Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Prof. Hikmet ÖZDEMİR [Köşe Yazıları]
 
Sayın Özdemir'in 2005 Yılı Meclis Konuşmaları
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 22/12/2005 :  23:35:56        
Sayın Özdemir'in 2005 Yılı Meclis Konuşmaları

Sayın Özdemir'in uzun bir word belgesi niteliğindeki Meclis konuşmalarının sadece 2005 bölümünü buraya alıyoruz. Detay ve 2005 öncesi konuşmalar için ilgili dosyayı hikmet.ozdemir@tbmm.gov.tr adresinden talep ediniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 52. Birleşim
01/Şubat /2005 Salı

67. - Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4726) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)
-------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 55. Birleşim
08/Şubat /2005 Salı
1. - Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR ve 19 milletvekilinin, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 55. Birleşim
08/Şubat /2005 Salı

Meclis Araştırması Önergesi
1.- Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum:
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1. - Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR ve 19 milletvekilinin, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, kültürel, turizm, eğitim, sağlık ve şehirleşme sorunları ile özellikle kamu yatırımları, kamu hizmetleri ve özel sektör yatırımlarının artması ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırılması yapılmasını arz ederiz.
1- HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı)
2- İsmail Ericekli (Çankırı)
3- Tevfik Akbak (Çankırı)
.
Gerekçe:
Çankırı, Başkentin 132 kilometre yakınında, Anadolu'nun merkezi sayılacak en eski yerleşim yerlerinden biri olmasına rağmen, gelişmişlik göstergelerine bakıldığında az gelişmiş bir yöre niteliği taşımaktadır. Ekonomik yönden analiz edildiğinde, il ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün ağırlıklı paya sahip olduğu, onu ulaştırma ve haberleşme sektörünün ve üçüncü sırada da ticaret sektörünün izlediği görülmektedir. Tarımın payı yüzde 27,50 iken, ulaştırma ve haberleşmenin payı yüzde 22,8; ticaret sektörünün payı yüzde 18,1 ve devlet hizmetleri sektörünün payı ise yüzde 17,2 olmuştur. Sanayi sektörü ise yüzde 4,6'yla bunların ardından ancak 5 inci sırada yer aldığı görülmektedir. Gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde bir diğer gösterge olan sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında coğrafî bölgeler arasında 3 üncü sırada yer alan İç Anadolu Bölgesinde 13 il içerisinden 12 nci sırayı alırken, Türkiye genelinde (81 il içerisinde) 59 uncu sırada yer almaktadır.
Gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi açısından bir diğer gösterge olan kişi başına gayri safî yurtiçi hâsıla (GSYİH) göstergesiyle Çankırı, 2001 yılında, 372 348 960 TL ile Türkiye genelinde 66 ncı sırada olup, bu gösterge açısından daha kötü bir konumda olduğu görülmektedir. Kişi başına gayri safî yurtiçi hâsıla değerleri, sırasıyla 1 376 455 TL ve 1 136 ABD Doları olup, bu gösterge açısından da Türkiye genelinde 60 ıncı sırada, bölge içerisinde ise (13 il) 11 inci sırada yer almaktadır.
Çankırı İli dahilinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarını koruma ve yaşatma amacıyla ortaya konan projelerin desteklenmesi halinde zengin bir tarihe, kültüre sahip bölgenin, kış turizmi, kültür turizmi, yayla turizmi ve kaplıca turizmiyle, turizm sektörü içerisinde önemli bir yere gelmesi mümkündür.
Bugün, Çankırı İlimiz, ekonomik, sosyal, kültürel ve şehircilik açısından önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen Çankırı, tarım, turizm, sanayi ve ticarette hak ettiği mevkie ulaşamamıştır. Bütün bu sebeplerle, yukarıda belirtilen konuların Meclis gündemine taşınıp araştırılarak enine boyuna tartışılması ve kalıcı çözümler bulunması büyük önem arz etmektedir.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 56. Birleşim
09/Şubat /2005 Çarşamba

Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR ve 19 milletvekilinin, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı
-------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 57. Birleşim
10/Şubat /2005 Perşembe

13.- Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) -------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 67. Birleşim
08/Mart /2005 Salı

2.- Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4726)
-------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 69. Birleşim
10/Mart /2005 Perşembe

2.- Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/4755)
-------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 121. Birleşim 29/Haziran/2005 Çarşamba

2.- Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununun Çankırı ekonomisine olumlu yansımalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı

-------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 127. Birleşim
19/Eylül /2005 Pazartesi
9.- Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/580) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 62. Birleşim
23/Şubat /2005 Çarşamba
Diğer önergeyi okutuyorum:
2.- Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 milletvekilinin, meslek yüksekokullarının ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Meslek Yüksekokullarının ve mezunlarının sorunlarının araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1- Hasan Ali Çelik (Sakarya)
2- HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı)
.
Gerekçe:
Meslekî ve teknikeğitimin ülkemiz eğitim-öğretim faaliyetleri içindeki önemi bilinen bir gerçektir.
İlköğretimden sonra etkin, örgün veya yaygın olarak sağlanan tekniköğretim ve eğitim, modern hayatın gereksinimlerini karşılamada olmazsa olmazdır.
Medeniyetler, pratik hayatın uygulamaları, meslekî ve teknikeğitim-öğretimin eserleridir.
Endüstri meslek ve teknik liseleri ile başlayan bu öğretim, yükseköğrenim düzeyinde meslek yüksekokulları ile fakültelerde ileri seviyede sağlanmaktadır.
Yükseköğretimin bir kademesi olan 2 yıllık MYO'dan 2002-2003 yılında 82 621 öğrenci mezun olmuştur. 2003-2004 yılında ise 344 984 öğrenci halen eğitim-öğretime devam etmektedir. (Bu rakamlar YÖK İstatistik Biriminden alınmıştır.)
Bu öğrencilerimizin veriminin artırılması, ülke ihtiyaçlarında daha etkin kılınması, mezuniyet sonrasına daha güvenle bakabilmeleri hepimiz için önemlidir.
Öğrenim esnasındaki konsantrasyon da buna bağlıdır.
Sosyal ve teknik nitelikli yükseköğretim veren MYO'larında şartlar ve imkânların yeterli olmadığı aşikârdır.
Halen bu okulların alet, araç-gereç, teçhizat, öğretim elemanı yönüyle eksikleri ihmal edilemeyecek seviyededir.
Öğrenci başarısındaki seviye dengesizliği sınıf içinde hatta program ve bölüm içinde sorun olmakta, öğretim elemanına da öğrencilere de sıkıntılar yaşatmaktadır.
Sınıfın ortalama seviyesinin altında ve üstünde kalan öğrenci kitlesi âdeta konuya yabancılaşmaktadır.
Bir grup öğrenci konuyu hiç kavrayamamakta, diğer bir grup da bildiği bir konuyu sürekli tekrar etmektedir.
Mezun olan öğrenciler bir açıköğretim fakültesi mezununun sahip olduğu sosyal hakları elde edemediklerinden dolayı ayrı bir sorun yaşamaktadırlar.
Özel ve kamu sektörü istihdamında da MYO mezunları sorunlar yaşamaktadır. Hatta, zaman zaman kurumların yönetmelikleri gereği MYO mezunu olmanın zararını bile görebilmektedirler.
Örneğin, EML mezunu bir kişi, MYO'nun bir bölümünü bitirmiştir. Bir kurum, EML elektrik bölümü mezunu bir personele ihtiyaç duymaktadır. Kişinin MYO diplomasının arkasına EML mezunu olduğunun yazılmasına rağmen, sınava dahi alınmamaktadır.
Alınan bir üst öğretim, alt öğretimi yok sayar hale getirmektedir. Aldığı bütün öğretim kademeleri, kişinin kendi talebi doğrultusunda işlem görebilmeli ve MYO mezunlarının bu konuda zararı da ortadan kaldırılmalıdır.
Meslekî ve tekniköğretimin, öğretim içindeki oranı halen düşüktür. Bunun daha yüksek oranlara çıkarılması ülkemiz için ihtiyaçtır. Ancak, bunu cazip hale getirmenin bir yolu da, bu yükseköğretim kurumlarını piyasa ihtiyaçlarının pratiğine cevap verebilir hale getirmektir.
MYO eğitim-öğretim kalitesinin iyileştirilmesi, ülkemiz ara eleman ihtiyacını en iyi şekilde gidermesi ve sorunlarının incelenip araştırılması amacıyla;
1- Öğretim araç-gereç, teçhizat ve donanımın durumunun,
2- Öğretim elemanlarının durumlarının,
3- Öğrencilerin-mezunların sosyal statülerinin,
4- Mezuniyet sonrası durumlarının,
5- Diğer sorunların,
Araştırılarak, bu öğretim kurumlarına ve mezunlarına olan ilgi ile kamu ve özel sektör taleplerinin artırılması, girişimci, kendine güvenen, müteşebbis kişiler haline getirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 62. Birleşim
23/Şubat /2005 Çarşamba

öğrencilere de bir üst sınıfa devam etme ve istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır. Mezun olamayan öğrencilere ise istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır."
Ömer Özyılmaz Erzurum
HİKMET ÖZDEMİR Çankırı
Mustafa Ilıcalı Erzurum
.
Gerekçe:
Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumları ile not ortalaması uygulayan yükseköğretim kurumları arasında eşitliği ve paralelliği sağlamak için teklif verilmiştir.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
-------------------- o -------------------
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 100. Birleşim
18/Mayıs /2005 Çarşamba

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1.- Parlamentolararası Birlik ve Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliğine siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen milletvekillerine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/826) 18 Mayıs 2005
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grubu oluşturmak üzere, Siyasî Parti Grup Başkanlıklarınca "Parlamentolararası Birlik"e aday gösterilen Çankırı Milletvekili HİKMET ÖZDEMİR'in ve "Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği"ne aday gösterilen Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın isimleri, aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Başkanlık Divanında yapılan görüşmeyi müteakiben Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
Bülent Arınç TBMM Başkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur

Ahmet GÜLŞEN


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git