Çankırı Araştırmaları Sitesi | Forumlar  
Çankırı Araştırmaları Sitesi  
Çankırı Araştırmaları Sitesinin 2002-2005 dönemi arşiv kayıtlarıdır.
 Arama Forumlar  Yazılar  Resimler  İletişim  
          www.cansaati.org
   
 

 

 
 Tüm Forumlar
 OKAB Hibe Projeleri
 
AB Hibe Programı (OKAB) Başlıyor
  Yazıcı Çıktısı /Yazıyı Bilgisayarına kaydet  

Yazan Önceki Konu Konu Sonraki Konu  
Ahmet GÜLŞEN
Yönetici


Kayseri
642 Cevap
Gönderim - 12/04/2005 :  09:31:12        
OKAB PROJE SUNMA TARİHİ BELLİ OLDU.

- Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
- KOBİ’ler,
- Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, muhtarlıklar),
- Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
- Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarının başvuru yapabileceği,

Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB) için proje sunma tarihleri belli oldu. Devlet Planlama Teşkilatından yapılan açıklamaya göre OKAB çerçevesinde İlimizin de içinde bulunduğu proje takvimi şu şekilde belirlendi.

Nisan ayı son hafta TEKLİF ÇAĞRILARININ BAŞLAMASI
Mayıs ayı ilk hafta BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Mayıs ayı başı - Temmuz Ayı ortası PROJE HAZIRLANMASI
Temmuz - Ekim PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ
Kasım SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI

Bilgi için Valilik OKAB bürosuna müracaat edilebilir.

Biz neler yapabiliriz.

Şimdi bunu düşünelim.
Bu hibeden yararlanabilmek için varsa fikirleriniz burada değerlendirelim. Arzu eden vakıf, dernek ve KOBİ niteliğindeki kurumlara yapacakları çalışma projelerinin hazırlanmasında yardımcı olabilir, işbirliği yapabiliriz.

Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım.

AB Bölgesel Kalkınma Programları
Hibe Programı Uygulama Mekanizması


Hibe Programı Nedir?
AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında, belirlenen öncelik alanlarında, hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yönetilmekte olup, ihale süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.
Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

• Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
• KOBİ’ler,
• Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, muhtarlıklar),
• Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
• Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.

Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirlenen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler;

• KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri,
• Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri,
• Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler,
• Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler,
• Teknoloji transferi ve yenilik yaratma, İnsan kaynakları geliştirme programları.

Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler:
• Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitimler ve çalışmalar,
• Katı ve sıvı atıkların yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası,
• Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi,
• Organik tarım faaliyetleri,
• Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik çevre projeleri.

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler:
• Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
• Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler,
• Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler,
• Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri,
• Araştırma faaliyetleri,
• Kırsal kalkınma faaliyetleri,
• Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler.

Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteğinden yararlanmak üzere kişilere veya kurumlara proje tekliflerini hazırlamalarını ve teslim etmelerini belirtir. Teklif çağrıları, “Başvuru Rehberleri” ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.

Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu web sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Ortak Küçük Projeler Fonu için Proje Teklif Çağrısı 26 Ekim 2004 tarihinde yapılmıştır. Doğu Anadolu Kalkınma Programı, TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop), TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum) Bölgeleri Kalkınma Programı ile Türkiye-Yunanistan Interreg III/A programında Proje Teklif Çağrılarının 2005 yılı ilk yarısında yapılması planlanmaktadır.

Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ’lerin desteklenmesi önceliğindeki projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 finansman katkısında bulunmaları (özkaynak) gerekmektedir.

Diğer öncelik alanlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.

Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin teşkil edeceği “Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.

Değerlendirme ölçütleri, projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak en önemli hususlar;
• Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
• Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.

Nasıl Başvurulabilir?
Başvuru için, www.dpt.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int web sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek başvuru formu doldurulmalıdır.
Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.
Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.


TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop),
TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve
TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum)
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı


1. GENEL BİLGİLER
TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı; Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat olmak üzere 10 ili kapsamaktadır. Hazırlık çalışmalarına 2002 yılında başlanan söz konusu program 2003 yılı Mali İşbirliği Programlaması kapsamındadır. Finansman Antlaşması 1 Mart 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti tarafından imzalanmıştır.

Program, Avrupa Birliği PHARE kuralları çerçevesinde desteklenecek olup, programın bütçesi 40 milyon euro’su AB desteği, 12.33 milyon euro’su ulusal bütçe katkısı olmak üzere toplam 52,33 milyon euro’dur. Bu miktarın 3 milyon euro’su program uygulama faaliyetlerinde (tanıtım toplantıları, eğitim programları, teklif çağrıları vb.) Program Uygulama Birimlerine destek verecek Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan Teknik Yardım Ekibi için ayrılmıştır.
2005 yılı Ocak ayı itibarıyla teknik yardım ihalesi prosedürleri tamamlanmış olup, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun onayı beklenmektedir. Bu çerçevede 2005 yılı ilk çeyreğinde Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan teknik yardım ekibinin bölgelerde faaliyete geçmesi ve program uygulamasının 2006 yılı itibarıyla bitirilmesi öngörülmektedir.

2. PROGRAMIN GENEL AMACI
Programın genel amacı, ilgili Düzey 2 bölgelerinde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmanın yanısıra merkezi ve bölgesel düzeyde proje uygulama kapasitesini artırmaktır.
Bu kapsamda Programda, ilgili Düzey 2 bölgelerinde;
• Yerel kalkınma girişimleri,
• KOBİ’ler,
• Küçük ölçekli altyapı için hibe programları ve
• Proje uygulamasını destekleyecek teknik yardım hizmeti uygulamaya konulacaktır.

3. PROGRAM BİLEŞENLERİ

a) Yerel Kalkınma Girişimlerinin Desteklenmesi
Yerel kalkınma girişimlerinin desteklenmesi önceliği, hedef alınan bölgelerde hükümet dışı kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla, il özel idareleri ve yerel yönetimler tarafından uygulanacak küçük ölçekli müdahalelere destek sağlayacaktır.
Bu alanda:
• Ekonomik kalkınma,
• Kırsal kalkınma faaliyetleri,
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
• Müşterek fayda sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi,
• Katılımcı demokrasi kültürünün geliştirilmesine ilişkin faaliyetler yer almaktadır.
Bu öncelik çerçevesinde proje başvurusunda bulunabilecek kuruluşlar, mahalli idareler, Birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), üniversiteler ve araştırma enstitüleri, mesleki eğitim kurumları, dernekler, odalar vb. olacaktır.
Bu öncelik alanındaki faaliyetlerle, yerel olarak belirlenen ihtiyaçlara cevap veren yerel kalkınma girişimlerinin ve ortak hizmetlerin teşvik edilmesi; kamu kuruluşları, STK’lar ve üniversiteler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda yaşayan nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
b) KOBİ’lere Destek
Bu öncelik; tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına yöneliktir. KOBİ destek programı kapsamında, ilgili Düzey 2 Bölgelerindeki şirketlerin rekabet gücünü geliştirecek faaliyetler desteklenecektir. Bu öncelik alanındaki faaliyetlerle, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere fiziksel yatırım kaynakları sağlanacaktır. İşletme eğitimi, danışmanlık ve bilgiye daha iyi ulaşım gibi hizmetler vasıtasıyla insan kaynakları ve yönetimi güçlendirilecek, girişimcilik faaliyetleri teşvik edilecektir. Desteklenecek faaliyetler aşağıda belirtildiği gibidir:
• Teknoloji transferi ve yenilik yaratma,
• Yönetim ve organizasyon geliştirme,
• Finans yönetimi,
• Pazarlama ve reklam (ihracat için irtibatlar kurulması dahil),
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.
Öncelikli hizmetler, özellikle aşağıdaki konularda verilecektir:
• Yatırım projelerinin tasarımında destek dahil, finans temin edilmesi, mümkün olan finans kaynaklarının gözden geçirilmesi, iş planları ve uygulamaların hazırlanması vs,
• Pazarlara ulaşma, özellikle ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi, pazar bilgilerine ve bilgi bankalarına erişim, fuarlara ve sergilere katılım, şirket ziyaretleri, pazarlama planlarının hazırlanması vs.
Bu hibe programından faydalanacak olanlar; hizmet, tarım, turizm ve imalat sektörleri dahil, ekonominin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren özel kişilere ait KOBİ’lerdir. Prensip olarak, KOBİ’lerin resmi kayıtlı olmaları ve şirket merkezinin veya en azından tesislerinin hedef bölge içerisinde bulunması gereklidir. Teklif çağrısı başvuru rehberinde tarif edilecek istisnalar dışında, tüm sektörlerdeki yatırımlar hibeden faydalanabilecektir.
Projeler için, faydalanıcı tarafından asgari yüzde 50 finansman katkısı sağlanması gerekli olup, proje başına verilecek azami hibe miktarı PHARE kuralına göre 100.000 euro’dur.
c) Küçük Ölçekli Altyapı İnşasına Destek
Bu bileşen, yaşam kalitesine katkı sağlayan veya işletmeleri geliştirmek için ihtiyaç duyulan kollektif tesislerin ve altyapının inşası ve kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Mahalli idareler bu kapsamda desteklenebilecektir.
Bu bileşen altındaki faaliyetler ve projelerle, altyapı bakımından öncelikli ihtiyaçların karşılanması ile bölgedeki yaşam standardının yükseltilmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir.
d) Teknik Yardım
Bu bileşen, tüm programın sağlıklı bir şekilde uygulanması için, merkezi ve bölgesel düzeydeki kurumlara teknik yardım sağlamayı içermektedir. Proje sağlayacağı doğrudan ekonomik etkinin yanı sıra, bölgelerde AB formatına uygun proje hazırlama, uygulama ve izleme yapılarının oluşturulması ve kapasite artırımını sağlayacaktır.

4. PROGRAM DAHİLİNDE GELİNEN AŞAMA
• Program dahilinde TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Düzey 2 Bölgesi için Orta Karadeniz Kalkınma Birliği, TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Düzey 2 Bölgesi için Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve TRA1 (Bayburt, Erzurum, Erzincan) Düzey 2 Bölgesi için Erzurum-Erzincan-Bayburt İlleri Kalkınma Birliği faaliyet göstermektedir.
• Program Uygulama Birimlerinin personeline yönelik olarak; DPT tarafından 7-10 Eylül 2004 tarihlerinde Proje Fişi Ön Eğitimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 22-26 Mart 2004 tarihleri arasında hibe yönetimi eğitimi verilmiştir.
• 17-18 Aralık 2004 tarihlerinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Amasya ve Kastamonu Vali Yardımcıları (Program Genel Sekreterleri) ile Erzurum, Kastamonu ve Samsun Düzey 2 Bölgeleri Program Uygulama Birimlerinde görevli personele İş Tanımları ve Teklif Çağrısı Mekanizması konusunda eğitim verilmiş ve genel görüş alışverişinde bulunulmuştur.
• Hibe Başvuru Rehberleri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Program Uygulama Birimleri ile işbirliği içerisinde hazırlanmış olup, Şubat ayı itibarıyla Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun onayı beklenmektedir.
• Programın uygulanmasına destek sağlamak üzere açılan Teknik Yardım ihalesi Aralık 2004 itibarıyla sonuçlanmıştır. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun onayını müteakip, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve ihaleyi kazanan firma arasında sözleşmenin imzalanması ve Teknik Yardım Ekibinin 2005 yılı ilk çeyreği itıbarıyla bölgelerde göreve başlaması öngörülmektedir.
• 2005 yılı ilk yarısında Hibe Teklif Çağrısına çıkılması planlanmaktadır.

İRTİBAT BİLGİLERİ
MERKEZ:

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı
Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe / ANKARA
Programlar hakkında bilgi talebinde bulunanlar Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Edinme Birimi http://www.dpt.gov.tr/bilgi/index.html ile irtibata geçebilirler.

Ahmet GÜLŞEN

ecalikusu
Üye


çankırı
4 Cevap
Gönderim - 15/04/2005 :  13:50:16       
  Merhaba,
Öncelikle bu hizmetinizden dolayı tebrik ederim,inşallah bir Çankırı ahalisi bu hibelerden faydalanır.
Bense birşey öğrenmek istiyorum,Sağlık ocağı da bu hibeden bir proje geliştirsek faydalanabilir mi acaba?
Teşekkürler.
Kurşunlu/ÇANKIRI

Yaradılanı severiz Yaradan dan ötürü...  sayfa başına git


Forumda görüş beyan etmek ve yorum yapmak için üye olmanız gerekmektedir.
Yer alan ifadeler kişisel olup, hiçbir kurum ve/veya kuruluş adına görüş bildirilmez, bildirilse dahi kişisel kabul edilir ve yer alan her görüş yazarını bağlar. Site grup, cemaat, klik  vs bir sınıflama olmaksızın herkese açık olduğu için LÜTFEN POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ, sadece kamuya sunacağınız bilgi ve görüşleri bizlerle paylaşınız. Yazılara yapılacak tenkitler edebi ve bilimsel formlar ve bilimsel etik açısından uygun olmalıdır. Kişilik haklarını ihlal halinde, hukuka, ahlaka aykırı görüş beyan edildiği ve ticari reklam yapıldığı durumlarda yazının yayınına izin verilmez. Kitap,dergi tanıtımları ticari sayılmaz. Yazılarınızda yaptığınız alıntılar (iktibaslar) için açıkça kaynak gösteriniz.

Çankırı Araştırmaları sitesi'
nde yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının yada telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması, yayınlanmaması, editörlerimizin ve üyelerimizin kaynak belirtmeden herhangi bir alıntıyı sitemizde yayınlamaması önemle rica olunur. Kaynak belirtilmeksizin sitemizde yayınlanan alıntılar ve görüşler yazarlarını bağlar.

Kalite Anlayışımız:
Lütfen bildirilerinizi yayınlamadan önce yazım kuralları ve içerik açısından kontrol ediniz. Mümkünse önce word belgesi olarak yazıp denetleyiniz. Sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle buraya taşıyınız. Dilimize gereken özeni göstermeyen ve kurallara uymayan bildiriler silinecektir.

   


-2147467259|Operation must use an updateable query.
Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle       © Çankırı Araştırmaları Sitesi hatsanat site yönetim sayfa başına git