Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 Ahmet GÜLŞEN [Köşe Yazıları]
 
5084 Sayılı Yeni Teşvik Kanunu
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
admin
Çankırı Gönüllüsü


kayseri
123 Cevap
Gönderim - 20/02/2004 :  15:42:39      
Teşvikte son durum; kaçan bir imkan daha
Çankırı’nın Teşvik Uygulamalarında Yeri
5084 sayılı Kanunla Gelen Teşvikler
Ahmet GÜLŞEN
Mali Müşavir

Yatırımların görece geri kalmış bölgelere yönlendirilmesi için Devletler kimi zaman teşvik uygulamaları yapar kimi zaman da kredi musluklarını açar. Türkiye’de yatırımların bölgesel olarak yönlendirilmesi konusunda bugüne kadar KÖY – Kalkınmada Öncelikli Yöre kavramı kullanılmakta idi, yeni çıkan 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı kanunla geri kalmış bölgelerin tanımlanması konusunda yeni bir kıstas daha ortaya kondu. Bu yeni kıstas Devlet İstatistik Kurumunun 2001 yılı verilerine göre fert başına düşen gayri safi milli hasıla tutarı 1,500 USD altında kalan 36 ili de teşvike konu iller arasında kabul etmiştir. Çankırı da sözkonusu 36 il arasında tespit edilmiş olup, bir dizi teşvike konu olmuştur.

Hükümet politikalarında teşvik uygulamalarının bir diğer yöntemi de bölgesel kalkınma projeleridir. Bu projelerde homojen özelliklere sahip illeri, coğrafi yada ekonomik ve stratejik kalkınma yöntemine uygun il ve ilçeleri içine alarak tümü için teşvik sağlanır, hibe verilir, kamu yatırımları buralara kanalize edilir. Bunun en çarpıcı örneği GAP’dır. Kısa adı OKAP olan yeni kalkınma projesi de Çankırı’yı içine almaktadır: (Çankırı, Kastamonu ve Sinop)NUTS II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma ve AB Yardım Programı.
 

 
A- Yatırım ve İstihdamın Teşviki
 
06 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5084 sayılı yasa ile Devlet bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulanmak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmayı amaçlamaktadır.
 
31.12.2008 tarihine kadar yürürlükte olacak yatırım ve istihdamın teşviki kanununun getirdiği yeni esasları şöyle sıralamak mümkündür.
 
1-     Gelir vergisi stopajı teşviki
2-     Sigorta primi işveren paylarında teşvik
3-     Bedelsiz arsa ve arazi temini
4-     Enerji desteği
 
Sözkonusu kanun yukarıda sayılan teşviklerin oransal uygulamalarını yatırımın Çankırı il sınırları içinde veya organize sanayi bölgelerinde yapılması durumlarına göre belirlemektedir.
  
1- Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine  Çankırı’da istihdam ettikleri işçileri için ödedikleri ücret üzerinden hesap edilen gelir vergisinin organize sanayide kurulu işletmelerinde tamamı, diğer yerlerdeki işletmelerinde %80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edebilmesi imkanı tanınmıştır.
 
Bilindiği üzere mükellefler işletmelerinde istihdam ettikleri işçileri için her ay bir maaş bordrosu tanzim eder, takip eden ayın son gününe kadar ücret üzerinden hesap edilen sigorta primlerini beyan için SSK müdürlüklerine verilmek üzere Aylık Sigorta primleri bildirgesi hazırlarlar, yine takip eden ayın 20’üne kadar bağlı olduğu vergi dairesine tahakkuk ettirmek üzere işçilerin maaşlarından hesapladıkları gelir vergisini beyan için Muhtasar Beyanname düzenlerler. Bu beyannamede bildirdikleri vergiyi de aynı ayın 26’sına kadar öderler.
 
01.10.2003 tarihinden önce işe başlamış mükellefler çalıştırdıkları işçiler ve bu tarihten önce işe başlayanların da çalıştırdıkları işçi sayısına ilave, bu tarihten sonra giren işçilerin tümü için gelir vergisi stopajı terkini imkanından yararlanabileceklerdir. Yine belirtmekte fayda var, bu terkin yeni işe alınan işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayide çalışan işçiler için %100, diğer yerlerde istihdam edilen işçiler için %80’ni aşamaz.
 
Rakamsal olarak bakarsak Çankırı Korgun Organizede Bölgesinde 01.10.2003 tarihinden sonra işbaşı yapmış bir işçi için Ocak 2004 bordrosunda hesap edilen (423.000.000.-TL. asgari ücretten) 53.932.500.- vergi kesintisi muhtasar beyanname ile beyan edildikten sonra terkin edilecektir. Yani beyan edilecek ama ödenmeyecektir. Kısacası 10 işçi çalıştıran bir atelye 530.932.500.-TL. daha tasarruf imkanına sahip olacaktır.
 
Finanscı olmayan yatırımcı veya yönetici için yukarıdaki açıklamalar yanlış bir anlamaya mahal vermemesi için belirtmek isterim, ücret üzerinden hesap edilen gelir vergisi işçi adına işverence devlete ödenen bir (stopaj) kesintidir.  Dolayısıyla burada işverene sağlanan fayda belirtilen tutarlar kadar parasal kıymetleri elinde tutma imkanı sağlamaktır. Kısacası Devlet de bir alacağından vazgeçmiş olmaktadır.

2- Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik
 
Yatırımların ve istihdamın teşviki kanunun getirdiği bir diğer teşvik işçi ücretlerinden hesap edilen sigorta primlerinin işverence ödenmesi gereken tutarının hazinece karşılanması imkanıdır. Yukarıda da anlatıldığı üzere işçi sigortaları için aylık sigorta prim bildirgesi verilmek suretiyle SSK hesabına işçi ve işveren primleri ödenmektedir.
 
Teşvik uygulaması ile yukarıda açıklanan tarihlerde işe alınarak fiilen çalışan işçiler için (506 sayılı kanunun 72 ve 73 . maddeleri uyarınca) prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesi (organizede %100, diğer yerlerde %80 oranında) Hazinece karşılanacaktır.
 
Bir örnekle açıklayalım. Ocak 2004 itibariyle asgari ücretin 423,000,000 TL. ve sigorta primlerine esas kazancın alt sınırı 549,630,000 TL. olduğu göz önüne alınarak, Çankırı’da bir organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan bir işçi için (sigorta %20 kabul edilsin) (549,630,000 x %20=) 109,926,000 TL. işveren SSK Payı,  (549,630,000 x %2=) 10,992,600 TL. işveren işsizlik sigortası olmak üzere işverence ilgili kuruma ödenmesi gereken tutar yaklaşık 120,918,600 TL. olmaktadır ve bu tutarın tümü hazinece karşılanacaktır. Diğer yerlerde ise bun tutarın %80’i hazinece karşılanması mümkün olacaktır.
 
Hazinece karşılanacak tutar, organize sanayi bölgelerindeki iş yerleri için (506 sayılı Kanunun 78. maddesi uyarınca belirlenen) kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarını, yani taban matrahını, diğer yerlerde ise bunun % 80 tutarını aşamaz. Prime esas alt kazanç sınırı 01.01.2004’den itibaren 549,630,000 TL olup, yukarıda verilen örnek bu kapsamdadır.
 
Sigorta primleri ile ilgili yayınlanan son 29.01.2004 tarihli SSK Genelgesinde belirtildiği üzere tüm Türkiye genelindeki işverenler için yukarıdaki örnekte de verilen asgari ücret ile sigorta primlerine esas alt kazanç tutarı arasında prim farkı Haziran 2004 kadar Hazinece ödeneceği bildirilmiştir.

3- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi
 
Çankırı’da en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devrediyor. Ancak, Kanunda üç önemli şart sözkonusudur:
 
a- Organize sanayi bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır. Devre konu taşınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve müştemilâtı, 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca binalar için arsa payı hariç hesaplanan vergi değeri üzerinden devredilir.
 
b- İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süre ile uyulması zorunludur.
 
c- Yatırımcının, bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz, üzerindeki muhdesat ile birlikte Hazine, katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler veya il özel idareleri adına kaydolunur.

4- Enerji Desteği
 
01.10.2003 tarihinden itibaren imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştirmeciliği ve tavukçulık dahil) seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanında faaliyet geçen, fiilen ve sürekli olarak (yani bir takvim yılının en az 3/4 ‘ünde ) asgari on işçi çalıştıran işletmelerin elektirik enerjisi giderlerinin %20’si Hazinece karşılanma imkanı getirilmiştir.
 
Bu orana on işçiden sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir. Böylece artan oranda bir işçi istihdam fırsatı yaratılmış olur. Ancak Hazinece karşılanacak oran organize sanayi bölgelerinde kurulu işletmeler için %50 oranını ilin diğer yerlerinde kurulu işletmeler için %40 oranını aşamaz.
 
01.10.2003 tarihinden önce faaliyet geçmiş işletmeler ise bu tarihten önce SSK ya vermiş oldukları son dört aylık bildirgede beyan ettikleri işçi sayısını fiilen ve sürekli olarak %20 oranında artırır ve en az 10 işçi istihdam ederse %20 oranında enerji desteğinden istifade etmesi mümkün olacaktır.
 
Hipotetik bir örnekle konuya açıklık getirmek için elektirik faturası ile işe alınacak ek bir işçinin firmaya sağlayacağı faydayı analiz etmemiz gerekir, ancak elektirik tutarlarının artan oranda katsayılarla hesaplanması, bölgesel olarak değişmesi gibi kriterlerle sağlıklı bir sonuç çıkartmak bu makalenin sınırları içinde mümkün görünmemektedir. Ayrı ve detaylı bir çalışmanın konusu olarak bu örneklemeyi daha sonraya ertelemeyi uygun görüyoruz.
 
B- OKAP Hibeleri
 
Bölgesel Kalkınma ve AB Yardım Programı Hedef NUTS II bölgelerinde yani Çankırı Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölgede, yerel kalkınma inisiyatifleri için bir hibe programını, KOBİ’ler için bir hibe programını, küçük ölçekli bir altyapı hibe programını, proje uygulamasını destekleyecek bir teknik yardım hizmetini uygulamaya koymayı amaçlamaktadır.
 
Program yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşları faaliyetlerine kadar bir çok projeyi desteklemeyi öngörmektedir. Avrupa birliği ölçütlerine uygun KOBİ’leri desteklemeyi hedefleyen proje temelinde 100.000 EURO’luk hibe yardımlar mecuttur. Ancak bu yardımın %50’sinin KOBİ’ler tarafından karşılanması gerekmektedir.
 
OKAP projesinin uygulamasını ve proje değerlendirmesini  üç il için oluşacak kurul takip edecektir. Konu hakkında Çankırı Valiliği ve Çankırı Araştırmaları sitesinde detay bilgi ve başvuru formu mevcut olup, ilgilerin incelemesini öneririz.
 
C- Sonuç
 
Yatırımı ve istihdamı teşvik yasası içeriği ile faydalı bir yasa gibi görünmektedir. Ancak yasanın uygulanmasında ilgili taraf kuruluşlar ve bunların yapacakları çalışma esasları da teşvikin rahat uygulanabilir olup olmadığını ortaya koyacaktır.
 
Sözkonusu yasaya getirilen eleştirilerden en önemlisi teşvik uygulamalarının 31.12.2008 tarihi ile sınırlandırılmış olmasıdır. Eğer yatırımcının görece geri kalmış bölgelere yatırım yapmasını teşvik etmek isteniyorsak sağlanan avantajları üç beş yılla sınırlandırılmamalıyız. Kaldı ki Türkiye’de Müktesep hakların 49 yıldan başladığı günümüzde 5 yıllık kısıtlamayla sonuç beklemek hayalcilik olacaktır. Bu telafisi gereken bir konudur, eminim yeni bir yasal düzenleme ile süre uzatılmasına gidilecektir.
 
Okap projesi için başvurular başlamış bulunmaktadır, Çankırı’da yatırım yapmak isteyenlerin karşılıksız bu hibeden yararlanması ve bu fırsatı kaçırmaması gerekir. Bir bütçe ile sınırlı bu projeden Çankırı’lılar uyanık davranmazsa Kastamonu ve Sinop halkı daha karlı çıkacaktır.

HÜSEYİN YAKAR
Üye


ÇANKIRI
4 Cevap
Gönderim - 30/08/2004 :  18:15:07       
  DEĞERLİ ÜSTAD ÇOK GÜZEL YAZIYORSUNDA MİLLET AYDINLANIYOR.AMA HALA GÖZLE GÖRÜNÜR ORGANİZEDE YATIRIMCI YOK.KANUNUN ÇIKMASI DEĞİL ORGANİZENİN BENCE DOLMASI LAZIM

 sayfa başına git

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 10/09/2004 :  17:47:32         
  Sayın Defterdar Cevap Verdi: Toplam Yatırım 1,859,050 milyon TL.
Bilgi Edinme kanunu çerçevesinde Çankırı Defterdarlığından 5084 sayılı yatırım ve istihdamın artırılmasına yönelik teşvik uygulamaları ile ilgili şuana kadar Çankırı'da yapılan yatırımın tutarı ve açtığı istihdamı sorduk. 13.08.2004 tarihinde bilgi edinme kanunu usul ve esaslarına uygun olarak e-mail üzerinden yaptığımız başvuru bugün yine e-mail vasıtasıyla tarafıma (cevaben) gönderilmiştir. Daha önce yazdığım 5084 sayılı kanunun ile ilgili bilgileri zenginleştirmesi açısından önemli gördüğüm detayları sizlerin de istifadesine sunuyorum.

Çankırı Defterdarı'nın verdiği bilgiye göre 3 firma 5084 sayılı kanun kapsamında 55 kişilik bir istihdam ve 1,859,050,000,000 TL. yatırım yapmıştır.

Çankırı Defterdarlığının Bilgi edinme kanunu gereği e-mail vasıtasıyla verdiği cevabi yazı;

alıntı:

Sayın : Ahmet GÜLŞEN
İlgi :13.08.2004 tarihli bilgi edinme başvurunuz.

Çankırı İli ve İlçeleri itibariyle bugüne kadar 5084 Sayılı Kanunun 5.maddesi kapsamında 7 yatırımcı başvuruda bulunmuştur. Bunlardan 3 yatırımcının talebi Maliye Bakanlığınca uygun görülmüş, 4 yatırımcının taleplerinin değerlendirme işlemleri ise devam etmektedir.

Talebi uygun görülen 3 yatırımcının;

1) Ev Ofis Mobilyaları ve Tekstili alanında 20 kişi istihdam edecek yatırımın tutarı 450.000.000.000.-TL.'dir.

2) Ev Mobilyaları imalatı 25 kişi istihdam edecek yatırımın tutarı 500.000.000.000.-TL.'dir.

3) Çeltik İşletmesi 10 kişi istihdam edecek yatırımın tutarı 909.050.000.000.-TL.'dir.

Bilgilerinize rica ederim.

Çankırı Defterdarı

Not: Hazine yerleri dışında Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılara tahsis edilen yerler hakkında ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden bilgi alınabilir.


Bilgi edinme kanunu detay bilgi ve dilekçe suretleri;
http://www.cansaati.org/link.asp?TOPIC_ID=414

Ahmet GÜLŞEN
Mali Müşavir

Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 18/05/2005 :  10:47:36         
  Yukarıda bahsettiğim 5084 sayılı kanun Çankırı için önemli bir teşvikti. Hatta bunun semeresi görülmeye de başlamamıştı. Ancak Meclis yeni bir düzenleme ile kapsamı genişleterek teşvikli il sayısını 36'dan 49'a çıkarttı.

Peki bu kapsam genişletilmesi ne anlam ifade eder.

5084 sayılı kanunla Çankırı yakın bölgesinde yatırımları çekebilecek bir imkana kavuşmuşken şimdi aynı teşvikin Kastamonu ve Çorum'a da tanınmış olması yatırımları onlara yöneltecektir. Çünkü Kastamonu ve özellikle Çorum mevcut sanayi bakımından İlimize göre daha gelişmiş düzeydedir. Basiretli bir işadamının, yatırımcının rahat tedarik imkanı ve yansanayii de göz önüne alacağını hesaba katarsak Çankırı yine geleceğin Türkiye'sinde görece geri kalmaya mahkum olacak demektir.

Peki çözüm nedir

Teşvikler yasama faaliyeti sonucu tanınırlar. Dolaysıyla TBMM'de ili temsil eden yasa yapıcılar ve onların danışmanları bu teknik konuları gözden kaçırmamalıydılar. Ya kapsamın genişletilmesine tümüyle karşı çıkılmalıydı (ki sayın Sezer de böyle yaptı) yada Çankırı'ya komşu illerin bunun içine alınması engellenmeliydi.

Üniversite kurulması konusunda yaşandığı gibi Şehrin komşuları daha cazip hale gelirse bu Şehre ne yatırımcı gelir ne üniversite. Bu gün için yapılması elzem olan yine bir Meclis faaliyeti sonucu Çankırı için artık teşvik olmaktan çıkmış bu yasa uygulamalarından öte, bunu ikame edici, ilimize özgü yeni bir takım teşvik unsurları sağlanmalı, yani yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda acilen yetkili bürokrat ve uzmanlar çalışma yapmalı ve üç milletvekilimiz iktidar partisinden olmanın verdiği güçle sonuç odaklı siyasete başlamalıdır.

Aksi takdirde Çankırı mevcut yatırımlarını da, insanları gibi başka şehirlere göç ettirecektir.

alıntı:

haber metni: 13 il daha teşvik kapsamında

Cumhurbaşkanı Sezer'in dün onayladığı yasa ile birlikte 13 il daha teşvik kapsamına alındı. İşletmeler en az 30 işçi çalıştırmak şartıyla teşviklerden yararlanabilecekler. Peki hangi iller bu kapsama alındı?

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan 13 ili daha teşvik kapsamına alan ''Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', Resmi Gazete'de yayımlandı.
Böylece teşvik kapsamında 36 olan il sayısı 49'a çıktı. Yasaya göre, vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteğinden, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan ''Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir'' de yararlanacak.Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

Fatih Bayram
Yetkili Üye


Çankırı / Orta
311 Cevap
Gönderim - 18/05/2005 :  11:40:31     
  Devlet "bakkalcı zihniyetinden" kurtulmadıkça bu teşvikler devam edecektir..
Seçimler yaklaşıyor,2007'de seçimler var,bu hükümet de her hükümet gibi populist politikalara başvuracaktır.Teşvikli illerin sayısının artmasıyla Çankırı dezavantajlı hale gelmiş kimin umrunda..!
Kastamonu ve Çorum'un teşvik kapsamına alınması Çankırımız için olumlu sonuçlar doğurmayacaktır..!
Trabzon bile teşvik kapsamına alındı,Çankırı gibi geri kalmış illerin yanında yatırım merkezi iller de teşvik kapsamına alındı,halkımızın bunları iyi analiz etmesi gerekir diye düşünüyorum...
Saygılarımla..


Düzenleyen - fatihbayram on 18/05/2005 11:41:30

_________________________
Herşey Çankırı İçin...  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git