorak; Kadynlar tarlada ekin biçerken çocuklara ahlaty dövüp
bir beze sararak a?zyna verdikleri nesne) birde kom?ularyn hiç birbirinden farky
yoktu yalnyz ben bir tek ?ey hatyrlyyorum anam bir gün beni tarlaya giderken
dedesine byrakty o zaman ona Pangal Osman, Koca Osman diyorlardy onlar bulgur
a?y pi?irmi? onu o adam bir bana verdi bir kendi aldy derken uyumu?um Metin
Yylmaz: Belemekle ilgili bir anynyz var my?
eskiden toprak ysytyp apy?
arasyna koyarlardy. Bende öyle büyüdüm. Çocuklarymda öyle büyüdü. O çocu?un apy?
arasyna konacak bez bal mumu ile syvanyr üzerine ysytylmy? toprak konur onun
üzerine de yine bez konur ve çocu?un alty ba?lanyr. Be?i?ine konur.


Nurettin Derelli

Babanyzy çaly?malaryna ne gibi yardymlarynyz oldu? O zaman i?inde kullandy?y
alet edevat ne idi içinden hatyrlady?ynyz malzemeleri söyleyebilir misiniz?
Babanyz Ürettiklerini nereye pazarlardy. Bu ürünlerin ba?lycalary nelerdi?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

?imdi babam bir köylü olarak tarym i?i yapyyordu. Bizim köylerde yapylan i?
tek de?ildi da?ynykty diyelim ki bu?day ekiyor, arpa ekiyor, bu?day satabilen
adam üç ki?i çünkü arazi bire be? bile vermiyor. Yalnyz Çankyry’nyn Irmak
Buca?ynda ?imdi Kyzylyrmak ilçesi var ya orada bire on, on iki veriyor. Yhtiyaca
yetecek kadar patates ekilir, fasulye ekilir, tavuk beslenir, koyun beslenir
tüketim için. Belki ?u yapylyrdy. Koyunlaryn toklu dedikleri yavrulary belki onu
satarlardy. Onun da büyük vergisi vardy. CHP’nin geçmi?in biraz zülfikaryna
dokunacak ama ?öyle sayym memurlary gelir köye jandarma köyün tepelerine dikilir
ilgililer köyün içinde hayvanlary tek tek tek tek ahyrda veya avluda sayylyr
diyelim ki koyunun yavrusu toklu pazarda 250 kuru? ise onun 50 kuru? 100 kuru?
vergisi vardy. Çok fazla vergi alynyyordu. Onun biz ebemle koyunlary ambara inip
saklardyk. Ne kadar saklayabilirsen bizim için büyük kardy o. Çünkü onu vergiden
kurtarmy? oluyorduk. Daha çok odun satylyrdy. Lata satylyrdy (5x10) kereste
a?açlar kesilip yykylyrken katliam daha çok oluyordu. Çünkü yykylyrken birçok
a?acyn tepesini koparyyordu. Yani üç be? a?aç için neredeyse 30’a yakyn a?aç
katlediliyordu. Sonra dedim ki baba sen bu i?i byrak babam hocaydy gitti?i yerde
babama namazlarda önüne sary?y koyuyorlar, Asym Efendi sen varken biz namaz
kyldyramayyz diyorlardy. Birkaç yerde rastladym bu olaya onun için babama
imamlyk yapmasyny önerdim.


Nurettin DERELLY

Okul ça?yna geldi?inizde do?up büyüdü?ünüz yerde okul var my idi? Vardy ise türü
ne idi. Sizi ilk okula kayyt ettiren kimdi? ilkokul ö?retmeninizin ismini
hatyrlayabiliyor musunuz ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Benim köyümde ilkokul 1919 da açylmy?. Atatürk Samsuna Çykty?y yyl açyldy
derler. O zaman tabii Arap harfleri ile ö?retim var. Benim ilkokula ba?lady?ym
yyl numaram 193 en son numara bizim synyfyn 204’dü Sadyk Çaykenary, hiç unutmam.
Ondan sonra 205 olarak Halit Kyrmyzygül bizden sonraki synyf, demek ki benim
okulda okudu?um sene okulda 204 tane ö?renci varmy? Okula kendim kayyt oldum.
Çünkü beni kayyt ettirecek kimse yoktu. Benim birinci synyftaki ö?retmenim
Mehmet Ali diye bir lise mezunu belören köyünden 5 synyfy o okutuyordu. 3 synyf
halinde A-B-C diye 204 ö?renciyi. Sonra ö?retmenler ço?aldy Mehmet Yylmaz diye
bir ö?retmenimiz vardy. Daha sonra Çankyry’da müfetti?lik yapty. Allah rahmet
eylesin. Beni Gölköy’e gitmeme o sebep oldu.


Nurettin DERELLY

Ylkokul arkada?larynyzyn ismini hatyrlyyor musunuz? Bunlaryn içinde en iyi
anla?abildi?iniz arkada?ynyz kimdi ve o dönemden hayatta kalan arkada?larynyz
varsa isimlerini lütfeder misiniz? ?u anda ikamet ettikleri yeri ve mesleklerini
biliyor musunuz ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ylkokul arkada?larymyn isimlerini ve numaralaryny hatyrlarym. ?imdi bir bir
yoklama yapar gibi sayabilirim. Benim en yakyn arkada?ym Seddar TÜZÜNER’di ?imdi
benim kayynbiraderimdir. Son synyftaki Muammerdi. Ama ?imdi kimisi emekli, torun
torba sahibi, i?leri de yok evden camiye camiden kahveye gidip geliyorlar.


Nurettin DERELLY

Ylkokul ö?rencisi iken hiç ben bir gün ö?retmen olaca?ym, milletvekili olup
halkymyn sorunlaryna yardymcy olaca?ym diye bir dü?ünceniz oldu mu?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Çok erken onu dü?ünecek ortam yoktu bir kere köyden kurtulma, köyden ba?ka
bir yere gitme olana?ymyz bile yoktu bir babanyn bir tek o?luydum ben. Sadyk
Gönülta?y geldi. Bana bir form doldurttu adymyzy soyadymyzy geçmi?imizi yazdyrdy
köy çocu?um köy ilkokulunu bitirdim Köy Enstitüsüne gidip köyüme ö?retmen olmak
istiyorum diye yazdyrdy imzalattyrdy ondan sonra bizi ça?yrdylar. Gidi?im böyle.
N.Derelli: Hangi Okula; Kastamonu Gölköy Enstitüsüne


Nurettin DERELLY

Orta dereceli okul döneminizde ailenize ilkokul ö?rencilik döneminizde
oldu?u gibi yardymcy olabildiniz mi? Veya aileye ekonomik yük olmama adyna
herhangi bir i?te çaly?arak kendi harçly?ynyzy çykarma adyna herhangi bir yerde
çaly?tynyz my? Çaly?tynyzsa hangi meslek dalynda ve hangi il veya ilçede
çaly?tynyz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Orta dereceli e?itimimiz bizim Köy Enstitüsünde geçti. Bizim tatil bir buçuk
aydy. Yani 45 gündü, o kyrkbe? günde geliyoruz harmanda babamyza yardym
ediyorduk onun dy?ynda e?itimimize gidip devam ediyorduk. Öyle 4 ay be? 5 tatil
olana?y yoktu. Çaly?acak yerde yoktu.


Nurettin DERELLY

Ö?renim gördü?ünüz okullarda anynyzda kalan hiç yaramazly?ynyz oldu mu ?
yaramazlyk yapty iseniz cezalandyryldynyz my ? cezalandyryldy iseniz ceza ?ekli
ne oldu?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Bizde yaramazlyk yapacak bir ortam yoktu çünkü yarym gün e?itim yarym gün
ders vardy ilk yyllarda. Sonra sürekli çaly?ma oldu?u için yaramazlyk yapacak
zaman bulamyyorduk bahçede, tarlada “kirizma” denen bir olay vardy topra?y
altmy? santim kazyp deviriyorduk. O tarym çaly?masy bizi oldukça yoruyordu.
Kazma kürekle. Bo? zamanymyzda kendi yapty?ymyz tenis kortunda top oynardyk.


Nurettin Derelli

Köy Enstitüsüne ö?renim görmeye hangi yylda geldiniz. Kaydynyzy kim
yaptyrdy. Köy Enstitüsünü size kim tavsiye etti ve neden ö?reniminizi bir ba?ka
okulda de?il de Köy Enstitüsünü seçtiniz.?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

?öyle, bir ba?ka kurum yoktu. Yatyly kurum yoktu. ?imdiki çocuklaryn Ymam
Hatip Okullaryna yönsemeleri i?te bundan. O zaman yatyly sanat enstitüsü vardy.
Köylü çocu?u olarak babamyz bizi lisede okutacak güçte de?ildi. Ancak Köy
Enstitüsünde veya sa?lyk okulunda veya sanat enstitüsünde okuyabilecektir.
Onlarda ilkokula dayaly de?ildi. Yaygyn de?ildi. Demin yukarda arz ettim hani o
Sadyk Gönülta?y (rahmetli) o kaydetti. Öyle gittim ben köy enstitüsüne. Dört
arkada? gittik köy enstitüsüne.



II Bölüm Gençli?i ve Meslek Hayaty


Nurettin Derelli

Peki ! köyünüzden ayny dönem içinde mezun olan ve sizinle birlikte bu okula
e?itim görmeye gelen kaç arkada?ynyz vardy varsa isimlerini biliyor musunuz?
Sizden ba?ka giden olmady ise bunun altynda yatan esas sebebi sizce neydi? Aile
büyüklerinin e?itimsizlikleri mi? Yoksa, ekonomik yetersizlikleri mi ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Benimle beraber bu okula giden arkada?ymyz dört ki?i idi. Üçümüz girdik bir tane
de a?abeyimiz var. Daha sonra toplam 20’nin üstünde insan Köy Enstitüsünden
mezun olduk. Ö?retmen olduk. Benimle giden arkada?larymyzdan hazyrly?a ayrylan
arkada?ymyz bir gün geldi dedi ki! Hazyrly?a yeniden bir liste daha çykyyor yeni
ö?renci alynacakmy? dedi. Ara?tyrdyk baktyk do?ruymu? bu bilgi köye mektup
yazdyk sonra köyden iki arkada? çykty geldi. Bunlary okula kayyt ettirdik bir
tane arkada?yn diplomasy ile nüfus cüzdany ile diplomasyndaki do?um tarihleri
çeli?iyordu. Nüfus cüzdanynda 1933 yazyly oldu?u halde diplomada 1929 yazyly bu
nedenle o zamanki yöneticiler babasyny ça?yrdy git köyünden bunu düzelttir gel
dediler. Hiç unutmam çocu?un ismi Recep Yanarta?’ty gittiler be? lira bulup ta
geri gelemedi. Be? lira bulup gelebilseydi o da ö?retmen olacakty. Y?te
okuyamayanlaryn nedenleri bu. Burada hayret etti?im bir olay var biz bu kadar
erkek o köyden okuyabildik de kyzlar okumady halen çözemiyorum. Biz niye çykyp
kyz arkada?larymyzy oraya götürmedik. Yahu bizim okudu?umuz okulda kyzlar var
daha çok Zonguldak’ly, Sinop’lu, Kastamonu’lu gözümüz açylyp ta yahu ?u adamyn
kyzyny da götürelim, ?u kyz karde?imizi de götürelim diye aklymyza gelmedi.
N.Derelli, yani ?u anda bu eksikli?i vicdanynyzda hissediyor musunuz?
Tabii
tabii hissetmez olur muyum.


Nurettin Derelli

Gölköy Enstitüsündeki ö?reniminizde iken çok iyi anla?ty?ynyz Çankyryly bir
arkada?ynyz var myydy? hatyralarynyz arasynda onunla ba?ynyzdan geçen
unutamady?ynyz bir olay varsa anlatabilir misiniz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Çankyryly pek çok arkada?ym vardy. Hacy ÖZ benim en iyi anla?ty?ym
arkada?lardan biri; Çankyry’da müfetti?ti ?imdi emekli oldu. Arif Öz, efendim
Cabir ÖZTOP vardy. Hiç geçimsizlik, kavga gürültü geçmemi?tir. Tüm
arkada?larymyzla iyi geçinirdik. Hatta bunlardan bir tanesi Kadir YILMAZ, benim
milletvekilli?im syrasynda Ilgaz’da Halk E?itimi Müdürü idi. Arkada?laryn bir
kysmy bir kysmy Kadir Yylmaz’yn görevinden alynmasy için bana basky yapmaya
ba?ladylar. Ben dedim bu ölümlü dünyada Kadiri görevden aldyrmam. Benim
arkada?ym. Ben ?imdi Kadir’le görü?meye gidiyorum. Ve kadire gittim yanyma aldym
Ilgaz’da Atatürk büstünün yanynda arkasynda bir kahve vardy kahveye gittik
oturduk. Yki üç saat sohbet ettik. Serin de bir gündü. Dedim Kadir senin için
böyle bir ?ey yapylyyor ama ku?kun olmasyn gücüm yetti?i oranda sana destek
olmaya çaly?aca?ym. Kötü niyetlilik iyi bir ?ey de?il.


Nurettin Derelli

Gölköy Enstitüsünü bitirdikten sonra hemen ö?retmenli?e mi atandynyz?
Atanmy? iseniz ilk görev yeriniz neresidir ? görev yeriniz tek ö?retmenli mi
(Birle?tirilmi? synyf) yoksa görev yapty?ynyz okulda birden fazla ö?retmen
çaly?yyor muydu ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Köy okulunu bitirdim geldim. E?itim Enstitüsü synavlaryna seçildik. Edebiyat
Bölümüne girecektim. Öyle geldim. Babam öleli üç ay olmu?. Be?ikte bir kyz
karde?im, üç ya?ynda bir kyz karde?im ilk okulu bitireli iki sene olmu?, bir kyz
karde?im vardy bunlar öyleyken bir yerlere gitmem mümkün de?ildi.Görev ka?ydym
geldi?i halde anama göstermedim. Hem de bizden üç yer isteniyordu üç il olarak
Bolu, Yzmit ve Bursa’yy istemi?tim. Benim atamam bitmeden hemen Ankara’ya
geldim. Burada bir hem?ehrimiz vardy Maliye Bakanly?ynda Mehmet Do?anay isminde
o yardymcy oldu. Beni Çankyry’ya tayin ettiler. Çankyry’ya da giderken Mehmet
bey bana bir kart verdi Tayip beye (Tayip Ba?er) Tayip beyde Milli E?itim
Müdürüne vekalet ediyormu?. Onun anasy Çavundur’lu imi? seni kendi köyüme tayin
edece?im dedi ve Çavundur’a ö?retmen oldum. Muhsin Ünsal vardy onu tayin
ettiler. Ben yalnyz kaldym. Yki ay 120’nin üstündeki ö?renciyle çaly?tym
sonradan Bayram Akkoç askerden terhis oldu geldi onunla ayny okulda çaly?tym.
Yki sene üç ay bir gün köy ö?retmenli?i yaptym.


Nurettin Derelli

Gölköy Enstitüsü, Türkiye için bir dönem önemli görevler icra etmi? ve
kapanmy?tyr. Sizin gözlemlerinizle Çankyry’da ve köylerinde Gölköy gibi
mekteplerin olumlu bir etkisi oldu mu? Varsa bu noktada gözlemlerinizi
mü?ahhasla?tyrarak anlatyr mysynyz.


Nuri Çelik YAZICIO?LU

?imdi köy enstitülerinin ba?lyca özelli?i ?u; 4274 Sayyly Yasa çykyncaya kadar
(Köy Enstitüleri Yasasy) köy enstitülerinin özel bir yasasy yok. Y?te o yasa ile
Cumhuriyet tarihinde ilk kez köylü çocuklaryna ayrycalykly olarak memur olma
hakky veriliyor bu yasa ile veriliyor. Ayyrym yok memur olamaz demiyor ama
münhasyran köylü çocuklary oraya girecek diye veriliyor. Okuldan mezun
olanlardan bizim yöremizden Çankyry’dan Ahmet KAYA bizim en çok gurur duydu?umuz
a?abeylerimizden, bizim yöremizden sadece fasulye tohumunu yenile?tirmesi bile
bir ilerlemedir. Halen Eski A?a köyündendir. Halen Çankyry’da oturur. Uzun
sürede bahçesini arsa falan yapmaya vermedi. Onun dy?ynda Ylyas PINARBA?I isimli
bir a?abeyimiz vardy. O Çankyry’da ve Yç Anadolu’da teknik arycyly?yn
geli?mesinde bir öncüdür.


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim, yanylyyor olabilirim ama siz bu okuldan mezun olduktan
sonra üst ö?renimde yaptynyz. Lütfen bu okulun isim ve bölümünü söyler misiniz?
Sizinle birlikte Çankyryly kaç hem?ehriniz üst ö?renime gidebildi ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ben iki sene üç ay bir gün ö?retmenli?imden sonra Gazi E?itim Enstitüsü
Pedagoji Bölümünü bitirdim. Benimle beraber Bayram AKKOǒ da geldi. O yatylyyy
kazanamady. Gündüzlüyü kazandy. Ben burayy bitirdikten sonra Türkiye Ortado?u
ammeyi bitirince Trabzon Be?ikdüzüne atandym. Burada iki buçuk sene çaly?tym ve
Bakanly?a dilekçe verdim. Nüfus çok üç kyz karde?im, anam, çocuk büyüdü üç de
onlar oldu dokuz nüfusa ula?tyk.ö?retmen maa?y ile geçinmek zordu. Zonguldak’a
müfetti? oldum ve orada bir sene müfetti?lik yaptym. Bir synava daha girdim.
Amme Ydaresi Enstitüsünü bitirdim ondan sonrada Kastamonu kyz ö?retmen okulu
müdürlü?üne atadylar ki ben müfetti?li?i seviyordum. Müfetti?li?in yevmiyesi
17,5 di sonra 35’e (TL) çykmy?ty. 1960 ihtilalinden sonra.


Nurettin Derelli

Ö?retmenlik mesle?ini benimseyerek ve severek mi yaptynyz severek yaptynyzsa
buna en büyük etken ne idi ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ben insanlary severim. Zaten insany sevmeyen hiçbir i?te ba?aryly olamaz.
Hekimlikte de, hakimlikte de ö?retmenlikte de ba?aryly olamaz. Ö?retmenlik
mesle?ini çok sevdim ve bilhassa hizmet ettikçe siz ona ysynyyorsunuz o size
kendisini sevdiriyor. Hep ?unu söylerim bir hekim hastasyna yanly? bir te?his
yanly? bir tedavi ile bir insany öldürebilir. Yargyç yanly? bir kararla
?ahitlerin ve eline gelen ifadelerin sonucuna göre idam edebilir. ?imdi o
Allah’a ?ükür yasalardan kalkty ya. Ama bir ö?retmen genç ya?ta öldürür, sokakta
gezer o ölüdür. Biz ö?retmenlerin bu tarafy çok önemlidir. Bu mesle?i iyi
de?erlendirmesi lazymdyr bu ülkenin yöneticilerinin. Çocuk gözünüzün önünde
gezer insanca ama öldürürüz biz onu.


Nurettin Derelli

Sizin e?inizle evlili?iniz nasyl gerçekle?ti. Yenge hanym nerelidir?
Dü?ününüz anne babanyzyn dü?ün yapty?y usulle mi oldu, yoksa aradan geçen
süreler dü?ün yapma adetlerinizde de?i?ikli?e mi u?rady bunu de?erlendirir
misiniz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU


Ben Köy Enstitüsünde son synyf ö?rencisi iken tatile geldim. Bizde tatiller
o zaman üç dönemdi üç karne alyyorduk. Marttaki tatilde gelmi?tim. Yyiki
gelmi?im iki ay sonrada ölmü? babam. O geli?imde mandolinim okulda kalmy? bizde
babamla annemle sohbet ediyorduk ocak ba?ynda. Babama dedim ki artyk ben bu sene
ö?retmen oluyorum çorba pi?irmeyi falan bilmiyorum anamy ver yanymda götüreyim
dedim. Zaten anan ihtiyarlady dedi al götür dedi. Beni de evlendir dedi. Ben
dedim ki baba ters oluyor bu i? eve üvey girmesin, sen beni evlendir. ?eytan
dedi; böyle söyleyece?ini biliyordu. Tam o syrada kapydan iki tane kyz girdi
ellerinde mandolin, i?te dedi bak gelinde geldi dedi. Yyi hangisi baba dedim.
Y?te ?u dedi. Ya baba buda pek çocukmu? dedim ben bunu büyütecek miyim dedim.
Kyzlar utandylar ve gittiler. Ondan sonra ?imdiki e?imle ilgili olarak babam
bende onun babasy ile asker arkada?yyym Ali a?a ile, sen mezun olunca diye
teferruatyny anlatty. Bende o sene okulu bitirip köye ö?retmen gidince tatilde
kyz karde?lerimi götürdüm, ikinci sene anamy götürdüm. Anam bu kyzy alalym falan
dedi kyz 15 ya?ynda idi biraz daha büyüsün dedim daha sonra dayym geldi Ybinin
(lakap) kyzyna ba?ka köylerden dünür geliyormu? dedi kyzy isteyelim dedi. Mümkün
mü o zaman, dayy kaçyrma falan diyemezsin o zaman ba?ö?retmenle Bayram AKKOÇA
gittim o ak?amüzeri eve geldi dayyma tembih etti dedi ki teyzeyi de götür kyzy
isteyin, Dayym gerek yok kyzy ben isterim dedi. Gel git oldu bir Yylba?y o zaman
ben bir ay tek bir ay çift maa? alyyordum. O zaman biz ücretli mezun oluyorduk.
105 lira ücretliydim. 88 lira 30 kuru? elimize geçerdi. Ba?ö?retmenimiz de maa?y
asliyesi 135 lira falandy. 135 lira alyyordu. Bizim çift aylyklary birle?tirdik
Bayram beyin hanymynyn bileziklerini altynlaryny takacaktyk.ö?retmen bir kyz
istersek, Kur?unluda Hayrinin kahvesi denen yerde oturduk. Ben ondan sonra
Ankara’ya gittim. Gezdim tozdum. Geldim konuyu ara?tyrdym me?er konu ö?le
de?ilmi?, ibinin karysy demi? ki bu o?lanyn hareketinin altynda mutlaka bir
çykar vardyr. Sen bu kyzy buna alacak bana bunanyn tarlalary ile Halil’in
tarlalary ve onlarynkini de alyr tarlalary birle?tirir deli misin demi?. Dayymy
göndermemi?. Olay bu, o adam da beklemi? isteyen istiyorsa da Ondan sonra haber
gönderdim Molla vardy köyün imamy benim ahbabym camiden çykyyoruz ya çavu? dayy
gidiver benim kayyn pedere sonra gidiyormu? sakyn ha! Sen a?asyn tükürü?ünü
yalama, ben onu yardym istemeye gönderiyorum o da i? bozuyor. Me?er ötekilerin
dünürcü ba?y imi?. Baktym olaca?y yok araya teyzemi koydum teyze dedim bu i?
onur meselesi oldu, olursa olur a?zynyn tadyyla olmayynca ben kyzy kaçyrdym.
Haberle?me maberle?me, mektup falan mümkün de?il görü?mede yok. Böylelikle
e?imle evlenmi? oldum.


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim, birazcykta espri olmasy adyna bir sorum olacak, ama bu
soruma samimi olarak cevap vermenizi istiyorum. çocukluk ve gençlik dönemleriniz
?! isim vermenizi istemiyorum ama hani derim ki bu ya? gruplarynyz içinde bir
kyza a?yk oldunuz mu? Hayyr derseniz belki ben isim verebilirim.(?aka)


Nuri Çelik YAZICIO?LU

O zaman zamanym olmady yalnyz ilkokula ben gitmezken okula gelen bizim bir
amcazade vardy Sadi hoca onun kyzy vardy Münevver abla benden on ya? büyük bunu
alaca?ym derdim. O var bundan ba?ka ba?ymdan geçen bir ?ey yok.


Nurettin Derelli

Kaç çocu?unuz var? Ne i?le i?tigal ediyorlar. Bu arada siz aileniz içinde
iyi bir baba mysynyz. Bu konuda kendinizi de?erlendirir misiniz.



Çocuklarynyzla aranyz nasyldyr. Çocuklarynyz Çankyry’yy ne kadar gördüler, biz
Çankyrylyyyz diyebiliyorlar my?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Efendim benim alty çocu?um vardy en büyük o?lum ODTÜ mezunu Ertu?rul
YAZICIO?LU, Aselsandan emekli oldu iki sene oldu. Onun küçü?ü bir kyzym vardy
iki üniversite mezunu idi sizlere ömür mastyr yapty 1991 de vefat etti. Onun
küçü?ü bir o?lum var oda Yüksek ö?retmen okulunu bitirdi DSY de çaly?ty orada
iken belediye ba?kanly?yna seçildi. Onun küçü?ü ikizim var onun birisi Hava Harp
Okulunun son synyfyndan attylar sonra Ankara Typ Fakültesine girip mezun oldu ?u
anda Ankara Yenimahalle SSK Dy?kapy hastanesinde doktor. Ykizin e?i Erkal
YAZICIO?LU Ankara Barosunda Avukat 9 torun ve ya?ayan be? çocuk sahibiyim. Yyi
bir baba olup olmady?ymy kendileri takdir etsinler.


Nurettin Derelli

Çocukluk ve gençlik döneminizden Allah uzun ömür versin, bu günkü ya?ynyza
geldi?iniz süreç içinde sizce Çankyry’nyn tarihi dokusunda bir de?i?im var mydyr
? okul, medrese, cami, hastane vb


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Çocuklu?umda pek Çankyry’ya gidemedim. Ben ö?retmen olduktan sonra bir süre
gidebildim. Meslek ya?amymda ö?retmenli?im dy?ynda çevresinde, uza?ynda
genelinde görev yaptym. Politikaya girdikten sonra Çankyry’yy tanymaya ba?ladym.
(Politikaya girecektim ama sonra politika gelecek galiba o sorular) ?imdi
Çankyry’da son gördü?üm durum ?u; kentle?me hyzlanmy?, Çankyry büyüyor, ancak
köy bo?almasy alabildi?ine durmuyor, bu Çankyry’ya dy?ardan gelen insanlaryn
olu?turdu?u bir nüfus arty?y de?il. Çankyry’nyn köylerinin kente inmesiyle
olu?an bir nüfus arty?y.


Nurettin Derelli

Çocukluk ve gençlik döneminizde sizi etkileyen Vali, belediye ba?kany,
doktor, ö?retmen, müftü veya köyünüzün en zengini veya nüktedany gibi.


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Bizim köyümüzün en nüktedany Koca Ahmet dedi?imiz adamdy. Öyle atasözü gibi
sözleri olan bir adamdy. Rahmet olsun. Bunun sözleri beni çok etkilemi?tir. Bunu
bir gün ben milletvekili iken meclise götürdüm. Kyrykkale’de rastladym ve
meclise getirdim ö?le yeme?ini yedik bunu dinleyici locasyna oturttum. Meclis
açyldy baktym oturttu?um yerde yok, arandym baktym koridorda oturuyor. Niye
çykardylar seni amca dedim. Bizim ?abanözülü Mustafa a?abey vardy diplomatik
locaya oturtmu?sun dedi meclis ba?kany istedi dedi. Niçin dedim gravaty yok
dedi. Bende meclis ba?kanyna benim saygylarymy ilet dedim o gravat takacak
seviyeye yükselir benim hem?ehrimde gravatyny takar gelir dedim. Çykart paltonu
dedim çykartty ki içinde cekette yokmu?. Böylece ak?am eve geldik amcanyn bunu
iyi etmedin dedi. Niye dedim. Yahu dedi ben 35-40 sene de?irmenin suyu iyi
gelsin çykyna ununu yükleyim diye anam a?lady. Yahu dedi kabul edenler,
etmeyenleri kaldyrsan da oluyor, kaldyrmasan da oluyor. (gülü?me oluyor) e dedim
buraya gelmek kolay my? e canym dedi onunda bir yolunu bulurduk.(gülü?meler)


Nurettin Derelli

Büyük felaketlerden hatyrladyklarynyz var my? Deprem ve sel felaketleri
gibi, bu felaketleri bizzat ya?amy?sanyz o an ne yaptynyz ? aile büyükleriniz ne
yaptylar?


Nuri Çelik YAZICIO?LU


1939 depremini ya?adym, 1943 depremini ya?adym 1951 depremini ya?adym. ?imdi
gördü?üm olay ?u; Kuzellik tepenin köyünde kerpiç ev yoktu. Yani üstü toprak hiç
toprak ev yoktu. Bizde hep çaty vardyr. Birde bizim evler kesmedir. daban ev
deriz biz ona böyle yayla evi gibi. Dabanlar bir birine geçer. Bunlarda ölüm
olmuyor. Çok ölüm olan yerler kerpiç olan evler, tu?la olan evler. 1943
depreminde bizim köyümüzden 34 ki?i öldü. 1951 depreminde ölen olmady. Hayvan
zarary oldu. Bunda daha bilinçli idim. Köy Enstitüsü son synyftaydym. Birde
temel atmyyorlardy altyna dört ta?y koyuyor üstüne dört dire?i koyuyor üstüne
binayy yapyyor, direkte me?e dire?idir (affedersiniz) altynda ta? temel yok,
altyndaki ta? sallanynca direk çelmeleniyor evde dü?üyor. Bu felaketlerde
?imdiki gibi devlette fazla bir ?eyde yardym etmiyordu çadyr madyr gönderiyordu.
?imdi Ankara’dan Ystanbul’dan gelenler çok güzel evler yapyyorlar. Yalnyz çok
katly evler yapyyorlar yandy?ym taraf o 3 kat 4 kat halbuki bir kat iki kat
olmaly.



III Bölüm Siyasi Hayaty


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim, Size Atatürk’ün bir ifadesini aktararak izin verirseniz
siyaset hayatynyza geçmek istiyorum.



Atatürk Diyor ki; “Ö?retmenler! Yeni nesli,cumhuriyetin fedakar ö?retmen ve
e?itimcileri, sizler yeti?tireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktyr.



Eserin kyymeti, sizin maharetiniz ve fedakarly?ynyz derecesiyle orantyly
bulunacaktyr.



Cumhuriyet; fikren, ilmen, fen nen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli
koruyucular ister!



Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyetle yeti?tirmek sizin elinizdedir.”



Evet Ulu Önder Atatürk neslin yeti?tirilmesini sizin mesle?inize emanet
etmi?ken, hangi alanda ihtiyaç gördünüz de siyaset yapmayy dü?ünmeye ba?ladynyz
?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ben mesle?imi seviyordum! Politikaya arkada?larym yönlendirdi. Daha do?rusu
birazda memleketten geldi. Ben Kastamonu Kyz Ö?retmen Okulu Müdürü iken Hasan
Özbay isimli, ben amme idaresi enstitüsünde okur iken Ankara milli e?itim müdürü
idi Allah rahmet eylesin Mustafa Yaldyr hocam Hasan Özbey isimli Ankara Milli
E?itim Müdürü bir müfetti? istiyor merkez te?kilatyndan gelen süt tozu o zaman
peynir meynir gibi ?eyleri do?al olarak kendisi yeti?tirmek istiyor okullarda
ahyrlar, bölge okullarynda ahyrlar, arycylyk kurmak istiyor. Senden bahsettim
ama dedim ki! Gözü yukarylarda acaba kabul eder mi diye, gider misin? Giderdim
dedim Hasan beye. Dedi ki Memduh bey dedi 20 ya?ynda, ben 18 ya?ymdayym ya?yny
bize göre ölç günahlarymy topra?yn üstüne döküp altyna girmek istiyorum var
mysyn dedi, dedim müdür bey ate?e at kendini de hemen atarym ?imdi dedim. Hay
hay varym. Pazar günü hemen hazyrlandym aldylar beni beraber Gölba?yna gittik.
Orada ilk defa göle balyk eken zatla tany?tyk Remzi Gezdi Ay diye Ankara
Üniversite Fen Fakültesinde Biyoloji Ö?retmeni Oradan Ege Üniversitesinde dekan
iken sizlere ömür öldü o adam, gölba?yna baly?y atmak istedim diyor ona buna
söyledim kimse yardymcy olmamy? ben yardym edece?im demi?, burada balyk olmaz
demi?ler hakikaten o göle balyklary ekmi?ler sonradan ihaleye verdiler.
Kanalizasyonlar oraya verildi?i için balyklar ölmü?. Sonra Hasan Beyi
Müdürlükten aldylar. Hasan beyin karde?i de Hüseyin Özbay, Sivas Milletvekili
imi? de Demokrat Partiden o da Yassy adada Ben Kastamonu Ö?retmen Okulu Müdürü
deyince hem de iki kere geldi oraya bir ?irketin planlamasyny yapyyor ayny
zamanda Adalet Partisini kurdu Ankara Adalet Partisi Yl Ba?kany idi. Beni o
te?vik etti. O?lum gideceksin dedi. Bir namuslu adam gitsin istiyorum, hizmet
istiyorum inandym sen benim partimden de?ilsin onu biliyorum. Varsyn olsun dedi.
Bu Hasan bey sonradan 1965 de Süleyman beyin kabinesinde Köy Y?leri Bakany
olarak ilan edildi. Ve o gece öldü. (Allah rahmet eylesin) ula?amady köy i?leri
bakanly?yna çok kyymetli de?erli bir insan. Adyna ?imdi okullar var, Sonra
arkada?larda te?vik ettiler öylelikle girdik politikaya.


Nurettin Derelli

Ö?retmenlikteki mesleki hizmetinize bakty?ymyzda genelinde hizmetinizi
Çankyry Yli dy?ynda sürdürdü?ünüz gözlenmektedir. Ama bakyyoruz ki 1973 yyly
seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Çankyry Milletvekili adayy olarak
partinizce aday gösteriliyorsunuz? Bu a?amada Çankyry’dan Milletvekili adayy
olmayy siz mi istediniz ? istedinizse öncelik kriterleriniz nelerdi ? Çankyry’yy
bütünüyle tanyyor muydunuz? Sizce bu dönemde Çankyry’nyn ihtiyacy neydi,
Çankyry’da neler eksikti ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

?imdi beni partim aday göstermedi. Ben kendim aday oldum, partiye ba?vurdum.
Ba?kada aday çykmady sonradan bir arkada? çykty o zaman Çankyry’nyn dört
milletvekili var. N.Derelli; evet do?ru 1969 da dört milletvekili var,
Ben Hasano?lan’da dersim olmady?y günlerde arabam yok, param yok, traktörle,
atla, arabayla, minübüsle köy köy gezdim, Çankyry’da (CHP) Cumhuriyet Halk
Partisinin örgütü yok. CHP 1957’de 6 tane milletvekili çykarmy?. 1957 den
N.Derelli: Türkiye sathynda
Tabii tabii o zaman 6 milletvekili varmy? bizim.
Ne kadar dü?mü?üz bak, 1957 den 1969’a kadar 12 sene CHP’nin kurultaylaryna
delege bile gelmemi?. Evet onlarda hep 6 syfyr gittiklerinden o zaman ekseriyet
sistemi var ya ço?unluk sistemi, halbuki Çankyry’dan bu milletvekilleri partinin
oyu ile gelmi? de?il. Bir kyzgynly?yn sonucu Çankyry halkynyn deste?i olmu? CHP
?öyle Sayyn Ok’un liste ba?y oldu?u 1957 seçimlerinde veto edilince bunlarda
sayyn Ok dahil o zaman Demokrat Partililer Köy Köy geziyorlar oylarynyzy
Demokrat Partiye de?il CHP’ye vereceksiniz CHP’ye böylece oylar veriliyor
CHP’den bu alty milletvekili çykyyor. Onlardan ?imdi ya?ayan yok. Sade ,,,,,,,Arykan
var N.Derelli; Peki sizin aday oldu?unuz zaman Tercihinizdeki Çankyry nedir?
Yani siz hep Çankyry dy?ynda görev yapmy?synyz. Belli yerlerde muhitler
edinmi?siniz ama Milletvekilli?ine gelindi?i zaman ÇANKIRI DEMY?SYNYZ? Evet
burada ölçüleriniz neydi ? yani Çankyry’da neyi eksik gördünüz?
Efendim ben
bu memlekette ?u eksiktir ben buna talip olayymda ?unu halledeyim diye mi
dü?ündünüz? Cevap; ?imdi ?öyle halkla bütünle?erek halkyn isteklerini
Çankyry’nyn ihtiyaçlaryny yerine getirmek mümkündü. 1969 da ben aday olmaya
gitti?im zaman beni kabul etmedi parti. Gittim dediler ki vaz geç Çankyry’dan
milletvekili falan çykmaz, N.Derelli; bunu genel merkez diyor. Evet genel
merkez diyor. Burada Ylyas Seçkin diye biri vardy adam yerinden de kalkmady eski
kaymakammy? bir kaymakam edasyyla elimi syk bakayym dedim. Ho? geldin de ?uraya
otur de bir ?eyler ysmarla ben girece?im kazanaca?ym seni buradan kaldyraca?ym
dedim. Nitekim hem?ehrilerimde destek oldular, kimse güvenemiyor biz dördüncü
aday bulamyyorduk ikinci aday Recep Sa?dyç’ty üçüncü aday eski milli e?itim
müdürü mirzat vardy, Çankyry’da milli e?itim müdürlü?ü yapmy?. Dördüncü adayy da
eczacy Sevinç’i yazdyk o ?ekilde girdik seçime. Ben milletvekili olarak dördüncü
çyktym. ?imdi Çankyry’nyn durumuna gelince; Çankyry’dan o zamana kadar seçilen
milletvekilleri genellik pek halkla temasy olmamy?, Bir Nurettin Ok seçilmi?,
köyleri dola?yp da aday olanlaryn irtibaty olmamy? ilk defa ben gittim köylere
N.Derelli; Merkez isimleri belirliyor sonra bu isimler köylere da?ylyyor.
Tabi tabi Çankyry merkezinden de benim ?eyim yok ben köy kesiminden daha çok oy
aldym. Merkezden aldy?ym oylar sayylydyr. Enderdir. Çankyry merkezi beni bilmez.
Belki ben de merkezi bilmem. Sonradan milletvekili olunca tanydyk birçok
arkada?lary, dostlar edindik sonradan hatta niyetim ?uydu seçimi kaybetsem orada
bir kitapçy dükkany açacaktym. Devam edecektim. N.Derelli; hatta sizin için
?u söyleniyor, Hasano?lan da ö?retmen iken, orada bir tiyatro kolu kurmu?sunuz
(Ö?rencilerden) ve tiyatro kolu ile daha ziyade Çankyry’nyn köylerine
gitmi?siniz ve buralarda kendinizi tanytty?ynyz söyleniyor?
öyle de?il,
N.Derelli; ve onun için daha önceden ö?retmenlikte iken milletvekilli?i,
siyasete girmeye meyilli oldu?unuz söyleniyor?
?öyle oldu o, yok ondan
kaynaklanmady çocuklar geldiler Çankyryly çocuklar dediler ki biz bir piyes
oynayaca?yz müsaade eder misiniz? Benim aklymda da PAYDOS piyesi vardy. Biz
ö?renci iken okumu?tuk birde Be?ikdüzü’nde oynatmy?tym. Fehmi Ba?kut’un onu
Ankara’ya geldim aradym buldum. Okulun tiyatro salonunda çocuklarla prova
yapyyorduk çok so?uktu soba yoktu kalorifer de yoktu orada bizim lojmanyn
odasyny tiyatro provasy yeri yaptyk benim hanymla ikimizde rejisör olduk ondan
sonra çocuklar dediler ki hocam sende gel bizimle hanymy aldym benim küçük
kyzymda daha kucakta idi ?abanözüne gittik. Daha o zaman ?abanözü’nde sinama vs
yoktu, Çankyry’dan Ilgaz’a geçtik Ilgaz’dan Çerke?’e, Çerke?’de kaymakam dedi ki
ertesi gün ak?am hanymlara oynar mysynyz? Neyse onu da oynadyk ondan sonra
Eskipazar’da i?te ba?yma bir olay geldi orada nutuk çekmeye ba?ladym, Birisi
çykty dedi ki siz bizimle alay ediyorsunuz.


Nurettin Derelli

Milletvekilli?i döneminiz içinde Çankyry’nyn hizmetine sunulmak üzere hangi
projeleri planladynyz ve bu projelerden kaçynyn yerine getirmesinde ba?aryly
oldunuz.



Ba?aramady?ynyz projelerde ne gibi etkenler vardy. Bu projelerinizi ba?ynda veya
sonunda Çankyry’dan sizinle birlikte seçilen Nurettin Ok, Hazym Da?ly ve Arif
Tosyalyo?lu ile desteklenmesi veya Çankyry’nyn geli?imi yönündeki yorumlaryny
alma adyna birlikte görü?me imkanynyz oldu mu ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Özellikle karayolu konusunda Çankyry çok ihmal edilmi? bir yerdi. Bu konuda
biz birlikte Karayollary Genel Müdürlü?üne gittik. Çankyry/Kastamonu
parlamenterleri olarak, O zaman Celalettin Co?kun’du 30 A?ustosta biz
Malazgirt’in yyldönümüne gittik. Meclisten Memduh Ek?i ile ikimiz oraya gidince
gördüm ki! ?ah denen yer bizim Çankyry’dan bir asyr ilerde. Her yer asfalt,
ovanyn her tarafy asfalt, Malazgirt’e kadar asfalt, Cumhurba?kany rahmetli
Cevdet Sunay’dy biz orada bir iki gün kaldyk dönünce Rahmetli Ferit Melene dedim
ki bize bir daha ?ark mark derseniz kalkyp kürsüye çykaca?ym Ankara’nyn burnunun
dibindeki Çankyry Van’dan bir asyr geride diyece?im. Dedim. Sonra bu konuyu
görü?tük özellikle bu Ilgaz Kastamonu yolunu Ankara, Çankyry, Ilgaz, Kastamonu
idi sonradan Ystanbul Samsun yolu konusu geldi bütçe oturumunda bu konuyu
kürsüye getirdim burasy Tebriz yoludur dedik Çerke?, Atkaracalar, Kur?unlu,
Ilgaz’dan giden yol. Bu yol Samsun’a kadar Ankara’dan gidenlere 200 Kilometrenin
üzerinde uzun geliyor. Burasy 200-250 Kilometre kysaltyyor diye savundum. O
zamanyn Bayyndyrlyk Bakany CHP’den istifa etti de Nihat Erim’im kabinesine
girdi. ?imdi o yolu gördünüz biliyorsunuz de?il mi o yolu? Ystememek mümkün
de?il, O kadar geni? trafik var ki ?imdi duble yol yapyyorlar. Atkaracalar’a
kadar geldi. Çerke?’e do?ru gidiyor. 1974 de yalvardyk yakardyk o zamanyn bakany
?erafettin Elçiydi galiba programa aldyrttyk. Ondan sonra asfaltlanmasy yapyldy,
bana göre de dar ?imdi geni?liyor o yol. Birde Çankyry’da su problemi var, su
problemi üzerinde durduk fakat, su bir yere kadar o konuda bazy arkada?larla
halen tarty?yyoruz Bakyn seçim hazyrlyklarynda gitti?im bazy köylerimiz Karaba?,
Çyrçyr, Sa?lyk Bakanynyn Köyü (Osman Durmu?’un), Güneyky?la/Kuzeyky?la oralarda
dahil. Çankyry’da en çok konu?ulan konu o zamana kadar özellikle milletvekilleri
parti ayyrymy oldu?u için birbirleri ile Çankyry için çaly?myyorlar görü?ü
vardy. Ben Meclise gittikten sonra bu arkada?larymyzla yakyn ili?ki kurdum. Biz
bundan sonra özellikle Çankyry’ya hizmetlerde bir araya geldik. Hatta Çankyry’da
Süt Fabrikasy kurulmasy konusu vardy Süleyman bey oraya geldi. (Ba?bakan
Süleyman Demirel kastediliyor) 1973 seçimlerinde “açyz diye millet ba?yrynca”
süt fabrikasy kuraca?ym buraya dedi. Kars’ta da patates fabrikasy kuraca?ym
demi? ya. Onun gibi ?imdi orada (Çankyry’da) bir kysmy biz inek miyiz filan
diyenlerde çykty. Ama O gittikten sonra 1974’de Ecevit Ba?bakan olunca,
Erbakan’la ortak hükümet kurunca ihale bize oldu. ?imdi Çankyry’daki yerel basyn
Çankyry’ya süt fabrikasy kurulacakty ama CHP kurdurmuyor diyor. Halbuki ben
milletvekili de?ilim. Sene 1974. Bana geldiler heyeti aldym O zaman Atilla
Karaosmano?lu’na götürdüm. Dünya Bankasyndan gelmi?ti. Dedi ki yer alty
kayna?ynyz yok, Sayyn Yazycyo?lu, yer üstü kayna?ynyz yok, Çankyry’ya ne
yapaca?yz ne yapylabilir? Bize bakar mysynyz? dedim ?öyle bakty rahmetli bizim
Hüseyin vardy odacysy o geldi. Sor bakalym nereli diye dedim. Sordu nerelisin?
Çankyry, neresinden Ilgaz benim de yakynly?ymy sor bakayym dedim. Babalarymyz
teyze çocu?u dedi. Kaç Çankyryly var burada Hüseyin dedim. Valla burada çaly?an
odacylaryn yüzde yetmi?i Çankyry’ly dedi. ?imdi Sayyn Bakanym dedim. Kur’anda
dedim ayet var “Dünyayy senin için yarattym” diyor Tanry Hazredi Muhammet’e o
Hazredi Muhammet’in ?ahsy için de?il, Ynsan için yarattym diyor. ?imdi en büyük
kaynak insan unsurudur. O kadar Çankyryly her sene bu kadar göç oluyor
görüyorsun dedim. Bundan daha iyi kaynak my olur? Yaryn sava?ta en büyük
kayna?yn bu. Kalkynmak için en büyük kayna?yn bu. Yatyrym istiyorum dedim. Dedi
ki süt fabrikasynda siz 41 nci syradasynyz. Mümkün de?il ama ben söz veriyorum
en az bin ki?inin çaly?abilece?i bir fabrika kurulmasyna dedi. Odasyndan çyktyk.
Bir parmak bal, ben tatmin olmadym, Kocaeli milletvekili olan bakana gittik dedi
ki bu fabrikayy kurdurmasak suç bizim olacak, kurarsak sevap senin de?il ama
kurduralym dedi ve fabrika kuruldu. N.Derelli 1975’de kuruldu de?il mi?
tabii tabii Nurettin Ok ben meclisten izin almy?tym beni tuttu nereye gidiyorsun
dedi, benim ba?kan vekili (TBMM) olarak konu?ma hakkym yok ?u Çankyry yem
sanayii dile getir dedi. Gittim yem sanayii dile getirdik ve yem sanayiinin ayny
gün Ticaret Lisesinin temelini falan beraber attyk. Kürekler elimizde. Fakat
sonradan bizim efendiler benim seçim kazanmamam için aleyhime geçtiler bizim
partinin bazy adamlary. Ysimleri lazym de?il. O zaman istedi?imizi yapamadyk ama
bunlarla i?birli?imiz tamamen kesilmedi, te?ekkür ederim.


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim, öncelikle siz mesle?iniz itibariyle e?itim ö?retim
hizmetleri synyfynyn içinden gelen bir milletvekilimizdiniz. Bu yönde Çankyry
insanynyn sizde oldu?u gibi e?itim ö?retime verdi?i a?yrly?y da dikkate alyrsak,
döneminiz itibariyle Çankyry’da okulla?ma durumu nasyldy? Mevcut durumun
geli?mesine sizin ne gibi katkylarynyz oldu ? vermi? oldu?unuz katkyya di?er
siyasilerimizin destek veya olumsuz tavyrlary oldu mu ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

?imdi Çankyry’da okulla?ma durumunu yeni yapylan okullarla ölçme aly?kanly?y
son derece sakyncaly oldu?u sonradan meydana çykty. Tamamen her köye bir okul
yaptyrma çabasyny devam ettirdik Ama esas ?imdi o okullaryn ço?u samanlyk oldu,
besi hane oldu. Köy Enstitüsü zamanynda bölge okullary diye okul varmy?, vardy
bizim zamanymyzda 8/10 köyün ortasyna N.Derelli Yatyly Bölge okulu yatyly
de?ildi o zaman gündüzlüydü gidip geliniyordu N.Derelli ?imdiki ta?ymaly
sisteme benzer kendi imkanlary ile gidip gelinebilen
tabii tabii o zaman
bunlar ne iyi imi?, köylerde okul yoktu azdy yani sayysy elektrik yoktu 487
köyün herhalde 20/25 inde elektrik vardy. Kur?unlu, Ilgaz bile dizel motorla
1969/1970 aydynlatylyrdy. Yollar yoktu. Y?te beyefendi sa? olsun yollary yapty.
Bu arada bizde yardymcy olduk. Birde Çankyry’da ö?retmen okulu vardy. Ylkokulun
altynda açylmy? bir ö?retmen okulu yatyly olarak ben bakanlykta ba? mü?avirken
E?itim Enstitüsüne çevirttik. Onu yapabildik o zaman Endüstri Meslek Lisesini
geli?tirmeye çaly?tyk. Orada atölye sayysyny artyrdyk elektrik/elektronik
bölümünü açtyk Atkaracalarda bir vatanda?ymyz Allah rahmet eylesin bir sanat
enstitüsü açty N.Derelli Yzzet bey i?te ona destek olduk. N.Derelli
te?ekkür ederim


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim Rahmetli Mustafa ÜSTÜNDA?, (Konya CHP) Milletvekili ve
MYLLY E?YTYM BAKANI (26/01/1974-17/11/1974) zaty-aliniz de Sayyn Bakanyn
dany?many ve Sayyn Üstünda?’la meslekta?synyz.



Çankyry’myzyn okulla?madaki genel durumu: Çankyry Merkez Orta dereceli
okullarymyzdan Kyz Sanat Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü, Ö?retmen okulu,
Ticaret Lisesi gibi mesleklere dayaly okullarymyz mevcuttu. Ancak, Çankyry iline
ba?ly ilçelerimiz maalesef bu çe?it okullarymyzdan mahrum bulunmakta idi. Kysaca
meslek gruplary üzerine kurulan e?itim/ö?retimler ilçelerimizde Halk E?itimi
Merkezleri ile yetinmekte idiler. Bu demektir ki bir tarafta diplomaly meslek
verilirken, di?er taraftan sadece belgeye dayaly meslek edindiriliyordu. Bu
durum Sn. Nevzat Ayaz’yn Milli E?itim Bakanly?y dönemine kadar devam etti
(1994). Sn. AYAZ hukuk kökenli idi. Bu eksik e?itimle halkynyn ma?dur oldu?unu
görmesi ile tüm ilçelerimize birer meslek lisesi açtyrmakla bu ma?duriyeti
gidermesi kar?ysynda, döneminizde rahmetli Üstünda?’yn ö?retmen kökenli Milli
E?itim Bakany, sizin de bir ö?retmen kökenli olarak Sayyn Üstünda?’yn dany?many
di?er bir deyi?le gölge bakany olmanyz acaba öncelikle e?itimci yönünüzle birer
diploma veren meslek okullarynyn açylmasyna öncülük etmenize bir engel mi vardy,
yoksa döneminizde Çankyry ilçe ve beldelerinin böylesi okullara ihtiyacy my
yoktu?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Bizim zamanymyzda Milli E?itim Bakanly?y on bir ay sürdü. Zaten biz
toparlanmaya vakit bulamadan Kybrys Bary? Harekaty çykty. Bütün bunlara e?ilmeye
zamanymyz yoktu bary? harekaty ile u?ra?tyk.


Nurettin Derelli

Aktif siyaset döneminizle ilgili olarak, Çankyry’ya yapabildi?iniz hizmetlerden
?u hizmeti çok iyi yapmy?ym diye bu gün övünebildi?iniz hizmet var my varsa bunu
anlatyr mysynyz. Birde yapabildi?iniz hizmetlerden ke?ke bu hizmeti yapmasaydym
diye üzüntü duydu?unuz hizmetiniz var my okurlarymyzla payla?abilir misiniz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

?imdi bir yanylgyyy düzeltmek isterim. Milletvekilinin görevi yasa yapmak,
yasanyn uygulanyp uygulanmady?yny denetlemek, denetlemek de milletvekilinin
gidip bu okul temizlenmemi? gibi de?il, oda elinde ?eyi var sorusu var ya gündem
dy?y konu?mayla, ondan sonra meclis soru?turmasy, o da dedi?imde gensoru; belli
bir grup tarafyndan veya belli bir sayyda milletvekili tarafyndan verilen
yöntemlerdir. Bize gelen vatanda?yn dileklerini ilgili görevliye, aslynda
milletvekilinin görevleri arasynda bu yok. Ama memleketin ihtiyaçlaryny
kar?ylamak için vatanda?lara yardymcy oluyoruz. Ymam kadrosunu sa?lamak, su /yol
hizmetlerine yardymcy olmak, Camisine yardym etmek. Ha Nevzat Ayazla bizim
aramyzdaki fark ?u Nevzat Ayaz i?in patronu, Bakan, bütün olanaklar elinde
istedi?i yere harcayabiliyor. Bu harcamalarynyn da pek çoklaryny onaylamyyorum.
Özellikle Bayramören’e yapty?y ölü yatyrymy kynyyorum. Benim dostum, arkada?ym.
Yapylacak hizmet bir i?e yaramaly. Bin ki?ilik bir kütüphane, iki bin ki?ilik
bir konferans salonu oradaki toplasan oradaki adamyn tümünün malyny masasyny o
yapmaz davaryny koyununu. M.Yylmaz; Atty?yn ta? ürküttü?ün kurba?aya de?ecek.
De?ecek tabii. Te?ekkür ediyorum.


Nurettin Derelli

Çankyry’da do?urganly?yn fazla olmasyna kar?ylyk nüfusun bir türlü tutulamayy?y
sizce ne olabilir.


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Ecevit’in Çaly?ma Bakanly?y döneminde çykartylan 274-275 sayyly yasa ile
sanayide çaly?anlara toplu sözle?me ve grev hakky ile sanayide çaly?an kesim ile
tarymda çaly?an kesimin elli katy günlük almaya ba?lady. Bunu kendisine de
söyledim. Tek yanly bir ekonomik hareketti bu. Ben belediye ba?kany iken geldim
de kendisi ile konu?tum. Adam atyny satty tarlasyny satty gitti bir i?e girdi
Kyrykkale’de, Karabük’te özellikle ?eyin devletin i?letmelerinde i?e girdi.
Orada yani K.Y.T’lere girdi oralarda daha güzel kazanma oluyordu. Köyünü kentini
byrakty ?imdi de geri dönemiyor. Köylerin bo?almasynyn sebebi bu.


Nurettin Derelli

Kysaca Çankyry’nyn kalkynmasynda temel amil nedir, ne olmalydyr?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Çankyry’nyn kalkynmasy için tarafly bir proje yapylmalydyr. Bu benim tek
ba?yma iki ki?inin, üç ki?inin bizim söyleyece?imiz konu de?il. Bilim adamlary
toplanacak.buranyn kaynaklary incelenecek, özellikle insan kayna?y yönüyle
Çankyry incelenecek. Çankyry’nyn insany i?ine ba?ly verildi?i i?i sonuna kadar
namusu ile yapan insandyr. Çankyry’dan kötü adam çykmaz. Çarpycy adam çykmaz.
Ben kaç yere adam vermi? isem daha bunlardan bana gönder demi?lerdir. Babasynyn
tarlasyndan daha güzel çaly?yr devletin i?inde. Bizim adamymyz. Orada fabrikamy
karyn doyurur, yoksa e?itim mi karyn doyurur.tarym sektöründe belli yöremiz
hariç, hayvancylyk etkili olabilir ama bize byrakmyyorlar ki Avrupa birli?i diye
ba?ymyza bir bela çykty ben bela kabul ediyorum. Ben inanmyyorum bu Avrupa
birli?ine. Ykide bir konu çykartyp bizim önümüzü germek istiyorlar. Bir, iki
ondan sonra sen kokorecini buraya sokamazsyn sen bunu üremezsin.neyi üretece?ini
bilebilmen için Yyi bir ara?tyrma iyi bir inceleme yapylmasy gerekir.


Nurettin Derelli

Yakyn zamanda Çankyry Ara?tyrmalary sitesinde (cansaati.org) “sosyal
demokratlar Çankyry’da neden ba?aryly olamyyor” diye seviyeli bir tarty?ma
yapyldy. Sizce dün için ve bugün için bu soruya kysaca cevap verebilir misiniz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU


Sosyal Demokratlar genellikle aydyn ki?ilerin olu?turdu?u, halka emekçiye
hizmet için dü?ünülmü?tür. Bunlaryn pek ço?u hiç birbirini be?enmeyecek derecede
bencildir. Mesela bir parti dü?ünün, sosyal demokrat bir parti dü?ünün bu
partinin seçilen milletvekilleri de parti meclisindeki adamlary da o ba?kanyn
yardymcylary da, hepsi kendileri de hatta o partiye oy veren adamlary da o
ba?kandan kendilerini üstün görürler. Aha bu hastalyktan kurtulmadykça ba?aryly
olmalary mümkün de?ildir. Önce bir kere lidere inanacaklar. Lidere inanmak yok,
sürekli ele?tirirler.


V Bölüm Emeklili?i ve Hayat Baky?y



Nurettin Derelli

Emeklili?iniz nasyl geçiyor, bugün itibariyle bir hayat muhasebesi
yaparsanyz hayatynyzda Çankyry’nyn ve Çankyrylynyn yeri hakkynda ne
söyleyebilirsiniz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Emeklili?im kendi köyümle Ankara arasynda geçiyor. Ben biraz taryma merakly
bir insanym. Tarymda da makine alet olmayynca insanyn ba?aryly olmasy olasy
de?ildir. Birde benim arazim yok parça parça bizim kabile kalabalyk. Beklenen
tarymy yapmak mümkün de?il ancak ben hayvancylykla, özellikle kanatly
hayvanlarla me?gul oluyorum o beni dinlendiriyor. Arycylykla me?gul oluyorum.
Bitek ?ey söylemek istiyorum. Çankyry bir tek ?eyi önlerse çok iyi olacak
DEDYKODUCULU?U KALDIRSIN. Dedikodu yapanlara çok kyzyyorum. Saygylar.


Nurettin Derelli

Metin Yylmaz karde?imiz güzel ses tonu e?li?inde Ylhami ATMACA'ya ait
a?a?ydaki ?iiri okuyor;


hey Çankyry, ey çan kyry, çan kyr sen

döner çam'yn, yüzü döndü benden beri

tekçam'ynda tek kozalak gibi garip sana ben

sürsem yüzüm topra?yna kim ivedi ye?eri

ço?alyrym dü?ledikçe içimdesin sen hüzün

Çankyryly bir ?aire gamyn dü?er kalakalyrsyn

do?antepe’n kar?ylar my, dü?er mi terse yüzün

ey Çankyry, sen Çankyry, içte acy yakarsyn

karatekin, koca sary, feslihan'y hali nice bir sorsak

ta?mescit’in fena garip, sokaklaryn ele darsa bana bol

tuzun bal my, tozun har my, topra?ynsa pek çorak

gurbetleyin içim sary çapçankyry benim o?lun iyi ol



Yukaryda size de?erli hem?ehrimiz ?air Sayyn Ylhami Atmaca’yn ?iirinden dize
takip etmeden birkaç kytasyny takdim etmeye çaly?tym. Bu ?iir size ne gibi bir
ça?ry?ym yapyyor ?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Adam sözleriyle Çankyry’yy çizmi?, resmetmi?, her tarafyyla yapysyyla,
do?asyyla eserleriyle her ?eyi ile çizmi?, ya?atyyor daha ne yapsyn. M.Yylmaz;
te?ekkür ederim.



Nurettin Derelli

Sayyn Ylhami Atmaca bu ?iiri ile aslynda Çankyry’yy terk edip ryzkyny ba?ka
illerde aramaya çaly?an ve halen ayny sorunla göç etme durumunda kalmy? olan tüm
hem?ehrilerimizin hislerine tercümanlyk etmektedir. Sizce göç verme zorunda
byrakylan Çankyrylylara sizde dahil Çankyry’nyn geli?imine talip ve sonuçta
milletvekili olan gelmi? geçmi? (bir iki milletvekilimizi tenzih ederim)
siyasilerimizin sorumluluklary yok mudur?



Di?er geli?mi? illere göre (Synyr kom?usu iller örneklenebilir) Çankyry’yy
de?erlendirdiklerinde bu gün vicdanlarynyn rahatly?yna inanyyor musunuz?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Siyasilerimizin sorumlulu?u vardyr. Esas bu Devlet Politikasydyr.
N.Derelli; Devleti de siyasilerimiz olu?turuyor.
Tabii siyasilerimiz
olu?turuyor.?öyle bir ?ey oraya giden (TBMM) milletvekili diyelim ki Çankyry’nyn
dört milletvekili ?imdi altydan dörde, sonradan üçe dü?tü. Üç milletvekili
çyrpynsa ne çykar. Ystanbul’un geliyor seksen milletvekili, Ankara’nyn geliyor
otuz milletvekili burada fazla bir sesi çykmaz. Devletin tercihidir. Bir ara bir
siyasi partinin genel ba?kanynyn sayyn e?i bir dernek kurdu. “Köy Kalkynma
Derne?i” diye bu derne?e ben de üye oldum syrf konu?mak için. Bir defa köy
dernekle kalkynmaz. Köy Devletle kalkynyr. Devlet kalkyndyryr. Ancak, dernek
onun yapty?y planlamayy hyzlandyryr. Burada da politikacy onu hyzlandyryr. Bizim
en büyük eksi?imiz ?u olmu?,.?imdi Devlet Planlama Te?kilaty kurulmadan 1960,
Çankyry’myzyn temsilcileri, Devletimizin temsilcileri burada gereken
giri?imlerde bulunmamy?. Ysmet Pa?a Kur?unlu’ya gelmi?, Hüseyin Çavu?
kar?ylamy?. Sayyn Necdet Ypek’in babasy. Askerden onun emir çavu?u. Bu iki kere
beni kurtardy üç kere ben bunu kurtardym demi?. Hüseyin çavu? katyrlaryn
fy?kysyny atyyor dü?mana bu kadar dü?mana gözü dönmü?. Hüseyin Çavu?u sevmi?
dönmü? ne istiyorsunuz Kur?unlular demi?. Ylçelik istiyoruz Pa?am. Hay olmaz
olaydy Kyrykkale’deki, Karabük’teki fabrikalardan bir tanesini de buraya
istiyoruz pa?am diyememi?ler. O zaman pa?anyn iki duda?ynyn arasyndaydy. ?imdi
gidiyorsunuz adam önce Devlet Planlama Te?kilaty diyor. kar?yna bu çykyyor.
Yarynda Avrupa Birli?inin Programy çykacak. N.Derelli; Ama ?imdi ondan
evvelde Çankyry’da ula?ym yok, do?ru yol yok, do?ru köyde do?mu? bir kadyn
köyde ölüyor, ne devletini görmü? ne ilçesini görmü? bunun etkisi yok muydu?

Var tabii ihmal edilmi? etkileri var. Anadolu insany Çankyry’sy, Çorumu,
Yozga’ty sürekli kullanylmy?. Devlete vergi vermi?, asker vermi? gitmi? ölmü?.
Hizmet buraya gelmemi? bir defa sahillere gelmi?, Yzmir’in kurtulu?u, Erzurum’un
kurtulu?u Ystanbul’un kurtulu?u, Çankyry’nyn kurtulu?u yok mu ya.! Çankyry i?gal
edilmemi? ki kurtulu?u olsun. O adam orada uyutulmu? zaten. Ymam, cami ne dedi
ise onu yapmy?. Do?rusu yanly?y ne ise. ?imdi hizmete gelince bize oralar turizm
bölgesi diyor, oraya yatyryyor, falan yer kayak i?te bir Ilgazymyz var bir kayak
yerimiz oraya yatyrym yapylyyor. Demin bahsettim Çankyry’da 487 köyün 20 köyünde
vardy. ?imdi her ?ey var . Yolu var, suyu var, okulu var . Ymamy var herzeyi
var. Telefonu var. N.Derelli: ?imdi bu sorumuzun devamy olarak, di?er
geli?mi? illere göre biraz da ondan bahsetseniz? Synyr kom?ularymyzla
örneklenebilir.
Çankyry’yy de?erlendirdi?inizde bu gün vicdanlarynyz rahat
my? ?ahsen bir suçum yok, N.Derelli; ?ahsi olarak de?il, Siyasi boyut olarak.
Siyasi boyut olarak olabilir ama Çankyrylynyn hiç hatasy yok mu?
Çankyryly
zengin oldu?u zaman Çankyry’yy terk ediyor yatyrymy ba?ka yere yapyyor. Bu gün
Atkaracalar’ly bizim zenginimiz var. Niye Atkaracalar’a bir tane fabrika
kurmuyor? Y?te Ceceli yatyrymy hep Ankara’da onun gibi neleri var. Bizim
biti?i?imizdeki en yakyn bir kom?umuz Çorum, Çorumlu bu gün memleketini her
yönden çok seviyor. ?eyde bir toplanty oldu Van’da zamanyn Sanayi Bakany orada
kalkty Çankaya’ya bakylmyyor edilmiyor filan diye konu?unca rahmetli Sakyp
Sapancy kalkty dedi ki siz ne yaptynyz dedi. Siz Van’a ne yaptynyz dedi. Siz de
zenginsiniz dedi. Biz Kayseri’yi Kayseri yaptyk dedi. Adamlar Kayseri’ye yatyrym
yapyyor. Çorum’a Kemal Demirel a?abeyimiz Çorum’da belediye ba?kany iken
Jonsun’a mektuba mektup yazdy. Gel bana yardym et diye. Daha o zaman 1960 dan
önceki yyllar. Adamyn ady Jonsun Kemal’e çykty. Johnsun o zaman Cumhurba?kany
idi. ?imdi Çorumlu demek ki istemesini bilmi?, bir toprak sanayi fabrikasy
kuracaksanyz, onunda fabrikasy var fabrikayy o yapyyor. un fabrikasy
kuracaksanyz Çorumlu olacaksynyz Çorumlu yapyyor. O hale geldi Çorum. Bizim
sanayicilerimiz de Çankyry’ya yatyrym yapmaly. Onlarynda hatalary var, hepimizin
hata, ortak.


Nurettin Derelli

?u an iktidar partisinden olan ilimiz milletvekilleri ile isti?are
edebiliyor musunuz ? Sizler onlaryn ya?ça büyükleri oldu?unuza göre, memleket
geli?imi yönüyle söyle?ileriniz oluyor mu?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Bir Tevfik beyi tanyrym ba?ka öteki milletvekillerini tanymyyorum (Sn:Tevfik
Akpak) N.Derelli; isti?are edebiliyor musunuz? Yok, yok. Arayyp
sormuyorlar. Tevfik’le bir yerde ayak üstü görü?tük. N.Derelli; Peki te?ekkür
ederim.


Nurettin Derelli

1973 seçimlerinden sonra TBMM ba?kanlyk seçiminde de?erli büyü?ümüz ve
milletvekilimiz Sayyn Nurettin Ok Bey ba?kanly?a aday oluyor. Ve mecliste her
zaman oldu?u gibi ba?kan ve vekilleri ile divan ba?kanlyklary seçimleri sayyn
parlamenterlerimizin oylary ile belirleniyor. Bu seçimde siyasi partileriniz
malumlarynyz oldu?u üzere ayry ayrydyr. Yapylan seçim oylamasynda sizde
hem?ehricili?iniz mi ön plana çykmy?tyr. Yoksa siyasi partililik konumunuz mu ön
plana çykmy?tyr. Bu soruya arz ederseniz cevap vermeyebilirsiniz.


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Soru yanly?, 1973 de ben milletvekili de?ilim bir kere. N.Derelli; 1974?
De?ilim. N.Derelli; Nurettin Ok ne zaman hangi yyl aday olmu?tu? Ben ön
seçimde kazanamadym ki! Te?ekkür ederim.


Nurettin Derelli

Sayyn Bakanymyz Nurettin Ok Bayyndyrlyk Bakany olarak “Çankyry’da A?yr
Sanayi Mücadelesi” isimli kitaptabynda; Sayfa 53 (13 Mart 1973 tarih ve 14475
Sayyly Resmi Gazetede yayymlanan 1973 yyly Programy yatyrym projesi içinde yer
alan Çankyry’myza a?yr sanayi kurulmasy için gerekli etütlerin yaptyrylmasy
a?amasynda Ba?bakanlyk Yüksek Makamyna hitaben ba?vurusunu yapty?yny belgeliyor.
Ancak, bu ba?vurusu Sayyn Hikmet Çetin’in Yktisadi Planlama Dairesi Ba?kany ve
Sosyal Planlama Dairesi Ba?kan Vekili tarafyndan “Söz konusu projenin kapsady?y
a?yr sanayiin geri kalmy? yöreye götürülmesi yukarydaki ilkeye uygun
dü?memektedir. Çünkü proje, ulusal ölçüde etkisi olacak ve ayny zamanda dy?
rekabet kar?ysynda ya?amasy zorunlu bulunan bir sanayiinin kurulmasyny
öngörmektedir. Böyle bir proje için “geri yöre” niteli?inin bir yerin kurulu?
yeri olarak seçilmesi nedeni olmamasy gerekmektedir. Gerekçe gösterilerek ret
edilmi?tir. Ayny kitap sayfa 61 son paragraf; daha sonra Sayyn Hikmet Çetin
mensubu oldu?unuz partiden Diyarbakyr Milletvekili olarak TBMM’nde görev
almy?tyr. Milletvekilli?iniz döneminde veya daha sonra Sayyn Hikmet Çetin’le bir
kar?yla?manyz olmu? mudur? Kar?yla?ty?ynyzda acaba Yç Anadolu’dan bir ?ehrin
kalkynmasyna neden destek vermemi?tir. Bu ve buna benzer kendisine bir sorunuz
oldu mu?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Bir defa bir yine burada bir tarih hatasy var. Mart 1973. N.Derelli; ?imdi
burada efendim hadise ?u, anlatylmak istenen konunun özü ?u; bizim Çankyry’ya
Makine Kimya fabrikasynyn yapylmasyny bu vatanda?ymyz red etmi?, makamda iken.
Arz edeyim bakyn ?imdi Makine Kimya fabrikasy olarak ba?lamady bu i?. Bu i?in
tanyklary var. Sayyn Bakan Ecevit Hükümeti syrasynda 1974 yylynda Çankyry’ya
gitti?inde Yapraklyya geçiyor. Yapraklyya geçerken ?imdiki fabrikanyn oldu?u yer
(nerede bir düzlük bulsa zaten onu yapar. Erzincan’a da onu yapty bizim Niyazi
Erzincan senatörü arabasyna koydu temeli getirdi Meclisin önüne atty) Oraya
giderken görmü? burasy a?yr sanayi yeri demi?. Bu Nurettin Ok’un sayyn Ok’un
veya filanyn aklyndan geçen bir ?ey de?il. Bu Çankyryly oraya götürüyor Erbakan
Ba?bakan Yardymcysy iken, Ecevit’in yardymcysy iken yer burasy diyorlar.
Sonradan orasy kamula?tyrylyyor ondan sonrada temel atylyyor. Temel 8 metre
filan kazylyyor. Altyndan su çykyyor. Atylan temelin çimentosunu eritiyor. Hasan
Aydynly bana anlatty Mersin’de özel çimento yaptyryldy. ?imdi bu a?yr sanayi
fabrikasy ondan sonra Makine Kimyaya geçi?i bu olay. Yani bu Nurettin Ok’un
istemesiyle bilmem nesiyle de?il. N.Derelli; ?imdi efendim mesele Nurettin Ok
beyin istemesi, istememesi de?il. Üzerinde durdu?umuz ?imdi burada bir teklif
yapylmy? kitabynda belgeli olarak anlatyyor. Bu belge ?imdiye kadar da kitapta
yayymlanan belge tekzip edilmedi ise geçerli. ?imdi elimizdeki kaynak bu.

Evet ?imdi buradaki ifadeden hareket ederek yola çykty?ymyzda öyle olmu?
böyle olmu?, olumlu olmu? olumsuz olmu? ?u olmu? bu olmu? ama ?u anda koç gibi
fabrika duruyor ve ?u anda 500 ki?i bundan ekmek yiyor.
Makine Kimyaya
sonradan verildi o. N.Derelli; ?imdi burada siz bir Çankyry Milletvekilisiniz
ve Hikmet Çetin beyde sizin partinizin mensubu, bir Çankyryly olarak hiç sitem
etmediniz mi?
Ben duymadym bu olayy. Böyle bir yazyyy yazdy?yny Sayyn Ok
bana söylemedi. Git ona söyle demedi. Hikmet Çetin 1973 de Devlet Planlama
Te?kilatynda memurdu. Uzmandy O. O zaman yazmy?, kendisi yazmy? onu. Bana bunu
yazdym Hikmet Çetin’in nezdinde git takip et 1973 ün Mart’ynda ben milletvekili
idim. (Tarihte tereddüt ediyor) 1973 ün Martynda my 12 mart yoo de?ilim. Tabii
ya Mehmet Ali seçildi o zaman (Mehmet Ali Arsan) daha önce bir giri?im olsa da
bana söylese ben gider takip ederdim.


Nurettin Derelli

Sayyn Milletvekilim, bu günü bize ayyrdy?ynyz için te?ekkür ediyorum. Ancak,
son bir soru daha sormadan edemiyorum. Lütfen ba?y?layynyz. Sizin e?itimcilik
yönünüzü dü?ündü?ümde acaba Sayyn Nuri Çelik Yazycyo?lu eli kalem tutan birisi
olarak neden hayat hikayesini belgelendirip gelecek nesillere y?yk tutmuyor?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Olacak, olacak dostlarym da ayny ?eyi söylüyorlar olacak. Do?ru.N.Derelli;
Bizde en kysa zamanda bekliyoruz efendim.


Metin Yylmaz

Ben sanatla ilgili bir ?ey soraca?ym, Köy Enstitüsü kökenli olanlar
marifetli insanlar sanat yönünde özellikle Atatürk’ün Cumhuriyet üzerinde
durdu?u sizin böyle bir sanatla ilginiz oldu mu?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Müzikle ilgim var, yani çalyyor musunuz? Mandolin ve ba?lama çalyyorum.
N.Derelli; günün birinde umarym bize bir resital sunarsynyz. Yok kyzym öleli
elime almadym. Dolaba taktym duruyor.


Metin Yymaz


Nazym Hikmet Çankyry cezaevinde yatty. Bu olay iki yönden tarty?ylyyor belli
bir kesim bunu gale (dikkate) bile almyyor, belli bir kesimde bundan
faydalanylmasynyn gerekti?i yani ilin tanytymy için kesimde ilin tanytymy için
yani ileriye dönük yani bu bir görü?tür. Siz ne dü?ünürsünüz. Ayny sykynty
Tevfik Fikret’te de var. ?imdi Tevfik Fikret’in birtakym ?iirlerinde i?te islama
hakaret etti?i, onun daha sonra papaz oldu?u v.s. sonuçta kabullenelim mi? Yani
Tevfik Fikret, Nazym Hikmet konusunda yani bu insanlar bu gün hayatta de?iller.
Ama Kimlikleri de artyk edebiyat literatürüne geçmi?. Bu insanlaryn
?ahsiyetlerinden yararlanmak sizce nasyl olur?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Kemal Tahir ile Nazym Hikmet Çankyry Cezaevinde yatmy?lar. Nazym Hikmet
Çankyry cezaevinde sadece sevgilisine e?ine yazdy?y mektuplar var elimizde. Ama
Kemal Tahir Yorgun Sava?çy ile Sa?yr Deli, Kör Dumanla Çankyry’yy ya?atmy?tyr.
Özellikle Yorgun Sava?çyyy çok okumanyzy isterim. Yorgun Sava?çyda i?ledi?i adam
Çankyrylydyr. Kur?unlunun. Yamukören köyündendir. Zamanyn Cumhurba?kany onun
filmini yaptyrdy niye? Olay kendi kafasynda geçti?i için. O adamlaryn ta?lanma
olayy. Kendi ya?y da tutuyor ya? grubu olarak. ?imdi ya?yyor o Cumhurba?kany.
Tevfik Fikret’e gelince Tevfik Fikret, Türkiye’nin yeti?tirdi?i, Çankyrylynyn da
bizim gurur duyaca?y büyük bir külliyemizdir. Çocuklarymyzyn ne olaca?yna
kendimiz karar veremeyiz. Onun Kyryk Saz diye bir kitaby var Ahmet Muhip Dranas
Kyryk Saz diye tercüme etmi?, çok güzel Türkçe’si de var Allah razy olsun onu
okumanyzy isterim. Hep memleket için hatta Atatürk’te diyor ki! Ben ilk hürriyet
fikrini ondan aldym diyor, onun ?iirlerinden aldym diyor. Tevfik Fikret
Bayramören’in Dalkoz Köyünden, Te?ekkür ediyorum.


Nurettin Derelli

Efendim, Çankyry’myzyn dünü ile ilgili bu günü ile ilgili ve sizin
geçmi?inizle ilgili olarak okurlarymyzy bilgilendirme lütfunda bulundu?unuz için
te?ekkür ediyorum. Bu söyle?imizin sonunda özetle eklemek istedikleriniz var my?


Nuri Çelik YAZICIO?LU

Bende Te?ekkür ediyorum.



Mülakatyn gerçekle?tirilmesine izin veren eski millletvekilimiz Sayyn Nuri Çelik
Yazycyo?lu hocama, destek ve katylymlary yönüyle Cansaati Org kö?e yazary
de?erli hem?ehrimiz sevgili dostum Sayyn Metin Yylmaz’a te?ekkür ediyorum. Konu
içerisinde bazy kelimeler memleketimizin halen kaybolmamy? ?ivelerini
hatyrlamamyz ve bazy nesnelere verdi?imiz isimlerin muhafazasy yönüyle de?ifre
edilmesinde de?i?ikli?e u?ratylmamy?tyr. Bu mülakatyn gerçekle?mesinde öncülük
eden Sayyn Cansaati.org sitesi yöneticisi Sayyn Ahmet Gül?en Bey’e de
?ükranlarymy iletiyorum. Umuyorum gelecek nesillerin faydalanmasyna kaynak
te?kil eder. Saygylarymla Nurettin DERELLY







Ahmet GÜLŞEN

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 21/03/2005 :  09:43:03         
  Sayın Nurettin Derelli Çankırı için yine özveriyle çalıştı, Çankırı için çok faydalı olacağına emin olduğumuz bir mülatı çıkarttı.

Sizler de Sayın Nuri Çelik YAZICIOĞLU ve anlattıklarıyla ilgili duygularınızı bizimle paylaşınız.

Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

inandikli
Yetkili Üye


istanbul
176 Cevap
Gönderim - 21/03/2005 :  10:41:13       
  ÇANKIRI İÇİN YAPILAN EN KÜÇÜK ÇALIŞMAYI DAHİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM.ANCAK BU ÇALIŞMA FARKLI SAYIN NURETTİN DERELİ ABİMİZE ÖZVERİLİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM GERÇEKTEN FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM

Murat Karaca  sayfa başına git

hasan
Çankırı Gönüllüsü


çankırı-ankara
299 Cevap
Gönderim - 21/03/2005 :  11:04:33       
  İsmini bir çok sohbetten duyduğum Nuri Çelik Yazıcı Beyi çok merak ediyordum.CHP den milletvekili seçilmesinide aynı şekilde merak ediyordum.Röportajı okuyunca partinin çok önemli olmadığını mühim olanın şahsiyet olduğunu gördüm.Bu görüşmeler çok faydalı.Böyle kıymetli insanları yakından tanımış oluyoruz.Nuri Çelik Yazıcı Beye sağlıklı uzun ömür dilerim.Röportajı yapanları tebrik ederim.Çok samimi bir muhabbet olmuş.

Hasan BAKIR  sayfa başına git

korgun
Çankırı Gönüllüsü



231 Cevap
Gönderim - 21/03/2005 :  15:42:10       
  100 tanık projesinin 3. portresiyle yapılan görüşmede bulunduğum için çok mutluyum.
Çankırımız'ı Mecliste bir dönem temsil eden Sayın Nuri Çelik YAZICI pozitif ve rahat bir insan. Rahat derken ,görüşme boyunca içten ve sıcak olduğu kadar "kendisi olarak" cevapladı sorulanları...
Bilhassa yeni neslin tanıması açısından güzel bir tespit oldu.
Değerli Büyüğümüze Yüce Mevladan bende sağlık ve uzun ömürler temenni ediyorum.
Nurettin Abiyede bu güzel röportaj için teşekkür ediyorum.

 sayfa başına git

milan
Yorumcu


ankara
85 Cevap
Gönderim - 22/03/2005 :  08:44:13       
  Ben ilk kez buradan öğreniyorum.Çankırı'dan bir CHPli Milletvekili seçildiğinide bilmiyordum.Röportajı merakla okudum.Hasan Abiye katılıyorum.Önemli olan yapılan hizmet.Parti sadece siyaset yapabilmek için bir çatı.Bu şekilde sanırım daha bir çok ismi tanıyacağız.YAZICI Beye uzun ömürler dilerim.Röportajı yapanlarıda kutlarım.

 sayfa başına git

makav
Çankırı Gönüllüsü



202 Cevap
Gönderim - 22/03/2005 :  18:46:00     
  İlk bende siteden bu roportajdan öğrenmiş oldum.Açık sözlü bir insan kendisini tanımış olmaktan memnun oldum.Parti çok önemli bişey değilki.Hizmet yapılmış olması önemlidir.Bu memleket hepimizin.

 sayfa başına git

moz14
Yetkili Üye


BOLU
43 Cevap
Gönderim - 25/03/2005 :  13:38:22       
  nuri celikyazıcıoğlu ile ilğili söyleşiyi büyük bir zevle okudum.Ben kendisini millet vekili iken tanımadım.Bolu da orman ürünleri sanayiinde müessese müd. yar. olarak çalısırken yanıma geldi.ESKİAHIR KÖYÜ benimde köyüm sayılır çünkü orada çok arkadaşlarım var diyerek,ahmet KAYA,hacı ÖZ,arif ÖZ öğretmenlerimizden hatıralarından bahsetti.Tam halk adamı ve içtenliği ile olaylara yaklaşıyordu.Ben kendisinden etkilendim.O dönemdeki siyasi terçihi hariç tam bir çankırılı hemşehri canlısı bir ağabeyimiz. selam ve hürmetler.Mustafa ÖZ -BOLU

Mustafa ÖZ  sayfa başına git

b_ayhan
Yetkili Üye


Ankara
143 Cevap
Gönderim - 25/03/2005 :  21:51:34       
  Sayın Ahmet Gülşen'e 100 canlı tanık projemi bahsettiğimde büyük heyecan duymuş ve anonsları yapmıştı. Bende çok heyecanlanmıştım. Aradan uzunca bir zamandan sonra Sayın Derelli'nin konuya sahip çıkması ile böyle güzel değerli röportajlar ortaya çıkmaya başladı. Sayın Hocam Yazıcıoğlu derya gibidir yer ve zaman darlığındanmı bilemem dağarcığından çok küçük şeyler çıkarmış. İlerde daha geniş bir söyleşi bekliyorum kendilerinden. Yakın tarihimizin sosyo kültürel abidesisdir kendileri. Emegi geçenlere sonsuz teşekkürlerimle. Bahattin AYHAN

Bahattin AYHAN  sayfa başına git

Sefer Toruk
Çankırı Gönüllüsü


ankara
154 Cevap
Gönderim - 26/03/2005 :  20:15:11       
  Bu tür insanların mutlaka çok dolu mazileri vardır.Bu sefer çok az resim var.Eleştiri yapmıyorum yanlış anlama olmasın.Röportaj güzel ben sadecene bol resim olsun diye düşünüyorum.

(daco)Sefer TORUK  sayfa başına git

derelli
Yetkili Üye


ANKARA
201 Cevap
Gönderim - 27/03/2005 :  08:50:27       
  Sayın Toruk,
Öncelikle yapılan mülakata ilginden dolayı teşekkür ediyorum. Yapılan reportajlarda daha çok resim bulunması isteğiniz yerinde bir istektir. Bende aynı şeyleri düşündüğüm için Sn.Nuri Çelik Yazıcıoğlu beye bize biraz resim getirmesini rica ettim. Söyleşi metnini de 3/4 gün önceden kendisine takdim ettim. Artak söyleşi metininin içinde geçen konulara göre uygun gördüğü resimlerin konulması isteği kendine ait.Bize ulaştırdığı birkaç daha resim vardı ancak o resimler kalabalık gruplu resimler olduğu için haliyle kalabalığı resim karesine sığdırabilmeniz için de çok geriye çekilmeniz gerekiyor o zamanda kare içindeki insanların simalarının seçimi çok ama çok çok zorluyor. Hele birde gençlik döneminde bir tanışıklığınız yoksa, ikinci olarak o zamanın fotoğraf makinalarının objektifini şimdiki teknikle kıyaslanması mümkün değil. şimdi aynı topluluğu bir iki metreden çekebiliyorsun. Tekrar ilgine teşekkür ediyorum. Sevgi ve Saygılarımla. Nurettin Derelli

 sayfa başına git

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 28/03/2005 :  07:40:10         
  sayın Sefer TORUK bey, mülakatın baştarafında resim albümü köprüsü var tıklayıp bakabilirisiniz. Yazı içinde çok resim sayfa açılmasını zorluyor.

Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

imge
Yetkili Üye


ankara
31 Cevap
Gönderim - 04/04/2005 :  11:00:52       
  Merhaba,
Ben sitenizi İnternette sörf yaparken buldum. Çankırı'lı değilim, ama sizlerin memleket sevginize hayran oldum. Sn. Ok ve Sn. Yazıcıoğlu'na geçmişe ışık tuttukları için Sn Derelli'ye de böyle güzel bir mülakat gerçekleştirdiği için teşekkür ederim.

Hülya Şasmaz  sayfa başına git

imge
Yetkili Üye


ankara
31 Cevap
Gönderim - 04/04/2005 :  11:01:45       
  Merhaba,
Ben sitenizi İnternette sörf yaparken buldum. Çankırı'lı değilim, ama sizlerin memleket sevginize hayran oldum. Sn. Ok ve Sn. Yazıcıoğlu'na geçmişe ışık tuttukları için Sn Derelli'ye de böyle güzel bir mülakat gerçekleştirdiği için teşekkür ederim.

Hülya Şasmaz  sayfa başına git

özkanlı
Üye


Çankırı
1 Cevap
Gönderim - 08/04/2005 :  18:38:19     
  çankırı'ya ve eğitime yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder sevgilerimi iletirim.Eğitim alanında daha nice hizmetlere.

bahadır ozkanli  sayfa başına git

izencirci
Yetkili Üye


Izmir
301 Cevap
Gönderim - 08/04/2005 :  20:58:05       
  Bahadır Ağabey
Seni aramızda görmek, Çankırı ya 700-800 km öteden beni çok mutlu etti. Senelerdir görmediğim, çok samimi olmadığım, sadece selamlaşa bildiğim, ama "güler yüzünü" hep hatırladığım ağabeyimi burada görmek bana büyük haz ve mutluluk verdi.
Bahadır ağabeyimiz ve diğer ağabey ve kardeşlerimiz aramızda kilometrelerde olsa, bizi yakınlaştıran bu sitede ne olur arasırada olsa buluşalım. Küçük mutluluklar paylaşıldıkça büyüyor.
Sizler sayesinde Çankırı bize geliyor, yakınlaşıyor.
Ağabeylerim, kardeşlerim (ÇANGIRILILAR) iyiki varsınız...

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   



Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git