Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Çankırı İçin Düşünüyorum
 
Çankırı’nın Alternatif Turizm Potansiyeli
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
aliyildirim
Yetkili Üye


NİĞDE
185 Cevap
Gönderim - 23/12/2005 :  11:01:40    
Çankırı’nın Alternatif Turizm Potansiyeli

1.1- Alternatif Turizm Kavramı


Turizm Bakanlığı Turizm Terimleri Sözlüğünde alternatif turizm, “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm çeşidi olarak tanımlanmaktır(Turizm Terimleri Sözlüğü:1999;10).


Kitle turizmine tepki biçiminde, onun alternatifi olarak doğmuştur. Bu nedenle, kitle turizmi "hard-sert" olarak nitelendirilirken, alternatif turizm "soft- yumuşak" olarak tanımlanır. Ayrıca "yeşil, kırsal ve ekoturizm" gibi isimlerle de tanımlanmaktadır (Tekeli:2001 ;4).


Eko-turizm, kitle turizminin olumsuz etkilerini en aza indirebilme olanağı yarattığı ve sürdürülebilir kaynak yönetiminde bir inceleme alanı olarak dikkate alındığı için alternatif turizm olarak adlandırılmaktadır. Çiftlik evlerinde pansiyonerlik; küçük otel, motel ve pansiyonlarda konaklama, balıkçı köyleri ya da dağ köyleri gibi küçük yerleşim topluluklarında oda kiralama gibi küçük ölçekli turizm türleri sürdürülebilir turizm anlayışını tanımlamaktadır. Sürdürülebilir turizmin bazı karşılıkları kırsal turizmle eşanlamlı kullanılabilmektedir (OECD 1994:20; Demirhan : 1990: 35-37): Yürüyüş, dağcılık, macera turizmi, rafting, kano, kayak, doğal yaşam incelemesi, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık, manzara izlemek, küçük kasaba ve köy turları, kırsal festivaller, ırmak ve kanal yolculuğu, küçük ölçekli kongre ve konferanslar, çiftlik turizmi, yayla turizmi.


Eko-turizm, her ne kadar son yıllarda sıkça duyulan bir kavram haline gelmiş olsa da ilk kez 1983 yılında Ceballos-Lascurain tarafından kullanılan bu kavram doğa turizmini tanımlayan tek kavram değildir. Eko-turizmle ilgili, doğa turizmi, doğa tabanlı ya da doğa merkezli turizm, yabanıl turizm, sürdürülebilir turizm, düşük etkili turizm, alternatif turizm, yumuşak turizm, macera turizmi, kırsal turizm, kültürel turizm, bilimsel turizm, inceleme turizmi gibi 35 civarında terim kullanılmaktadır

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre Eko-Turizm; Eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo- ekonomik fayda sağlayan bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret olarak açıklanmaktadır Eko-Turizm Derneği'nin yaptığı bir başka tanım ise; doğal çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, sorumlu bir doğal alan seyahatidir Bir başka deyişle Doğal ve Kültürel değerlerimizin korunarak turizme açılmasıdır da diyebiliriz.( Çağatay, Yurdaer ve Kırış:2002;204)


Eko-turizm denildiğinde, yok olma tehdidi altındaki biyolojik çeşitliliğe sahip doğal yerleşim alanlarının korunmasını ve yöre halkının gelişmesini sağlayan bir strateji anlaşılmaktadır. Geniş anlamıyla sürdürülebilir turizm ya da dar anlamıyla eko-turizm olarak ifade edilen kavram farklı adlar altında tanımlanabilmektedir: Doğa turizmi, düşük etkili turizm, yumuşak turizm, doğal yaşam turizmi, yeşil turizm, çevreyle dost turizm, çevresel yolculuk, özel ilgi turizmi, uygun turizm, sorumlu turizm, etik turizmi, ortaklığa dayalı turizm, kırsal turizm ve alternatif turizm (Ceylan:2001;172-173).


1.2- Alternatif Turizm Çeşitleri


Turizm Bakanlığı eko-turizmi(alternatif turizm) şu başlıklar altında değerlendirmektedir: ( Çağatay, Yurdaer ve Kırış:2002;204)

1.2.1 -Yayla Turizmi

1.2.2- Ornitoloji (kuş gözetleme) Turizmi

1.2.3- Foto safari

1.2.4- Çiftlik Turizmi

1.2.5- Botanik (bitki inceleme) Turizmi

1.2.6- Kamp- Karavan Turizmi

1.2.7- Mağara turizmi


2. Çankırı’nın Alternatif Turizm Potansiyeli


İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan Çankırı ilinin bir kısmı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale illeri ile komşudur.


Çankırı’nın turizm hareketleri bakımından faal olduğunu söylemek şu an için mümkün değildir. Ancak mevcut potansiyelin değerlendirilebilmesi durumunda, özellikle iç turizm bakımından turistik çekiciliği olabilecek bir yöre olması mümkündür.


Çankırı’nın alternatif turizm potansiyelini aşağıdaki başlıklar halinde incelemek mümkündür.


2.1 - Çankırı’nın Tarihi Değerleri


Bugüne kadar yaygın bir şekilde ilmi ve arkeolojik kazıların yapılmamasına rağmen çevrede bulunan höyük ve tümülüslerdeki satıh buluntuları, Çankırı'da Neolotik devirden (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir iskanın varlığını ortaya koymaktadır, özellikle Eski Tunç Devrine (M.Ö. 3000-2000) ait yerleşmelere bütün bölgede rastlandığı gibi, Kızılırmak çevresi ile bu akarsuya karışan önemli akarsu boylarında pek çok Hitit iskanı yer almaktadır.

(M.Ö. 2000-1200) Arkeoloji Literatürüne İnandık olarak geçen Hacı bey’de ortaya çıkartılan Hitit eserleri ve burada bulunan Kutsal Evlenme Sahnesi ve Törenleri yansıtan Büyük Ritüel kabartmalı Hitit Vazosu ile çivi yazısı ile yazılmış "Bağış Belgesi", Çankırı’daki eski Hitit ve Hitit imparatorluğu Devrine ait yerleşimlerin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

M.Ö. 1000'in ilk yansında Frig istilası üzerine Çankırı da bu yeni nüfusun egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 700 yılının ilk çeyreğinde Kimmerler’in M.Ö. 600 yılının ikinci yarısından sonra ise Perslerin istila ve nüfusu altına giren Çankırı, M.Ö. 330 yılında Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetmesi ile Perslerin hakimiyetinden çıkmıştır.

M.Ö. l'nci yüzyıldan itibaren Anadolu'nun Roma hakimiyetine geçmesi ile birlikte Çankırı'da Germenikopolis ismi ile önemli bir merkez kurulmuş, Ilgaz (Olgassys), Çerkeş (Antiripolis) de önemli yerleşim merkezleri arasında yer almıştır. Roma İmparatorluğu’nun önemli bir askeri ve dini bölgesi olmuş, kilise kanunları burada yapılmıştır. Anadolu'ya hakimiyet konusunda Selçuklular ve Bizanslılar arasında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi (1071) Selçukluların zaferi ile sonuçlanınca, Türkler Anadolu'daki Bizans direncini kırmış ve Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Malazgirt Zaferi'nden üç yıl gibi kısa bir süre sonra Danişment Beyliği Komutanlarından Emir Karatekin; bu yörenin fethi için görevlendirilmiş ve 1074'de Çankırı'yı fethederek Türk topraklarına katmıştır.

1228'de Selçuklu imparatorluğuna bağlı Çankırı ve yöresi, Kösedağı Savaşı ile Moğol egemenliği altına girmiş, 1309'da Candaroğulları Beyliği bölgede egemenliği eline geçirmiştir. 1392'de Yıldırım Beyazıt’ın Çankırı'da içinde olmak üzere Candaroğulları Beyliği'nin büyük bölümünü ele geçirmesi ile yörede Osmanlı egemenliği başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de gerçekleştirdiği Trabzon Seferi'nden sonra tümüyle Osmanlı yönetimine girmiş ve Anadolu Eyaletinin Sancak Merkezi olmuştur. Osmanlı Dönemi'nde Sancak Merkezi, Liva ve Mutasarrıflık olarak idari bölünüşte yerini alan Çankırı Cumhuriyet Dönemi'nde Vilayetler İdaresi Kanunu ile îl olmuştur(www27. brinkster.com/ahmetgulsen/genel1.asp) .


Çankırı’nın görülmeye değer tarihi yerleri arasında halk arasında taş mescid olarak bilinen Celalettin Ferruh Darülhadisi, Büyük Camii(Ulu Sultan Süleyman Camisi), Çankırı Kalesi, Saat Kulesi, Yurtpınar Köyü Çeşmesi, Karataş Hamamı, Çarşı Hamamı, Murat Hamamı, Ilgaz Hamamı, Kurşunlu Hamamı, Bayramören Köprüsü, Akbaş Köyü Köprüsü, Çaylı Köyü Köprüsü, Taş Mektep, Atatürk Odası, tipik Osmanlı mimarisini yansıtan Bayramören evleri, Çerkeşteki Yoncalı köyü Höyüktepe Yamaç Yerleşmesi, Yakuplar Köyü Kaya Mezarları, Eldivan İlçe Merkezi'nin kuzeyinde Eldivan Höyüğü, Ilgaz Cendere Köyü Salman Höyük, Bölüktepe Höyük ve Tümülüsü, İnköy Kaya Mezarları, Kurmalar Köyü Yerleşimi, Kurşunlu’da Köprülü ve Köyü civarında Yedi Kapılar kaya mezarları, Orta İlçesinde Kalfat Beldesi çevresinde Asmaca Yerleşimi ve Nekropol Alanı, Ağıllar Gölet Mevkii Yerleşim Alanı, Sekmenin ve Ağaçini Kaya Yerleşimi, Höyük ve Nekropol Alanı, Yapraklı İkizören Roma Nekropolü ve Kale sayılabilir(Çankırı İl Turizm Müdürlüğü).


2.2- Çankırı’nın Kültürel Değerleri


Çankırı’da örf adet ve ananeler ana hatlarıyla korunmakta olup burada ana hatlarıyla yaranlık hakkında bilgi verilecektir.

Ahilik örgütünün kuruluşundan sonra, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde görülen Yaran Toplantıları (Odaları) Çankırı'da sohbet toplantıları adıyla anılır. Bu toplantıların temeli XIIII. yy.da Anadolu'da görülen Ahilik kurumuna dayanır. "Ahi" sözcüğü Arapçadır ; "Kardeşim" anlamındadır. Ahilik örgütü, XIII'. yy.dan XX. yy başlarına değin Anadolu'da; esnaf ve sanatkârlar birliğinin karşılığı olarak kullanılmıştır. (Yurt ansiklopedisi: 1991).

Yaran kelimesi, dilimize Farsça'dan geçen yâr kelimesinin çoğuludur. Yar, dost, sevgili, tanıdık anlamındadır. Dolayısıyla yaran dostları, sevgilileri, tanıdıkları ifade eden bîr kavramdır.

Yaran ve sohbet kelimelerinden oluşan Yaran Sohbeti terim olarak dostların, tanıdıkların bir gaye etrafında ülfet edip hemhal olmaları şeklinde tanımlanabilir(Erken:2000).


Yaranlık, 11. ve 12. yüzyıllarda Anadolu Selçukluları döneminde köylü, esnaf ve sanatkarı maddi ve manevi disiplin altına almak amacıyla ortaya çıkan Ahilik teşkilatının getirmiş olduğu ilke ve kurallar ile gelişip zenginleşen bir hayat biçimidir.

Yaranlık , mensuplarını hem gece hem de gündüz denetleyebilen , mensuplarını topluma yararlı , disiplinli , oto kontrol sahibi, topluma yararlı bir vatandaş yapmayı amaçlayan , yaran meclisinde aynı zamanda musikiler , oyunlar , sözlü kültür unsurları ( bilmece, tekerleme, fıkra, şiir, atasözü vb.) yemekler, örf ve adetler , giyim- kuşam, mimari anlayış, toplumsal kültür ve tarih bilinci kazandırılmaktadır.


Ahilikteki birçok ilkeler yâren açısından da söz konusudur. Aşağıda belirttiğimiz ilkeler yârin açısından en yaygın olan ilkelerdir.

Açık Olanlar

1. Alın

2. Kalp

3. Kapı

Kapalı Olanlar

1. El

2. Bel

3. Dil

Birinci gruptakilerden alın açıklığı, başkalarının yanında yüz karası olmamayı, kalp açıklığı, herkesle muhabbet etmek, herkese sevgi göstermeyi, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi ve kapı açıklığı özellikle sofrası herkese açık olmayı, yardıma muhtaç olan herkese yardım etmeyi ifade eder. ikinci gruptakiler kapalıdırlar. El; kimsenin hukukuna tecavüz etmemek, Bel; hiçbir kimsenin namusuna tecavüz etmemek. Dil; kimse hakkında dedikodu yapmamak ve sır saklamak demektir( Tezcan: 1989).


Yarandaki üyelere yâren denir. Genelde samimi, içten olan, birbirlerinin her yönünü tanıyan gençlerden kurulur. Özellikle yaran meclisi oluşturacak kişiler belirli bir yerde toplanır. Meclis (Ocağın) açılmasına karar alınır. Eski Türklerdeki 24 Oğuz boyunu temsil edecek sayıda 1 Başağa, 1 Küçük Başağa, 22 Yâran'dan oluşmaktadır (Özkan:2002;28). Sohbetler , her yılın kış mevsiminde ve Aralık ayının 15’inde başlamak kaydı ile mevsim boyunca( yaklaşık 90 gün)sürer (Ateşsoy: 1988;90-100).


2.3 - Çankırı’da Yapılan Yerel Etkinlikler


Önemli turizm potansiyel değer sayılabilecek Çankırı’daki yerel etkinlikler ve düzenleyen kuruluşlar şunlardır(Yerel Etkinlikler 2000; 60-61):


2.3.1- HACI MURAD-I VELİ'Yİ ANMA GÜNÜ VE KİRAZ ŞENLİKLERİ

YERİ VE TARİHİ : Eldivan - 16-18 Haziran

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Eldivan Belediye Başkanlığı

2.3.2- GELENEKSEL HOŞİSLAMLAR ŞÖLENİ

YERİ VE TARİHİ : Atkaracalar - 25-27 Haziran

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Atkaracalar Kaymakamlığı

Belediye Başkanlığı- Hoşislamlar Yaşatma Derneği

2.3.3- YAPRAKLI KULTUR-SANAT VE YAYLA ŞENLİKLERİ

YERİ VE TARİHİ : Yapraklı - Haziran

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Yapraklı Belediye Başkanlığı

2.3.4- MARUF KÖYÜ GÜREŞ FESTİVALİ

YER VE TARİHİ : Korgun - Temmuz 1.Haftası

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Maruf Köyü Kalkındırma Demeği

2.3.5- ŞABANÖZÜ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ

YERİ VE TARİHİ : Şabanözü - Ağustos S.Haftası

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Şabanözü Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı

2.3.6- KIZILIRMAK KAVUN FESTİVALİ

YERİ VE TARİHİ : Kızılırmak - Ağustos

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Kızılırmak Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı

2.3.7- . KARATEKİN FESTİVALİ

YERİ VE TARİHİ : Merkez - 1-3 Eylül

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Çankırı Belediye Başkanlığı

2.3.8- PİR-İ SANİ HZ. ANMA VE ÇERKEŞ 7. KÜLTÜR VE HAYVANCILIK FESTİVALİ

YERİ VE TARİHİ : Çerkeş - 8-10 Eylül

DÜZENLEYEN KURULUŞ : Festival Komitesi

2.3.9- AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI

YERİ VE TARİHİ : Merkez - 11-17 Ekim

DÜZENLEYEN KURULUŞ : İl Kültür Müdürlüğü


2.4- ÇANKIRI’DAKİ TURİZMLE İLGİLİ ÜST YAPI TESİSLERİ


2002 verilerine göre Çankırı’daki turizm işletme, turizm yatırım ve belediye belgeli otel işletmeleri şunlardır(Çankırı Turizm İl Müdürlüğü)(bkz Tablo-1):

• Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesisleri

1 Adet 3 Yıldız 45 Oda 93 Yatak Kapasiteli(Büyük Çankırı Oteli)


• Turizm Yatırımı Belgeli Konaklama Tesisleri

1 Adet 3 Yıldız 48 Oda 84 Yatak Kapasiteli (Sim Prestige Otel)(*)

1 Adet 20 Oda 40 Yatak Kapasiteli (Mesema Motel)


• Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri

13 Adet 275 Oda 611 Yatak Kapasiteli


(*) Talebi üzerine tesise Ocak 2003 Ayında Turizm Deneme İşletmesi Belgesi (2 yıldızlı) verilmiştir.

İşletmeye Açık Turizm Belgeli Konaklama TesisleriTesis Adı
Statüsü
Kapasitesi
Adresi
Telefon
Faks

BÜYÜK ÇANKIRI OTELİ
Turizm İşletmesi Belgeli, 3 yıldız
45 oda, 93 yatak
A. Halik Renda Mah. 18200 ÇANKIRI
213 45 38
213 25 61

SİM PRESTIGE OTELİ
Turizm İşletmesi Belgeli, 2 yıldız
48 oda, 84 yatak
Atatürk Bulvarı No: 64 18100 ÇANKIRI
213 12 00
213 12 02


Mahalli İdarelerden Belgeli Konaklama TesisleriTesis Adı
Statüsü
Kapasitesi
Adresi
Telefon
Faks

EMNİYET OTELİ
İkinci Sınıf
29 oda, 56 yatak
Belediye Cad. No: 11 18100 ÇANKIRI
213 10 01

ATKARACALAR BELEDİYE OTELİ
Üçüncü Sınıf
6 oda, 18 yatak
Belediye İşhanı ATKARACALAR
712 10 03

ÇERKEŞ AKGÜN OTELİ
Birinci Sınıf
20 oda, 30 yatak
Hükümet Cad. ÇERKEŞ
766 20 33

ÇERKEŞ ESKİ BELEDİYE OTELİ
Üçüncü Sınıf
10 oda, 20 yatak
Kaleönü Cad. No: 6 ÇERKEŞ

ÇERKEŞ ETGÜ (ORMANCI) OTELİ
Üçüncü Sınıf
17 oda, 30 yatak
Kaleönü Cad. No: 28 ÇERKEŞ
766 31 83

ILGAZ DORUK OTELİ
Birinci Sınıf
51 oda, 107 yatak
Ilgaz Dağı Doruk Mevkii ILGAZ
416 12 10
416 16 66

ILGAZ DERBENT MOTEL
Özel
12 oda, 42 yatak
Ilgaz Dağı Derbent Şehitliği Mevkii ILGAZ
416 39 48

ILGAZ OTELİ
Birinci Sınıf
15 oda, 30 yatak
N.Özdemiroğlu Cad. No:8 ILGAZ
416 11 65

KURŞUNLU BELEDİYE OTELİ
Üçüncü Sınıf
13 oda, 33 yatak
Çarşı İçi Belediye Pasajı KURŞUNLU
465 13 18

ÇANTUR ÇAVUNDUR TERMAL TESİSLERİ
Özel
38 oda, 76 yatak
Kaplıca Mevkii Çavundur KURŞUNLU
485 51 60
485 51 61

ÇAVUNDUR BELEDİYESİ KAPLICA TESİSLERİ
Üçüncü Sınıf
48 oda, 115 yatak
Kaplıca Mevkii Çavundur KURŞUNLU
485 51 20

ORTA BELEDİYE OTELİ
İkinci Sınıf
10 oda, 20 yatak
Cumhuriyet Cad. ORTA
615 18 64

YAPRAKLI BELEDİYE OTELİ
Üçüncü Sınıf
3 oda 10 yatak
Terminal Meydanı YAPRAKLI

YAPRAKLI YEŞİLGÖL DİNLENME TESİSLERİ
Birinci Sınıf
6 Oda 10 yatak
Gölet Mevkii YAPRAKLI
361 23 15


Kaynak: Çankırı Turizm İl Müdürlüğü

Ayrıca bu istatistiki verilere göre 2002 yılında Turizm işletme belgeli otellerde 7711 kişi 10863 geceleme yapmıştır , Turizm yatırım belgeli otel işletmelerinde ise 5420 kişi 8073 geceleme yapmıştır, konaklayanlardan 20 kişi yabancı olup 28 geceleme yapmıştır, 15606 kişi 22157 geceleme yapmıştır
2.5- ÇANKIRI’DA YAPILABİLECEK ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ


2.5.1- Yayla Turizmi

Yayla kelimesi , dağ tepelerindeki düzlüklere verilen isimden gelmektendir. Yaylalar , son yıllara kadar rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımdan çok, o yörede yaşayan halkın hayvanlarını kolaylıkla beslemek ve kışlık yakacak gereksinimlerini karşılamak amacıyla genellikle Haziran ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar yaşadıkları yer olmuştur. Günümüzde büyük şehirlerde yaşayan insanların şehrin gürültüsü ve kirliliğinden kaçıp, doğal güzelliklere sahip olan sessiz alanları tercih etmelerinin doğal bir sonucu olarak, özellikle kıyı şeridindeki tatil yörelerinin sıcak ve nemli havasına karşılık yaylaların çok çeşitli bitki örtüsüne sahip olması , ormanları , krater gölleri, ırmakları, dereleri , tarih , kültürel ve arkeolojik değerleri , dağ ve doğa yürüyüşleri, rafting , kış sporları , av ve spor olta balıkçılığı, çim kayağı, şifalı suları, yayla şenlikleri ve el sanatları gibi değerleri taşıması nedeniyle bu bölgelerin turizm çekim merkezi olmalarına olanak sağlamaktadır.

Çankırı’nın yayla turizmi için elverişli yaylaları Büyük yayla ( Yapraklı) ve Kırkpınar yaylası( Ilgaz), Bakırlı yaylası( Şabanözü) önemli yaylalarıdır.


Yapraklı ilçesinin kuzeyinde yer alan Yapraklı Dağları üzerinde çok geniş bir alana yayılmış olan 1600-1700 m. rakımlı Büyük Yayla, yer yer yoğunlaşan sarıçam, karaçam, köknar, ardıç ağaçları ve zengin bir orman altı bitki örtüsü ile kaplıdır. Ağaçlıklar arasında otlak olarak kullanılan dağ çayırları ile kaplı boşluklar yer almaktadır.


İlçeye 8 km. mesafeden itibaren başlayan ve 13. km.'de yayla evleri bulunan Büyük Yayla, asfalt yol, elektrik ve su dışında herhangi bir altyapıya sahip değildir. Halihazır durumuyla günübirlik ziyaretlerin dışında atlı ve yaya yürüyüş, bisikletle dolaşım, manzara seyri, kamping ve karavan ile fotosafari gibi turizm türleri için çok elverişli olan yayla, kara avcılığı için de son derece zengin bir potansiyele sahiptir(Çankırı Turizm İl Müdürlüğü).


Kırkpınar Yaylası'na Ilgaz-Kastamonu Karayolu"nun 10. km.’sinde Yalaycık Köyü'nden batıya ayrılan 10 km.'lik asfalt bir yolla ulaşılmaktadır. Programlı bir ulaşımı bulunmayan yaylaya özel araçlarla gidilebilmektedir.


1654 m rakıma sahip yaylada yazın kullanılan 32 adet yayla evinin yanı sıra 130x350 m ebatlarında bir de gölet bulunmakta olup etrafı, sarıçam, karaçam, köknar ağaçları ve çayırlıklarla çevrilidir. Kolay ulaşımı, nefis manzarası, temiz havası, göleti ve bol su kaynaklarıyla günübirlik piknik dışında atlı ve yaya yürüyüş, manzara seyri, kamping, karavan, sportif olta balıkçılığı gibi turizm türlerine son derece elverişlidir.


Kırkpınar Yaylası'na 2 km. mesafede bulunan Serçeler ve Bozan Yaylaları da aynı özelliklere sahiptir.


2.5.2- Mağara Turizmi


Önceleri bilimsel ve sportif amaçlı etkinliklerin konusu olan mağaralar, günümüzde mağara içinde ve çevresinde yapılan gerekli düzenlemelerle turizmin hizmetine sunulmaktadır.Mağara turizminde de temel amaç bu tür doğal değerlerin koruma - kullanma dengesi çerçevesinde turizme kazandırılmasıdır. İlimizin tabii turizm değerleriyle ilgili bilgiler verilirken yaklaşık 5000 yıldır yararlanıldığı tahmin edilen yurdumuzun en büyük kaya tuzu rezervlerinin bulunduğu yöredeki Tuz Mağarası'ndan da söz etmenin faydalı olacağı inancındayız.


Merkez İlçe'nin doğusunda yaklaşık 20 km. mesafede bulunan Tuz Mağarası, kaya tuzu yataklarının işletilmesi maksadıyla açılmış olup bugün nispeten dar girişinin devamında modern karayolu tünellerini andıran birçok galeriden meydana gelmiş büyük bir mağaradır.


Yer yer tuzdan bembeyaz sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağarada Tekel tarafından kaya tuzu üretimi yapılmakta, İlimizde bulunan tuz fabrikalarında işlenen kaya tuzu, mutfak ve sofralarımızda yer almaktadır.

Gerekli incelemeler yapılabildiği takdirde özellikle astım hastaları için yararlı olabilecek bir ortama sahip olan mağaranın gezilebilmesi için önceden Tekel Tuz İşletme Müdürlüğü'nden izin alınması gerekmektedir(Çankırı Turizm İl Müdürlüğü) .


2.5.3-Dağ ve Kış Turizmi:


Türkiye, farklı yüksekliklerde, zengin jeo morfolojik ve tektonik yapıya sahip, flora ve faunası olan ormanlara ve siluete sahip, zengin av ve yaban hayatı olan dağlarıyla hem kış turizmi hem de dağ yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere olağanüstü çekici ve ilginç olanaklar sunar. Türkiye'yi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist dağ tırmanışı ve yürüyüşü için ziyaret etmektedir(www. turizm.gov.tr). Çankırı’da Dağ ve Kış turizmi için Ilgaz dağları büyük bir potansiyele sahiptir ancak yeterli üst ve alt yapı yatırımlarının yapılması gerekmektedir.


2.5.4- Av Turizmi


Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Av turizmine açılacak avlaklar, ülkemizin av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak, Orman Bakanlığı (Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar, Orman Bakanlığınca A Grubu Seyahat Acentalarına verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilmektedirler. Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir(www.turizm.gov.tr). Çankırı genelinde Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararları çerçevesinde tavşan, tilki, yaban domuzu, keklik, bıldırcın, yaban ördeği, kurt, çakal avı yapılabilmektedir. Kızılırmak, Soğanlı, Devrez ve Terme çayı gibi akarsuları ile hemen hemen her ilçede bulunan göl ve göletlerde alabalık, yayın, aynalı sazan, levrek, çay balığı ve tatlı su kefalı gibi balık çeşitleri bulunmakta olup kurallarına uyulmak şartıyla sportif olta balıkçılığı yapmak mümkündür

( Çankırı Turizm İl Müdürlüğü).


2.5.5- Termal Turizm


Mineralize termal sular ile çamurları kaynağın yöresindeki iklim faktörleri bileşiminde insan sağlığına doktor denetim ve programında, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamalarına termalizm denmektedir. Bu amaçla yapılan turizm hareketi de 'termal turizm' olarak adlandırılmaktadır(Tunç ve Saç:1998;22).

Çankırı’da sağlık turizmi amaçlı olarak değerlendirebilecek kaplıca ve içmeler şunlardır(Çankırı İl Turizm Müdürlüğü):


Çavundur Termal Kaynağı, Acısu( Kurşunlu), Şıhlar Nezle (Nuzla) Suyu(Korgun), Bozan Hamamı(Ilgaz), Kükürt Köyü Kaynağı (Atkaracalar), Hışıldayık İçmesi (Kurşunlu), Bayramören (Melan) İçmesi (Kurşunlu), Kazancı Maden Suyu(Kazancı köyü) , Ilısılık Maden Suyu …


Yukarıda sayılanların dışında Şabanözü İlçesi'nde; akciğer, safra kesesi, idrar yolları, romatizma, kırıklar, mide ile böbrek taşı rahatsızlıklarına kullanılan Dede (Çapar) Maden Suyu, cilt hastalıklarına kullanılan Karakoçaş Ilıcası, Orta Ilçesi'nde; cilt hastalıklarına kullanılan Derebayındır Köyü Hışıldağı ve Maden Suyu, şifalı su olarak bilinen Kısaç ve Buğuören Maden Suları, Ilgaz İlçesi'nde; romatizma ve cilt rahatsızlıklarına kullanılan Ödemiş Kaynarcı Suyu, cilt hastalıklarına (uyuz) kullanılan Bozatlı Suyu, mide şişkinliklerinde kullanılan Yalaycık Maden Suyu, Korgun İlçesi'nde; şifalı su olarak bilinen Ildızım İçmesi, Yapraklı İlçesi'nde; şifalı su olarak bilinen Şahçuvaz Ilıcası ve doktorlarca böbrek taşı düşürmede önerilen Kullar Maden Suyu gibi içmece ve termal kaynaklar bulunmaktadır.


2.5.6- İnanç Turizmi


Kutsal yerlerin bu dinlere mensup kişilerce ziyaret edilme eğilimlerinin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir.

Belirli kriterler çerçevesinde, seçilen eserlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar biran önce gerçekleştirilmelidir(Bakırcı:2002;245).


İnanç turizmini geliştirmek amacıyla Turizm Bakanlığı tarafından İnanç Turizmi Projesi hazırlanmıştır. Potansiyelin değerlendirilmesi , üç büyük dinin günümüze kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerle de işbirliği içerisinde restorasyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma vb. açılardan ele alınarak iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılarak ziyaretçi sayısının buna bağlı olarak döviz girdilerinin artırılması hedeflenmiştir. (Tunç ve Saç: 1998;24-25) Çankırı’da inanç turizmi için önemli potansiyel taşıyan yerler arasında; Emir Karatekin Bey Türbesi, Şeyh Mehdi Türbesi, Hoşislamlar Türbesi, Pir-i Sanî Türbesi, Hacı Murad-ı Velî Türbe ve Camii, Fethiye Türbesi sayılabilir(Çankırı İl Turizm Müdürlüğü).SONUÇ VE ÖNERİLER


Ankara , Kastamonu, Karabük ve Bolu gibi birçok ilimize yakın olan Çankırı ili özellikle alternatif turizm kapsamında özellikle yerli turizm için gerek konum olarak gerek tarihi ve kültürel değerler, doğal kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi öncelikle turistik açıdan önem taşıyan yerlere alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yapılmasına bağlıdır.


Bölge turizminin gelişmesi açısından bölgenin turizm potansiyeli açısından alternatif turizm öncelikli bölgeler belirlenmeli , bu bölgelerin gelişimiyle ilgili olarak akademisyenler, özel sektör ve il özel idaresi tarafından master planları yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca bölge turizmi açısından en önemli sıkıntılardan birisi de bölgedeki turistik değerlerin tanıtımının tam anlamıyla yapılamamasıdır. Doğru bir planlama ve kamu, yerel yönetimler , özel sektörü işbirliğiyle gerekli alt yapı yatırımları yapılabilirse, bununla birlikte tanıtım için gerekli şartlar sağlanabilirse Çankırı konum olarak yerli turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturabilir.Prof. Dr. Sabahattin BALCI, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Hasan DAĞLAR, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Mikail KARA, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Özlem AVCI, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu

YARARLANILAN KAYNAKLAR


Kitap ve Dergiler

Anonim , Yurt Ansiklopedisi, Cilt 3, Anadolu Yayıncılık Aş.,İstanbul – 1991
ATEŞSOY, Yaşar, “Yaran Diyarı Bizim Çankırı” , Çankırı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği Yayınları No:1, Çankırı- 1988, s. 87-102
BAKIRCI Mehmet, Eko Turizm, II. Turizm Şurası Bildirileri , II. Cilt, Turizm Bakanlığı, Ankara, 12-14 Nisan 2002
CEYLAN Tülay , Turizm ve Sürdürülebilir Gelişme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Ankara, Güz 2001
Çankırı İl Turizm Müdürlüğü , Turizm Envanteri – 2003 , Tanıtım CD’si
ÇAĞATAY Ayhan ve diğerleri , Eko-Turizm İçin Mekan ve Yerel Toplulukların Katılımının Planlanması, II. Turizm Şurası Bildirileri , II. Cilt, Turizm Bakanlığı, Ankara, 12-14 Nisan 2002
DEMİRHAN G., Doğa Turizmi ve Düşündürdükleri, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1990, s. 35-37
ERKEN , Veysi, “ Nasıl Bir İnsan” , Berikan Yayınları, Ankara-2000, s. 69-86
TEKELİ Hasan, Turizm Pazarlaması ve Planlaması, Detay yayınevi 2001 ;4
TEZCAN, Mahmut , “ Sosyal Değişme Sürecinde Çankırı Yaran Sohbetleri” , Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları : 103 , Gelenek – Görenek ve İnançlar Dizisi:6 , Ankara- 1989, s. 3-15
TUNÇ A. ve SAÇ F. , Genel Turizm , Gelişimi - Geleceği, Ankara, 1998, Detay Yayınları
Turizm Terimleri Sözlüğü, Turizm Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Basım evi, 1999;10
Yerel Etkinlikler 2000, Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü , Gösteriler ve Kongreler Dairesi Başkanlığı, Yerel Etkinlikler ve Bölgesel Tanıtım Şube Müdürlüğü; 60-61

http://66.102.9.104/search?q=cache:vmrwcjWuF4gJ:cmyo.ankara.edu.tr/~iktisad/TURKONF/web/S.Balci.doc+Tezcan,+Prof.+Dr.+Mahmut,+%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1&hl=tr

Düzenleyen - aliyildirim on 23/12/2005 11:08:02

civiky@hotmail.com
YILDIZHAN YARAN EKİPİ

hacar
Üye


İstanbul
4 Cevap
Gönderim - 23/12/2005 :  14:19:46     
  Sn. Ali Yıldırım Bey,
Yaz mevsiminde köyümüze hep kuru kuruya geçireceğimiz 15-20 günlük istirahat için geliyoruz. Gezip görebileceğimiz yerleri ve alernatifleri bize ve bizimde tanıdıklarımıza anlatacağımız bilgileri hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bu bilgi mesajını Haziran ayında yinelerseniz sevinirim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 sayfa başına git

mksar77
Üye1 Cevap
Gönderim - 23/12/2005 :  16:44:23     
  Teşekkür ediyorum özellikle şu konuyu belirmek istiyorum. Tuz mağaraları ve kalkınma reklam yetersizliği ve ilgililere görsel olarak ulaşamayışımız konusuna. görsellik ve dikkat açısından; çankırıya Has tuz taşından yontma heykeller yada tuzdan örülme kaplama tarzı tuzdan köşkler.. elimizdeki hazır beyaz altınımızı görselleştirmek için fikir cimnastiği projeler. turiz açısından nasıl elimizde ılgaz kırkpınar yaylamız var aynen teleferikle üst doğa gezisi ile kadın çayırına kadar bağlantılı hatlar.... gençlik spor il ve ilçe müdürlüğünün proje destekleri özel sektör ve gönüllü işadamlarımızın desteği sponsor ve reklam desteğinin canlandırmak için. fikirler atıp tartışıp nereye gidebileceğine ,şifaen de olsa dikkat çekmeliyizz.." bakmakla görmek arasındaki küçük ama önemli farkı ortaya çıkaracak.. sistemler.. "" bi ara yanlışım varsa düzeltin tam hatırlayamıyorum. yabancı sektör ağırlıklı kan ayrıştırma medikal alanda dünyada örneği ilk olabilecek. bir fabrika kurulacağını duymuştum. sonraları hiç haber lerine ulaşamadım. yapraklı orta tarafına deniliyordu. çoğu gencimize ekmek kapısı olabilecek bir sektör. Bu konuda arkadaşlarımdan rica ediyorum.. dikkat açısından ilimiz açısından sonderece müthiş bir sevindirici yatırım dı? bilgi verilirse memnun olurum.. kocaeliden katılıyorum.. sizlerle olmaktan çok mutluyum.. ..

 sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git