Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 DİĞER DERNEK ve STK'LAR
 
Dernekler Danışma Forumu
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 05/12/2005 :  12:13:02        
Sitemizin bu bölümünde Çankırı için kurulmuş derneklere mali ve hukuki konularda yardım amaçlanmaktadır. Sayın Şeref Çakır tarafından periyodik olarak bilgilendieme notları yazılacak, sorularınıza en kısa zamanda cevap verilecektir.

Dernekler Uzmanı:
Şeref ÇAKIR
0. 312 361 13 22
0.312 358 80 94
0.533 343 63 04

Ahmet GÜLŞEN

Seref
Yetkili Üye


Ankara
13 Cevap
Gönderim - 05/12/2005 :  13:14:17       
  Muhterem Hemşehrilerimiz;

Dernekçi demek dert edinen demektir. Çankırı'mıza hizmet etmek amacı ile kurulmuş derneklerimizin ve de Cansaati’mizin can dostlarının tüm dernek iş ve işlemlerine yardımcı olmayı en asli görevlerimden birisi olarak ve Çankırılı tüm dernekleri kendi derneğim olarak görmekteyim. Bir derneğimize gelen zerre kadar zarar beni yürekten yaralar.

Bu nedenle; kurulacak yeni derneğin tüzüğünün hazırlanması, kuruluş işlemleri, mevcut derneklerin Genel Kurul, Olağanüstü Genel Kurul, Tüzük değişikliği, Yetki Belgesi onayı, makbuz basımı, Kanuni Defterler ve bunların onayı ve işlenmesi, Yıllık beyan formu ve diğer belge düzeni konularında her türlü sorulara cevap vermek amacı ile bu bölümde hizmetinizde olmaktan onur duyarım.
Bu konuda veya vakıf konusunda sorularınızı telefonlarınızı ve ya e-mail lerinizi beklerim.

Şeref ÇAKIR
Dernekler Uzmanı  sayfa başına git

Seref
Yetkili Üye


Ankara
13 Cevap
Gönderim - 06/12/2005 :  01:41:31       
  Dernekler ve vakıflara gıda bankacılığı yapma yolu açıldı.

Maliye Bakanlığı tarafından 21.03.2004 tarihinde yayımlanan tebliğ ile dernek ve vakıfların gıda bankacılığı yaparken uyacakları kurallar belirlendi.

Buna göre;

a. Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir.

b. Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir.

Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

c. Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması gerekmektedir.

d. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

e. Bağışlar mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

f. Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir.

g. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.

h. Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresinin yer alması zorunludur.

i. Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir.

j. Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir.


Bağışçılara Sağlanacak Avantajlar, Uyulması Gereken Kurallar

a. Gelir Vergisi Mükellefleri (gerçek kişiler) yaptıkları gıda bağış ve yardımlarını maliyet bedeli üzerinden giderleştirecek, bunun için herhangi bir belge düzenlemeyecekler fakat varsa bağış yapılan mala ait alış belgelerini (fatura ,fiş vs.) muhafaza edeceklerdir.

b. Ticari işletmeye dahil gıda maddelerinin bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

c. Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar katma değer vergisinden müstesnadır. Mükellefler maliyet bedeli üzerinden dernek veya vakıf adına düzenleyecekleri faturada Katma değer vergisi hesaplamayacaklar ve faturanın üzerine "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresini yazacaklardır. Fakat bağışladıkları gıda maddelerinin alımında indirim konusu yaptıkları KDV’yi bağışın yapıldığı dönemde katma değer vergisi beyannamesinin 20. satırına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında "indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

d. Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) yıllık gelir vergisi beyannamesinin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

e. Düzenlemenin yürürlük tarihi ile bu Tebliğin yayımı tarihi arasında gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar için, bağışın yapılmış olduğu dernek veya vakıftan belge alınmış olması yeterlidir.

f. 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2/1/2004 tarih ve mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Şeref ÇAKIR
Dernekler Uzmanı  sayfa başına git

Seref
Yetkili Üye


Ankara
13 Cevap
Gönderim - 07/12/2005 :  21:42:42       
  Muhterem Dernek Yetkilisi Hemşehrilerimiz.
Bası dernek yetkilileri derneklerin resmi defterlerini ticari işletmeler gibi 31 Aralık tarihinden önce yeni defter tastik ettikleri, bazı derneklerin Ocak ayı içerisinde ara tastiği yaptırdıkları görülmektedir.

Karar Defteri, İşletme Defteri, Üye Kayıt Defteri ve Alındı Belgesi Kayıt defteri bir defa tastik ettirilir bitene kadar kullanılır. Bitmeden yeniden defter tastiğine veya ara tastiğine gerek yoktur.

Ayrıca Derneklerin kullanmış olduğu Alındı Belgesi (Makbuz)lar 30.09.2005 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Bu tarihten itibaren matbaalarda ilgili yönetmelik çerçevesinde bastırılan makbuzlar kullanılacaktır.

Keyfiyetle duyurulur.

Şeref ÇAKIR
Dernekler Uzmanı  sayfa başına git

Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 19/12/2005 :  22:39:17         
  Sayın Şeref bey, dernek kurmak isteyen farklı şehirlerde bir çok hemşehrimizin olduğunu biliyoruz. Ancak dernek kurmanın uzun ve zor bir yol olduğu kanısı hala insanımızda mevcuttur. Sizden basitçe bir dernek kurmanın aşamalarını ve gereken işlemler hakkında bilgileri vermenizi rica ediyorum.

Ahmet GÜLŞEN  sayfa başına git

Seref
Yetkili Üye


Ankara
13 Cevap
Gönderim - 19/12/2005 :  23:34:55       
  Sayın Hemşehrilerimiz.
Dernek kurmak 5253 sayılı dernekler kanununa göre çok kolaylaştırılmıştır.

5253 Sayılı Dernekler Kanununa göre yayınlanan yönetmelikte ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
-----------------
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş İşlemleri

Kuruluş bildirimi
Madde 5- Dernek kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,
b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,
e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.
Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair Alındı Belgesi verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.
İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün ikişer örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.
---------------
çok kısa özetleyecek olursak;
7 müteşebbis Nüfüs Cüzdanları fotokopisi
3 nusha dernek tüzüğü (her sayfası imzalanmış)
2 adet kuruculuk beyan formu
Genel kurul yapılana kadar geçici yönetim kurulu görev dağılımı ve irtibat adresleri
1 adet dernek yeri için muaffakatname veya kira kontatı
bir dosya ile İllerde Valilik bünyesinde Dernekler İl Müdürlüğüne, İlçelerde Kaymakamlık Dernekler Bürosuna bir kurucu üye tarafından teslim edilmesi ile ALINDI BELGESİ alınır ve dernek yasal olarak tüzel kişilik kazanmış olur.

Not: Arzu eden hemşehrilerimize hazır dernek tüzüğü gönderilir.


Düzenleyen - Seref on 20/12/2005 17:10:30

Şeref ÇAKIR
Dernekler Uzmanı  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git